Версия за печат

00660-2013-0010

BG-Елхово: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Елхово, ул."Търговска" №13, За: Жана Ангелова, Мариана Милева, Републека България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88009; 0478 88036, E-mail: obshtina@elhovobg.org, Факс: 0478 88034

Място/места за контакт: Община Елхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детските и социални заведения

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Складовете на детските и социални заведения в гр.Елхово и селата Бояново, Гранитово, Лесово и Маломирово
Код NUTS: BG343
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детските и социални заведения за: позиция 2 - месо и месни продукти, риба, позиция 3 - мляко и млечни продукти, позиция 5 - консерви, позоция 6 - други хранителни продукти. Доставките за периодични. Количествата се определят от предварителните заявки на представителите на Възложителя.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000 (EA02, EA05) , 15100000 (EA02, EA05) , 15500000 (EA02, EA05) , 15897200 (EA02, EA05) , 15890000 (EA02, EA05)

Описание:

Различни хранителни продукти (За деца , За възрастни )
Месо и месни продукти (За деца , За възрастни )
Млечни продукти (За деца , За възрастни )
Консервирани хранителни продукти (За деца , За възрастни )
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти (За деца , За възрастни )

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 558068 от 02.09.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 116-01 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детските и социални заведения за : позиция 2 - месо и месни продукти, риба и позиция 5 - консерви
V.1) Дата на сключване договора
30.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Странджа - МП" ООД, ЕИК 128023988, ул."Христо Ботев" №61, вх.Б, ет.5, ап.1, Република България 8000, Бургас, Тел.: 04741 6218

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № История 117-01 История / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детските и социални заведения за : позиция 3 - мляко и млечни продукти и позиция 6 - други хранителни продукти
V.1) Дата на сключване договора
30.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ДИДИ" ООД, ЕИК 128620257, ул."П.К.Яворов" бл.8, вх.Б, ап.5, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 664161

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.01.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор