Версия за печат

01777-2013-0001

BG-Кресна: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Средно общообразователно училище "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна, ул.Цар Борис ІІІ №12, За: Радослав Стойнев, Р.България 2840, Кресна, Тел.: 07433 2252, E-mail: soukresna@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Св.Паисий Хилендарски"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm, със съдържание на сяра- 0,001% , маркирано гориво за отопление) за нуждите на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр.Кресна за отоплителен сезон 2013/2014.Количество до 20 000литра.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Кресна, ул.Цар Борис ІІІ №12
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm, със съдържание на сяра- 0,001% , маркирано гориво за отопление) за нуждите на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр.Кресна за отоплителен сезон 2013/2014.Количество до 20 000литра. Посоченото количество е прогнозно и Възложителят си запазва право да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
30700 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Решение №138/20.11.2013 г. на Директора на СОУ "св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1009 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна
V.1) Дата на сключване договора История
05.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"БМ 2010" ЕООД, ЕИК 201254701, жк.Еленово, бл.79, вх.А, ет.1, ап.1, Р.България 2700, Благоевград, Тел.: 0895 741072

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 30700 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от Закона за обществените поръчки.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна, ул.Цар Борис ІІІ 12, Р.България 2840, Кресна, Тел.: 07433 2252, E-mail: soukresna@abv.bg

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.01.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Изборът на процедурата, представляваща договаряне без обявление се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящият договор са определени по списък, предложен отДържавна комисия по стоковите борсови и тържища и е одобрен от Министерски Съвет в Правилника ПЗОП. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно:осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазването на търговска тайна на кандидатите и техните предложения.Предметният обхват и финансовата рамка на обществената поръчка попада на чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП.