00016-2014-0001

BG-Априлци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12 от 16.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109, За: Станислава Нанкова - Директор на дирекция УТОСЕ; Марко Пенов Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 0695822 22, Факс: 0695822 22

Място/места за контакт: Община Априлци
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Включва доставка и монтаж на 45 соларни лампи, с мощност 10 - 16 W, с необходимите аксесоари и стълбове от неръждаема стомана с височина мин 3 м. Включва доставка и монтаж на следното оборудване:WC кабини, с покрив с УВ защита, заключващ механизъм, единичен блок, под с нехлъзгава повърхност, държач за тоалетна хартия, иноксова лента, уред за дезинфекция на ръце – диспенсер – 4 бр., от които една за инвалиди; офис контейнер за охрана с носеща метална конструкция, с приблизителни размери 400/300 см, с включено вътрешно оборудване – 1 бр.Предвижда доставка и монтаж на парково оборудване за туристическа пътека „Кръста”, което включва: Пейки за отмора с метални крака и подлакътници, с дървена седалка и облегалка – 24 бр.; Беседки от дърво, с вградени маси и пейки – 6 бр.; Табло за морски шах – 2 бр.; Кошче двойно, материал дърво, метален крак, пепелник – 6 бр.; Кошче единично, материал дърво – 15 бр. ;Детско влакче, за деца от 3 до 12 г., изработено от дървен материал. – 1 бр.;Детска къщичка, за деца от 3 до 12 г., изработена от дървен материал, с вградени маса и пейки. – 1 бр.; Люлка-клатушка, за деца от 3 до 12 г., изработена от дървен материал – 2 бр.; Комбинирано детско съоръжение, за деца от 3 до 12 г. изработено от дърво и метал – 1бр. Предвижда изработка, доставка и монтиране на 4 бр. информационни табла, 10 бр. опознавателни табели, 2 бр. указателна табела, 1бр. информационна табела и 6 бр. експозиционни табла. В Информационно - туристическия центъра ще бъде обособено едно работно място с необходимите бюро, шкафове, работен стол, телефон, факс и компютърна система, включваща персонален компютър и мултифункционално устройство. За туристите са предвидени посетителска маса, столове и мека мебел. Информационно-туристическия център ще се климатизира от 1 брой климатична система. За поддържане на постоянна връзка между екопатрули са предвидени 3 комплекта радиостанции. Предвижда доставка и инсталация на система за видеонаблюдение с 2 бр. външни и 2 бр. вътрешни камери с необходимото оборудване и аксесоари; система за СОТ с GSM комуникационен модул, с общо 11 бр. обемни датчици, с необходимото допълнително оборудване и аксесоари.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Бенко Симеонов Вълев
Длъжност: Кмет на община Априлци