Версия за печат

00579-2014-0002

BG-село Струмяни: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, За: Станислава Тачева, Костадин Мешков, РБългария 2825, село Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Място/места за контакт: Община Струмяни

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Струмяни - с. Илинденци и с. Драката
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата поръчка обхваща изпълнение на строително – монтажни дейности за изграждане на техническа инфраструктура, както следва: Дейност 1: Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни със следните поддейности: 1.1.Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – Лява част;1.2. Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – Дясна част;1.3. Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – част от преминаващ външен водопровод през с. Илинденци; 1.4.Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Драката; Дейност 2: Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката със следните поддейности:2.1. Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – Лява част; 2.2.Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – Дясна част; 2.3.Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – преминаващ външен водопровод; 2.4.Възстановяване на асфалтова настилка в с Драката.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231300, 45233000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Строително-ремонтните работи от предмета на поръчката обхващат: 1. По реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – Лява част: реконструкция на 1 главен и 39 второстепенни клона водопроводна мрежа с обща дължина от 7 162 м.; 2. По реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – дясна част: реконструкция на 1 главен и 14 второстепенни клона водопроводна мрежа с обща дължина от 3 761 м.; 3. По реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – част от преминаващ външен водопровод през с. Илинденци: реконструкция на 1 главен клон от водопроводна мрежа с дължина 1 480 м.; 4. По реконструкция на водопроводна мрежа в с. Драката: реконструкция на 1 външен, 2 главни и 15 второстепенни клона водопроводна мрежа с обща дължина от 4 835 м.; 5. По възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – лява част: възстановяване на асфалтовата настилка на 2938м.; 6. По възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – дясна част: възстановяване на асфалтовата настилка на 1024м.; 7. По възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – преминаващ външен водопровод: възстановяване на асфалтовата настилка на 868м.; 8. По възстановяване на асфалтова настилка в с Драката: възстановяване на асфалтовата настилка на 1245м.

Прогнозна стойност без ДДС
2796210 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

14


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата Участниците следва да представят гаранция за участие, в размер на 27 000.00 лв. (двадесет и седем хиляди лева). Гаранцията за участие може да се внесе като парична сума по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни след датата, определена за краен срок за подаване на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя. Банковата гаранция следва да съдържа следният текст: „Банкова гаранция за участие в процедура с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с. Драката, община Струмяни”. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка в лв. (BGN): БАНКА: ИА БАНК АД, клон Сандански, офис Струмяни IBAN: BG69IABG76483350128400 BIC: IABGBGSF В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за участие в процедура с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с. Драката, община Струмяни”. 2. Гаранция за изпълнение на договора В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: • е безусловна и неотменима; • е в полза на Възложителя; • е със срок на валидност минимум 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора; • има възможност за нейното усвояване на части. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията, а именно: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с. Драката, община Струмяни”.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обекта на обществената поръчка се осигурява въз основа на Договор №01/321/00931 от 09.09.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Плащането ще се извършва както следва: Авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора, се изплаща в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на одобрение на изпълнителя на обществената поръчка от Държавен Фонд Земеделие (Управляващ орган по ПРСР 2007 - 2013) и след представяне на надлежно попълнена фактура за авансовата стойност. Авансовата сума се приспада пропорционално от всяко едно от следващите междинни плащания. • Междинни плащания в размер на съответните Протоколи за приемане на извършените СМР (Акт образец 19) след приспадане на пропорционалната стойност от авансовото плащане и след задържане на 10% (десет процента) от стойността им, които ще бъдат изплатени под формата на окончателно плащане. Същите ще се изплащат в срок до 15 (петнадесет) работни дни след подписване на съответния Протокол за извършените СМР (Акт образец 19) и представяне на надлежно попълнена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. • Окончателно плащане в размер на общата стойност от задържаните от междинните плащания суми, което се извършва след окончателно завършване на всички работи по Обекта, след представяне на екзекутивна документация, окончателен отчет за извършените количества по изпълнените СМР, подписан Констативен акт образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (без забележки), както и оригинална фактура за дължимата стойност. Същото ще се изплати в срок до 15 (петнадесет) работни дни след датата на подписване на последния документ от гореизброените. От окончателното плащане се удържат всякакви дължими неустойки по реда на договора, ако има такива.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Право на участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП и обявените в настоящата документация изисквания на Възложителя. 2.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП. 3.От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява и/или не се възлага поръчка на участник, при който е налице някое от обстоятелствата съгл. Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета. 4.Участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се отстранява от участие в процедурата за обществена поръчка.Във връзка с чл. 47, ал.2, т.2 следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с извършване на строително-монтажни работи, е пречка за участието в настоящата процедура. 5.Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи в групи съгласно издадените разрешения за строежи на обектите, включени в обхвата на настоящата процедура, съответно строежи от четвърта група втора категория на строителните работи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.1.Справка-Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и оборота от подобни дейности на участника, които са предмет на поръчката, за последните три финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) (обр.№ 12) - ориг. 1.2.Заверено копие от баланс, отчет за приходите и разходите за всяка една от последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени, или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията). Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участниците са установени, издадени от съответния орган в държавата, в която са установени (документите се представят на оригиналния език и в превод на български език). За физическите лица – копия от годишните данъчни декларации. В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишния финансов отчет за 2013 г., Възложителят ще приеме за достатъчно представянето на информация съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП, подкрепена от заверено копие от оборотна ведомост, справка или друг еквивалентен документ за общите приходи и приходите от дейности, сходни с предмета на поръчката, подписана от представляващия участника и главния счетоводител. 2.Заверено копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка (четвърта група втора категория строежи), или еквивалентен документ. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.
Минимални изисквания: 1.В процедурата могат да участват лица, които за последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали общ оборот от строителство не по-малко от 5 000 000,00 лева (пет милиона лева). 2.Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка - четвърта група втора категория строежи. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП – Списък на изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите (Обр.№ 13). Справката трябва да е придружена от заверени копия на разрешение за ползване/въвеждане в експлоатация на обекти от същата категория и референции за включените в справката договори. 2.1.Справка-декларация за инженерно-техническия екип (Обр. № 14).2.2.Автобиографии на ключ.експерти (Обр.№ 15), придружени от заверени копия на документи, доказващи професионалната квалификация и опита.2.3.Декл-я за съгласие за предоставяне на лични данни (Обр.№ 16). 2.4.Декл-я за разположение за изпълнение на поръчката (Обр.№ 17).2.5.Декл-я за осигуряване на изискващите се по бълг.законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим (Обр.№ 18). 3.Заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен или представяне на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството и опазване на околната среда, с обхват „строително-монтажни работи”. 4.Справка-декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи (Обр.№ 19). 5.Заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от лицето за вписване в ЦПРС за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. В случай, че чуждестранният участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му на изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите договор/и/ за извършване на СМР, сходни с обекта на поръчката*, които следва да включват заедно и/или поотделно изпълнението на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на водопровод минимум 1000 л.м. *Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на водопровод. 2.Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип, отговарящ на следните изисквания: •Ръководител обект - 1 бр.- завършено висше образование, степен „магистър” или еквивалентна, квалификация строителен инженер, специалност „ВиК“ или „ХТС” или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството - минимум 5 г. и участие като ръководител при изпълнението на минимум 1 обект. •Технически ръководител - 1 бр. – технически правоспособно лице съгл. Чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството– минимум 3 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на минимум 1 обект. •Специалист – контрол на качеството - 1 бр. - инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с професионален опит на ключови позиции в строителството не по – малко от 3 години. •Специалист по безопасност и здраве - 1 бр. - с най-малко 2 години професионален опит, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за Условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 3.Всеки участник следва да притежава внедрени системи в областта на строителството по следните стандарти: ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството или еквивалентно и ISO 14001:2005 - Системи за управление на околната среда или еквивалентно. Сертификатите следва да са с обхват „строително-монтажни работи”. 4.Участникът трябва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи, както следва: •Комбиниран багер – 4 броя •Валяк – 2 брой •Товарен автомобил тип самосвал – 4 броя •Товарен автомобил тип бордови – 4 броя •Машина за челно заваряване на ПВЦ тръби – 2 брой •Пневматична трамбовка– 2 брой 5.Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи в групи съгласно издадените разрешения за строежи на обектите, включени в обхвата на настоящата процедура, съответно строежи от четвърта група втора категория на строителните работи.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение – П1; тежест: 10
Показател: Техническо предложение – П2, в това число подпоказателите:; тежест: 40
Показател: П 2.1 - Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 24
Показател: П 2.2 - Управление на риска; тежест: 16
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.02.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие е в размер на 6 (шест ) лева с ДДС. Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: с. Струмяни 2825, пл. “7-ми Април” № 1, всеки работен ден след заплащането по банков път за документацията или заплащането й в касата на Община Струмяни.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.02.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.02.2014 г.  Час: 11:00
Място

сградата на Община Струмяни

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, с нотариално заверено пълномощно, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчка се отнася за дейности, планирани в рамките на изпълнението на проект: “ Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни “, който се осъществява с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №01/321/00931 от 09.09.2011 г.

VI.3) Допълнителна информация

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни плика, надписани, както следва: ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, т. 8, 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на Участниците; ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят документите, по чл. 56, ал. 1, т. 7 и т. 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания; ПЛИК №3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на Участника. Представените от Възложителя образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Офертата се подава в 1 (един) оригинал и 2 (две) копия на хартиен носител. Представянето на офертите в 1 (един) оригинал и 2 (две) копия е за целите, както за извършване на тяхната оценка, така и за изпращането им в ДФЗ, КЗК и останалите компетентни органи!!!

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ