Версия за печат

01389-2014-0001

BG-Варна: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" 48, За: Николай Чолаков - гл. юрисконсулт, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572238, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД, гр. Варна".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 23
Място на изпълнение: гр. Варна, ул. "Тролейна" 48
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД, гр. Варна". Списък на сградите и обектите за охрана с включени постове, са както следва: I.КПП Автобусно депо находящо се в гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 - осъществява контрол на влизащи и излизащи лица и МПС н територията на автобусното депо. Проверява внасянето и изнасянето на имущество; II.КПГ1 Тролейно депо находящо се в гр. Варна, ул. „Тролейна" № 48 - осъществява контрол на влизащи и излизащи лица и МПС на територията на тролейното депо. Проверява внасянето и изнасянето на имущество. III.Административната сграда на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД, гр. Варна находяща се в гр. Варна, ул. „Тролейна" № 48. При изпълнение на физическата охрана се включват допълнително и следните задължения: •Обход на територията на автобусното депо и тролейното депо, осъществяван от минимум една обходна двойка охранители за времето от 19:00 часа до 07:00 часа, със задача недопускане и пресичане на кражби на гориво и части от МПС, недопускане и пресичане вандалски действия върху паркираните МПС, недопускане и задържане на лица, незаконно проникнали в охраняваната територия. Маршрути (обходи) през 2 часа в извънработното време на Възложителя; •Осъществяване на контролно пропускателния режим на административната сграда на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД за времето от 07:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни и с режим на работа 24 часа-денонощен в почивни дни; •Време за реагиране на дежурните охранители при нарушение на пропускателния режим и охраната - До 10 минути; •Оперативно взаимодействие със съответното РПУ на МВР - до 5 мин; Осъществява ежедневно ръководство и контрол над охранителния състав от съответното длъжностно лице - комендант, инспектор; •При възникване на критични ситуации да подпомага дейността на дружеството при въвеждане в действие на „План за провеждане на евакуация и разсредоточаване на служителите и имуществото намиращи се в сградата на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД; •Проверка на съмнителни багажи, на лица пребиваващи в сградите и обектите, за наличие на оръжия, взривни, запалителни и други опасни вещества. Предприемат необходимите законови действия спрямо нарушителите, както и мерки за защита на служителите в сградите; •Контрол при внасяне/изнасяне на техника и инвентар, собственост на Възложителя. Охранителят изисква служебна бележка или присъствието на МОЛ. •Допускане на автомобилите на служебните паркинги. Охранителят проверява служебния пропуск, а за външни МПС извършва преглед със секюрити огледало; •Да спазва мерките за противопожарна безопасност и да работи с противопожарните средства в сградата; •Да не допуска влизане на външни лица в дежурната стая. При възникване на проблеми по състоянието на техническите системи в обекта, и охраната, незабавно да докладва на определени от Възложителя длъжностни лица; •Да отговаря за приемането, съхранението и предаването срещу подпис на ключовете от таблото в дежурната стая за работните помещения и за регистратурата/ деловодството; •Да предоставя без забавяне на определени от възложителя длъжностни лица получена информация по техническите средства от външни източници в дежурната стая; •Следи за изправността и функционирането на техническите системи за пожаро-известяване, видео-наблюдение и сигнално-охранителната система в сградите. При възникнали нередности незабавно да докладва на определените от възложителя лица; •През целия срок на изпълнението на поръчката, изпълнителят е длъжен да осигури постоянен брой на персонала, който брой няма да бъде променян независимо от обективни и субективни причини - болнични, отпуски или напускане на служители; •При извънредни случаи при необходимост, броят на служителите може да се увеличава, след подадена писмена заявка от Възложителя (включително по факс и по електронна поща) до охранителната компания един ден предварително; •Срок на поръчката - 1 година

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническата спецификация

Прогнозна стойност без ДДС
98100 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 2 от ЗОП, Участникът трябва да представи в офертата си гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка определена върху прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно върху сумата от 98 100 лв. (деветдесет и осем хиляди и сто лева) без ДДС. Гаранцията за участие е в размер на абсолютна сума в размер на 981 лв. (деветстотин осемдесет и един лева) без ДДС, представляващ 1 % от прогнозната стойност на договора, които се представя под формата на банкова гаранция, в касата на Възложителя и/или по следната банкова сметка: IBAN: BG91RZBB91551064189217 SWIFT BIC: RZBBBGSF Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД Ако участникът избере гаранцията за участие да бъде представяна под формата на банкова гаранция, то тя трябва да съдържа всички реквизити от образец Приложение № 13 съгласно документацията за обществена поръчка. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата /90 дни от датата на представяне на офертата/ и че е за настоящата обществена поръчка. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка за „Избор на изпълнител за осигуряване на невъоражена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД, гр. Варна" Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, че гаранция е валидна 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата /90 дни от датата на представяне на офертата и че е за настоящата обществена поръчка. Гаранция за изпълнение на договора Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС. Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG91RZBB91551064189217 SWIFT BIC: RZBBBGSF Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД Или се представи под формата на банкова гаранция по избор от страна на определеният за изпълнител на обществената поръчка, съдържаща всички реквизити от образец Приложение № 13а съгласно документацията за обществена поръчка. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. В случай че участникът, избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност – най-малко 30 календарни дни след изтичане срока на договора. Условията, при които гаранцията се задържа и освобождава, се определят в договора за възлагане на обществената поръчка и от разпоредбите на ЗОП. Договорът не се сключва, преди да бъде представена гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на дружеството „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна. Всички плащания се извършват съгласно клаузите на проекта на договора, съгласно Приложение № 15

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участниците в откритата процедура са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в обявлението, техническата спецификация и документацията на процедура за възлагане на обществена поръчка.Участникът следва да представи оферта с приложени документи в обхвата, посочен в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и съгласно условията на Възложителя за участие в настоящата процедура. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е:1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;2. обявен в несъстоятелност;3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.2. Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:2.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;2.2. е лишен от правото да упражнява търговска дейност или други дейности, свързани пряко или косвено с предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.2.3. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.2.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община (към общината по регистрацията на участника), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;2.5. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 3. Изискванията на т.1. и т.2., от настоящия Раздел, се прилагат в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП, както следва:3.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;3.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;3.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;3.6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;3.7.във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника; 3.8. в случаите по

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на Офертата: Плик №1 - Документи за подбор:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника на всяка страница (по образец, Приложение № 1);2.Оферта за изпълнение на поръчката (по образец, Приложение № 2);3.Декларация за запознаване и приемане условията на поръчката, подписана от участника (по образец, Приложение № 3); 4. Административни сведения – подписани от участника (по образец, Приложение № 4);5.Удостоверение за актуално състояние – заверено от участника копие или ЕИК, като за целта се попълва Декларация (по образец, Приложение № 5) за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - документ за самоличност (заверено от участника копие). Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Документът трябва да е издаден от компетентния орган в държавата, в която участникът е установен и в съответствие с чл. 56, ал. 4 от ЗОП.6.Когато участникът в процедурата е обединение (сдружение, консорциум) от физически и/или юридически лица се представят:6.1. Договор в писмена форма, за създаване на обединението – оригинал или заверено копие;6.2. Нотариално заверено пълномощно на упълномощения (ако лицето е различно от представляващия обединението) да подписва и представлява участниа в процедурата – ако е приложимо;7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП (по образец Приложение № 6);8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП (по образец Приложение № 7 );9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (по образец Приложение № 8);Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно Закона за частна охранителна дейност.10.Лиценз за собствена радиочестота за извършване на охранителна дейност, издаден от Комисията за регулиране на съобщенията, покриваща територията на гр. Варна и/или с национален обхват.11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/не използване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършва всеки подизпълнител, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители – (по образец, Приложение № 13);12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнена и подписана от представляващия подизпълнителя (ако е приложимо) (по образец, Приложение № 14).13.Заверено от участника копие от документа за закупена документация, в случаите когато документацията е закупена от участника, а не свалена от сайта;14. Оригинал на документ за внесена/учредена гаранция за участие в процедурата.15.Изрично пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие.16.Декларация, че участникът приема условията в проекта на договор към настоящата документация – попълва се Приложение № 17;17. Проект на договор, Приложение № 18 – подписан и подпечатан на всяка страница и попълнен с данните на изпълнителя.Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2)-Техническо предложение за изпълнение на поръчката;Предлагана цена (Плик № 3)-. Ценовата оферта.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Заверено копие от полица за Застраховка професионална отговорност за покриване на вреди, настъпили в следствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения при или по повод на извършване на охранителна дейност. 2. Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приключили години, а именно (2012, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията). 3.Информация за общия оборот и оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП, за последните три финансово приключили години, в зависимост от датата, на която участника е чуреден или е започнал дейността си – Приложение № 9.
Минимални изисквания: 1.Участниците следва да притежават Застраховка за професонална отговорност за покриване на вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения при или по повод на извършване на охранителната дейност, валидна към датата на подаване на офертата, като застрахователната полица да е валидна за срок не по-малък от крайния срок на изпълнение на поръчката, респективно да бъде придружена от декларация от участника (в свободен текст), че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на договора. За участник установен/регистриран извън Република България застраховка за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника. 2.На основание чл. 25, ал. 6 от ЗОП Възложителят поставя условие, участникът да покрие минимален изискуем оборот от услуги сходни с предмета на поръчката за послените 3 (три) приключили финансови години, а именно (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си в размер на не по-малко от 190 000 лв. (сто и деветдесет хиляди лева) без ДДС, който да бъде документално доказан с копията от годишните баланси и отчети за приходите и разходите за предходните три години и/или с други подходящи документи и информацията, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от услуги, сходно с предмета на поръчката за последните 3 (три) години. 3. Участникът да покрие минимален изискуем общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, а именно (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си в размер на не по-малко от 250 000 лв. (двеста и петдесет хиляди лева) без ДДС, доказан с копията от годишните баланси и отчети за приходите и разходите за предходните три години и информацията, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от услуги, сходно с предмета на поръчката за последните 3 (три) години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък по образец от тръжната документация, Приложение № 10 на основните договори за услуги, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие и в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си. Към всеки един договор, посочен в Списъка, участникът трябва да приложи и препоръка/референция за добро изпълнение, в която да се посочват стойността, датата, мястото на услугата, както и дали е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2.Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден съгласно Закона за частната охранителна дейност. 3.Декларация за техническото оборудване, с което разолага участника. 4.Списък на екипа за изпълнение на услугата, включващ технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката. Списъкът съдържа име, презиме и фамилия, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго); • документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионален опит на лицата по т. 1.5.4, както следва: - трудово – биографични справки (по образеца – Приложение № 12.1), съдържащи информация за образованието и професионалния им опит, както и доказателства, че лицата отговарят на изискванията на чл. 27 и чл. 28 от ЗЧОД, като се приложат съответните доказателствени документи - копия от дипломи за завършено образование и придобита квалификация, копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж); - декларации по Закона за защита на личните данни (по образеца – Приложение № 12.2); - декларации за непрекъснато разположение на ключовите специалисти за периода на изпълнение на договора (по образеца – Приложение № 12.3). 5.Заверено за вярно с оригинала копие от Лиценз за собствена радиочестота за извършване на охранителна дейност, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията. 6.Зaверено за вярно с оригинала копие от сертификат за въведени системи ISO 9001:2008 - система за управление на качеството, по-нов или еквивалентен;
Минимални изисквания: 1.Участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил успешно поне 1 (един) договор за услуга сходен с предмета на поръчката. Към всеки един договор, посочен в Списъка, участникът трябва да приложи и препоръка/референция за добро изпълнение, в която да се посочват стойността, датата, мястото на услугата, както и дали е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2.Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна дейност. 3.Участникът да притежава следния минимален състав на екипа специалисти, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, със следните квалификация и професионален опит, е следният: А. ръководител на охранителна дейност – 1 бр. • образование: не по-ниско от средно; • общ професионален опит: 7 години в областта на охранителната дейност; • специфичен професионален опит: 3 години като ръководител на охранителната дейност, Б. Охранител – 4 бр. • образование: не по-ниско от основно; • общ професионален опит: 5 години в областта на охранителната дейност; • специфичен професионален опит: 2 години като охранител Лицата по б.А и б.Б следва да отговарят на изискванията на чл.27 от ЗЧОД. 4.Участникът следва да притежават Лиценз за собствена радиочестота за извършване на охранителна дейност, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията, покриваща територията на гр. Варна и/или с национален обхват. 5.Участникът следва да притежава валидни сертификати за въведени системи, както следва: - ISO 9001:2008 - система за управление на качеството, по-нов или еквивалентен;Сертификатите да са с обхват съответстващ на обекта на поръчката и/или еквивалентни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от изпълнителна Агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е орган по Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно ч. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Закона за частната охранителна дейност и подзаконовите нормативни актове.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за възстановяване на нанесени щети по вина на Изпълнителя; тежест: 20
Показател: Цена; тежест: 80

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.02.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, а именно: Област Варна, гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48, Административна сграда, ет. 2, Стая № 3, всеки работен ден от 8.00-12.00 часа и от 12.30-16.30 часа. Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен и на официалната интернет страница на Възложителя – „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, в раздел „Профил на купувача“ – www.gtvarna.com В случай, че документацията бъде изтеглена от сайта на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна следва ФЛ или ЮЛ в три дневен срок да уведоми Възложителя, и да му предостави данни за кореспонденция: адрес, телефон, факс, имейл-адрес. В този случай не се дължат средства за закупуване на документацията! В случай, че участникът е обединение, е достатъчно един член на обединението да е закупил документацията за участие. Цена на документацията за участие Цената на документацията за участие е в размер на 15.00 лв. (петнадесет лева) с ДДС. Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен и на официалната интернет страница на Възложителя – „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, в раздел „Профил на купувача“ – www.gtvarna.com В случай, че документацията бъде изтеглена от сайта на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна следва ФЛ или ЮЛ в три дневен срок да уведоми Възложителя, и да му предостави данни за кореспонденция: адрес, телефон, факс, имейл-адрес. В този случай не се дължат средства за закупуване на документацията! Сумата може да се заплати в брой, на касата на Дружеството, находящ се в адинистративната сграда на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, всеки работен ден от 8.00 - 12.00 часа и от 12.30 -16.30 часа или по банков път до крайния срок за получаване на докуменатцията посочен в Обявлението. В случай на закупуване на документацията по банков път, се извършва превод по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: ................., BIC: ...............

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.02.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.02.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. "Тролейна" 48

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 4 и 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ