Версия за печат

00016-2014-0001

BG-Априлци: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, квартал Център, ул."Васил Левски" № 109, За: Станислава Нанкова - Директор на дирекция УТОСЕ; Марко Пенов Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 0695822 22

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-apriltsi.com/home.html.

Адрес на профила на купувача: http://apriltsi.acstre.com/currentNews-104-dostavka_i_montazh_na_o.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно-туристически център

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: На територията на Община Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Включва доставка и монтаж на 45 соларни лампи, с мощност 10 - 16 W, с необходимите аксесоари и стълбове от неръждаема стомана с височина мин 3 м. Включва доставка и монтаж на следното оборудване:WC кабини, с покрив с УВ защита, заключващ механизъм, единичен блок, под с нехлъзгава повърхност, държач за тоалетна хартия, иноксова лента, уред за дезинфекция на ръце – диспенсер – 4 бр., от които една за инвалиди; офис контейнер за охрана с носеща метална конструкция, с приблизителни размери 400/300 см, с включено вътрешно оборудване – 1 бр.Предвижда доставка и монтаж на парково оборудване за туристическа пътека „Кръста”, което включва: Пейки за отмора с метални крака и подлакътници, с дървена седалка и облегалка – 24 бр.; Беседки от дърво, с вградени маси и пейки – 6 бр.; Табло за морски шах – 2 бр.; Кошче двойно, материал дърво, метален крак, пепелник – 6 бр.; Кошче единично, материал дърво – 15 бр. ;Детско влакче, за деца от 3 до 12 г., изработено от дървен материал. – 1 бр.;Детска къщичка, за деца от 3 до 12 г., изработена от дървен материал, с вградени маса и пейки. – 1 бр.; Люлка-клатушка, за деца от 3 до 12 г., изработена от дървен материал – 2 бр.; Комбинирано детско съоръжение, за деца от 3 до 12 г. изработено от дърво и метал – 1бр. Предвижда изработка, доставка и монтиране на 4 бр. информационни табла, 10 бр. опознавателни табели, 2 бр. указателна табела, 1бр. информационна табела и 6 бр. експозиционни табла. В Информационно - туристическия центъра ще бъде обособено едно работно място с необходимите бюро, шкафове, работен стол, телефон, факс и компютърна система, включваща персонален компютър и мултифункционално устройство. За туристите са предвидени посетителска маса, столове и мека мебел. Информационно-туристическия център ще се климатизира от 1 брой климатична система. За поддържане на постоянна връзка между екопатрули са предвидени 3 комплекта радиостанции. Предвижда доставка и инсталация на система за видеонаблюдение с 2 бр. външни и 2 бр. вътрешни камери с необходимото оборудване и аксесоари; система за СОТ с GSM комуникационен модул, с общо 11 бр. обемни датчици, с необходимото допълнително оборудване и аксесоари.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000, 39000000, 31500000, 32323500, 43325000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Осветителни уреди и електрически лампи
Система за видеонаблюдение
Оборудване за паркове и площадки за игри

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на соларни лампи за туристическа пътека „Кръста” Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на санитарно – хигиенно оборудване и оборудване за охрана за туристическа пътека „Кръста” Обособена позиция № 3 - Доставка и монтаж на парково оборудване за туристическа пътека „Кръста” Обособена позиция № 4 - Доставка и монтаж на информационни табла и табели за туристическа пътека „Кръста” Обособена позиция № 5 - Доставка и монтаж на оборудване за Информационно – туристически център Обособена позиция № 6 - Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение и охрана за Информационно – туристически център

Прогнозна стойност без ДДС
148336 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие на стойност: - 579 лв. (петстотин седемдесет и девет лева) за Обособена позиция № 1; - 373 (триста седемдесет и три лева) за Обособена позиция № 2; - 362 лв. (триста шестдесет и два лева) за Обособена позиция № 3; - 49 лв. (четиридесет и девет лева) за Обособена позиция № 4; - 80 лв. (осемдесет лева) за Обособена позиция № 5; - 36 лв. (тридесет и шест лева ) за Обособена позиция № 6; в една от следните, избрана от него форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие- парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Представената банкова гаранция трябва да бъде в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за участие” (Образец № 8) В случай на прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, Възложителят освобождава гаранциите за участие на всички участници в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъщесвява по сключен с ДФ "Земеделие" договор с № 11/313/00092 от 06.07.2012 г. за безвъзмедна финансова помощ по ПРСР 2007-2013 г., подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР/.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1); - Административни сведения (Образец № 2); - Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; - Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това); - Документ за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. В документа задължително се посочва представляващият; - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви “а”, “б”, “в”, “г” и “д” от ЗОП, чл.47, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП (Образец № 3а и 3б); - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т.5 от ЗОП (Образец № 4); - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП (Образец № 5); - Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, включваща списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършат и дела на тяхното участие (Образец № 6); - Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 (Образец № 7); - Документ за внесена гаранция за участие (платежно нареждане или банкова гаранция, оформена съгласно Образец № 8) Подробните условия по гаранциите са описани в Раздел “Изисквания и условия към гаранциите” от настоящите указания; - Заверено копие от документ за закупена документация за участие в обществената поръчка; - Доказателства за икономическото и финансовото състояние: a) Справка-декларация по образец на Възложителя за общия оборот и за оборота на доставките от дейности, подобни с предмета на поръчката през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г). (Образец № 9); б) Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три финансови години (2010, 2011 и 2012г.) – копия заверени от дипломиран експерт счетоводител (когато е приложимо), подписани и подпечатани на всяка страница; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки един от тях. в) Банкова атестация – банково удостоверение от обслужващата банка, че Участникът е коректен клиент, валидно към датата на откриване на процедурата; 2.2.14. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: а) Справка - Списък на договорите , сходни с предмета на обществената поръчка по образец на Възложителя. Образецът съдържа обект (предмет), Възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение на договора (Образец № 10); б) Референции/ препоръки за изпълнението на поръчките от обектите по т.а, в които се посочват предмета на съответния обект, Възложителя и стойността на договора; в) Списък на техническото оборудване по образец на Възложителя, който съдържа наименование на оборудването, технически характеристики и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника); Образец № 13 г) Списък на екипа за изпълнение на услугата, включващ технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката, по образец на Възложителя.;(Образец № 11) д) Участникът представя документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионален опит на лицата (Образец № 12); е) Документи за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: a) Справка-декларация по образец на Възложителя за общия оборот и за оборота на доставките от дейности, подобни с предмета на поръчката през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г). (Образец № 9); б) Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три финансови години (2010, 2011 и 2012г.) – копия заверени от дипломиран експерт счетоводител (когато е приложимо), подписани и подпечатани на всяка страница; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки един от тях. в) Банкова атестация – банково удостоверение от обслужващата банка, че Участникът е коректен клиент, валидно към датата на откриване на процедурата;
Минимални изисквания: Оборотът на участника от доставки и монтаж на съоръжения, сходни с предмета на обществената поръчка, в зависимост от позицията за която участва, сумарно за последните 3 финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, според официалните си счетоводни документи, да бъде както следва: за Обособена позиция № 1 – 116 000 ( сто и шестнадесет хиляди) лв. без ДДС; за Обособена позиция № 2 – 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС; за Обособена позиция № 3 – 73 000 (седемдесет и три хиляди) лв. без ДДС; за Обособена позиция № 4 – 10 000 (десет хиляди) лв. без ДДС; за Обособена позиция № 5 – 17 000 (седемнадесет хиляди) лв. без ДДС; за Обособена позиция № 6 – 8 000 (осем хиляди) лв. без ДДС.; 2. Участникът трябва да е коректен клиент на обслужващата го банка към датата на откриване на процедурата. Под оборот от доставки и монтаж на съоръжения, сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: - За Обособена позиция № 1 – оборот от доставка и монтаж на соларно осветление и/или на соларни лампи; - За Обособена позиция № 2 - оборот от доставка и монтаж на санитарно – хигиенно оборудване /WC кабина/ и оборудване за охрана /различни видове кабини/; - За Обособена позиция № 3 - оборот от доставка и монтаж на парково оборудване /беседки, пейки, кошчета за смет, детски съоръжения и др./; - За Обособена позиция № 4 - оборот от доставка и монтаж на информационни табла, табели и пътепоказатели; - За Обособена позиция № 5 - оборот от доставка и монтаж на офис техника и офис обзавеждане; - За Обособена позиция № 6 - оборот от доставка и монтаж на СОТ, видеонаблюдение и охрана система. В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Справка - Списък на договорите , сходни с предмета на обществената поръчка по образец на Възложителя. Образецът съдържа обект (предмет), Възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение на договора (Образец № 10); б) Референции/ препоръки за изпълнението на поръчките от обектите по т.а, в които се посочват предмета на съответния обект, Възложителя и стойността на договора; в) Списък на техническото оборудване по образец на Възложителя, който съдържа наименование на оборудването, технически характеристики и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника); Образец № 13 г) Списък на екипа за изпълнение на услугата, включващ технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката, по образец на Възложителя. Списъкът съдържа име, презиме и фамилия, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго);(Образец № 11) д) Участникът представя документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионален опит на лицата, както следва: - 5.1. трудово – биографични справки, съдържащи информация за образованието и професионалния им опит (Образец № 12), като се приложат съответните доказателствени документи; 5.2.копия от дипломи за завършено образование и придобита квалификация; 5.3.копия от трудови или граждански договори между лицата и участника; е) Документи за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 договора, с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, в зависимост от позицията, за която участва през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.). Участникът следва да представи минимум 2 референции, доказващи изпълнението на критерии за допустимост; 2. Всеки участник трябва да разполага с оборудване, инструменти, измервателни уреди, инвентар и транспортни средства, необходими за изпълнение на поръчката.; 3.Всеки участник трябва да разполага минимум с три сервизни специалисти (технически лица), които ще използва при извършване на дейностите, касаещи монтаж, поддържане и ремонт на съоръженията. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.02.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие се заплаща в брой на касата на Община Априлци или по банкова сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF;

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.03.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.03.2014 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на Община Априлци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането се осъщесвява по сключен с ДФ "Земеделие" договор с № 11/313/00092 от 06.07.2012 г. за безвъзмедна финансова помощ по ПРСР 2007-2013 г., подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР/.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, Република България 5641, Априлци, Тел.: 0695822 22, Факс: 0695822 85

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка и монтаж на соларни лампи за туристическа пътека „Кръста”
1) Кратко описание

Включва доставка и монтаж на 45 соларни лампи с мощност 10 - 16 W, с необходимите аксесоари и стълбове от неръждаема стомана с височина 3 м.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31500000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи

3) Количество или обем

Подробно описано и изброено оборудване съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
57960 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка и монтаж на санитарно – хигиенно оборудване и оборудване за охрана за туристическа пътека „Кръста”
1) Кратко описание

Включва доставка и монтаж на следното оборудване: WC кабини, с покрив с УВ защита, заключващ механизъм единичен блок, под с нехлъзгава повърхност, държач за тоалетна хартия, иноксова лента, уред за дезинфекция на ръце - диспенсер - 4 бр., от които еда за инвалиди; офис контейнер за охрана с носеща метална конструкция, с приблизителни размери 400/300 см., с включено вътрешно оборудване - 1 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44411000

Описание:

Санитарни изделия

3) Количество или обем

Подробно описано и изброено оборудване съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
37362 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка и монтаж на парково оборудване за туристическа пътека „Кръста”
1) Кратко описание

Предвижда доставка и монтаж на парково оборудване за туристическа пътека "Кръста", което включва: пейки за отмора с метални крака и подлакътници, с дървена седалка и облегалка - 24 бр.; Беседка от дърво с вградени маси и пейки - 6 бр.; Табло за морски шах - 2 бр.; Кошче двойно, материал дърво, метален крак, пепелник - 6 бр.; Кошче единично, материал дърво - 15 бр.; Детско влакче, за деца от 3 до 12 г., изработено от дървен материал, с вградени маса и пейки - бр.; Детска къщичка за деца от 3 до 12 г., изработена от дървен материал, с вградени маса и пейки - 1 бр.Люлка клатушка, за деца от 3 до 12 г., изработена от дървен материал - 2 бр., Комбинирано детско съоръжение, за деца от 3 до 12 г., изработено от дърво и метал - 1 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

43325000

Описание:

Оборудване за паркове и площадки за игри

3) Количество или обем

Подробно описано и изброено оборудване съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
36244 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка и монтаж на информационни табла и табели за туристическа пътека „Кръста”
1) Кратко описание

Предвижда изработка, доставка и монтиране на 4 бр. информационни табла, 10 бр. опознавателни табели, 2 бр. указателна табела, 1 бр. информационна табела и 6 бр. експозиционни табла.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44423450

Описание:

Указателни табелки

3) Количество или обем

Подробно описано и изброено оборудване съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
4998 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Доставка и монтаж на оборудване за Информационно – туристически център
1) Кратко описание

В информационно - туристическия център ще бъде обособено едно работно място с необходимите бюро, шкафове, работен стол, телефон, факс и компютърна система, включващи персонален компютър и мултифункционално устройство. За туристите са предвидени посетителска маса, столове и мека мебел. Информационно - туристическия център ще се климатизира от 1 брой климатична система. За поддържане на постоянна връзка между екопатрули са предвидени 3 комплекта радиостанции.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000, 39000000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

3) Количество или обем

Подробно описано и изброено оборудване съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
8086 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение и охрана за Информационно – туристически център
1) Кратко описание

Предвижда доставка и инсталация на система за видеонаблюдение с 2 бр. външни и 2 бр. вътрешни камери с необходимото оборудване и аксесоари; система за СОТ с GSM комуникационен модул, с общо 11 бр. обемни датчици, с необходимото допълнително оборудване и аксесоари.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

32323500

Описание:

Система за видеонаблюдение

3) Количество или обем

Подробно описано и изброено оборудване съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
3686 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90