Версия за печат

01389-2014-0001

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 17.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" 48, За: Николай Чолаков - гл. юрисконсулт, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572238, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvrna.com.

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД, гр. Варна". Списък на сградите и обектите за охрана с включени постове, са както следва: I.КПП Автобусно депо находящо се в гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 - осъществява контрол на влизащи и излизащи лица и МПС н територията на автобусното депо. Проверява внасянето и изнасянето на имущество; II.КПГ1 Тролейно депо находящо се в гр. Варна, ул. „Тролейна" № 48 - осъществява контрол на влизащи и излизащи лица и МПС на територията на тролейното депо. Проверява внасянето и изнасянето на имущество. III.Административната сграда на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД, гр. Варна находяща се в гр. Варна, ул. „Тролейна" № 48. При изпълнение на физическата охрана се включват допълнително и следните задължения: •Обход на територията на автобусното депо и тролейното депо, осъществяван от минимум една обходна двойка охранители за времето от 19:00 часа до 07:00 часа, със задача недопускане и пресичане на кражби на гориво и части от МПС, недопускане и пресичане вандалски действия върху паркираните МПС, недопускане и задържане на лица, незаконно проникнали в охраняваната територия. Маршрути (обходи) през 2 часа в извънработното време на Възложителя; •Осъществяване на контролно пропускателния режим на административната сграда на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД за времето от 07:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни и с режим на работа 24 часа-денонощен в почивни дни; •Време за реагиране на дежурните охранители при нарушение на пропускателния режим и охраната - До 10 минути; •Оперативно взаимодействие със съответното РПУ на МВР - до 5 мин; Осъществява ежедневно ръководство и контрол над охранителния състав от съответното длъжностно лице - комендант, инспектор; •При възникване на критични ситуации да подпомага дейността на дружеството при въвеждане в действие на „План за провеждане на евакуация и разсредоточаване на служителите и имуществото намиращи се в сградата на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД; •Проверка на съмнителни багажи, на лица пребиваващи в сградите и обектите, за наличие на оръжия, взривни, запалителни и други опасни вещества. Предприемат необходимите законови действия спрямо нарушителите, както и мерки за защита на служителите в сградите; •Контрол при внасяне/изнасяне на техника и инвентар, собственост на Възложителя. Охранителят изисква служебна бележка или присъствието на МОЛ. •Допускане на автомобилите на служебните паркинги. Охранителят проверява служебния пропуск, а за външни МПС извършва преглед със секюрити огледало; •Да спазва мерките за противопожарна безопасност и да работи с противопожарните средства в сградата; •Да не допуска влизане на външни лица в дежурната стая. При възникване на проблеми по състоянието на техническите системи в обекта, и охраната, незабавно да докладва на определени от Възложителя длъжностни лица; •Да отговаря за приемането, съхранението и предаването срещу подпис на ключовете от таблото в дежурната стая за работните помещения и за регистратурата/ деловодството; •Да предоставя без забавяне на определени от възложителя длъжностни лица получена информация по техническите средства от външни източници в дежурната стая; •Следи за изправността и функционирането на техническите системи за пожаро-известяване, видео-наблюдение и сигнално-охранителната система в сградите. При възникнали нередности незабавно да докладва на определените от възложителя лица; •През целия срок на изпълнението на поръчката, изпълнителят е длъжен да осигури постоянен брой на персонала, който брой няма да бъде променян независимо от обективни и субективни причини - болнични, отпуски или напускане на служители; •При извънредни случаи при необходимост, броят на служителите може да се увеличава, след подадена писмена заявка от Възложителя (включително по факс и по електронна поща) до охранителната компания един ден предварително; •Срок на поръчката - 1 година

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Естеството на процедурата позволява достатъчно добре да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура. При провеждане на настоящата процедура, Възложителят ще приложи опростените правила, регламентирани в ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356133, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Злати Петров Златев
Длъжност: Изпълнителен директор на "Градски транспорт" ЕАД