Версия за печат

00579-2014-0001

BG-село Струмяни:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-1 от 06.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Струмяни, пл. "7-ми Април" №1, За: Костадин Мешков, РБългария 2825, село Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. strumyani.org..

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции : 1: Мляко и млечни продукти;2: Месо и месни изделия;3: Плодове и зеленчуци;4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Максималната прогнозна стойност на поръчката е 353925.64 лв. (триста петдесет и три хиляди деветстотин двадесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС или 424710.76лв.(четиристотин двадесет и четири хиляди седемстотин и десет лева и седемдесет и шест стотинки) с ДДС. . Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е на стойност по-висока от 66 000 лв. (шестдесет и шестдесет хиляди лв.) без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 16 на ЗОП процедури. Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура. Доставката е със стойност, която отговаря на условията и реда за възлагане на обществена поръчка съгласно праговете от Закона за обществени поръчки. Откритата процедура по реда на ЗОП гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, което в максимална степен ще обезпечи интереса на Община Струмяни.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Емил Димитров Илиев
Длъжност: Кмет на Община Струмяни