00579-2014-0002

BG-село Струмяни:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-2 от 08.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, За: Станислава Тачева, Костадин Мешков, РБългария 2825, село Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Място/места за контакт: Община Струмяни

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни” Поръчката обхваща изпълнение на строително – монтажни дейности за изграждане на техническа инфраструктура, както следва: Дейност 1: Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни със следните поддейности: 1.1.Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – Лява част;1.2. Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – Дясна част;1.3. Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – част от преминаващ външен водопровод през с. Илинденци; 1.4.Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Драката; Дейност 2: Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката със следните поддейности:2.1. Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – Лява част; 2.2.Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – Дясна част; 2.3.Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – преминаващ външен водопровод; 2.4.Възстановяване на асфалтова настилка в с Драката.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно направеното планиране за необходим размер на разходите, превидени в одобрения бюджет на Община Струмяни за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя е в размер от 2796210 (два милиона, седемстотин деветдесет и шест хиляди и двеста и десет лева) лв. без включен ДДС, съответно 3355452 (три милиона, триста петдесет и пет хиляди и четиристотин петдесет и два лева) лв. с вкл. ДДС. Предвид изложеното и съобразно изискванията на чл. 15 от ЗОП, прогнозната стойност на поръчката е определяща за определяне на реда за нейното възлагане. В конкретния случай, видно от посочения максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно разпоредбата на чл.14, ал.1, т.1 като, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност над 264 000 лв. (двеста шестдесет и четири хиляди лева), без вкл. ДДС, Възложителят задължително провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури. От друга страна, мотивът за избор на вида процедура се обосновава от факта, че поради естеството на строителството, предмет на конкретната обществена поръчка, в т.ч. възможността достатъчно точно да се определят техническите спецификации не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление и безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за открита процедура. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на Община Струмяни, в качеството й на Възложител на обществената поръчка и едновременно - Бенефициент по проект № 01/321/00931 от 09.09.2011г. - „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Емил Димитров Илиев
Длъжност: Кмет на Община Струмяни