Версия за печат

03693-2013-0001

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 08.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ДЗЗД "Бизнес инкубатор - Бургас" (Гражданско дружество между Община Бургас и Областна администрация Бургас), пл. "Царица Йоанна" № 2, За: Жана Колева, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907259; 056 907272, E-mail: j.koleva@burgas.bg, Факс: 056 907259

Място/места за контакт: ДЗЗД "Бизнес инкубатор - Бургас"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.business-burgas.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.business-burgas.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие в регионален план


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка и монтаж на цялостно обзавеждане и оборудване за сграда, недвижима културна ценност, намираща се на ул. "Княз Александър Батенберг", гр. Бургас

II.3) Кратко описание на поръчката

С договора се предвижда доставка, монтаж, където и когато е необходимо, и гаранционно обслужване на оборудване и обзавеждане, необходимо за финкциониране на бизнес инкубатор в сграда, недвижима културна ценност и прилежащо дворно пространство, намираща се на ул. ”Княз Александър Батенберг”, гр. Бургас.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30230000, 48000000, 30123000, 42964000, 39130000

Описание:

Компютърно оборудване
Софтуерни пакети и информационни системи
Машини, използвани в офиса
Офис оборудване
Мебелировка за офиса

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 25 от 22.11.2013 г. 
Година и номер на документа:
2013-571204
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 3693-2013-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

571204

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

22.11.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
06/01/2014 17:00
Да се чете:
27/01/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на отваряне на офертите

Вместо:
07/01/2014 09:30
Да се чете:
28/01/2014 09:30

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Николов Николов
Длъжност: Ръководител ДЗЗД "Бизнес Инкубатор - Бургас"