00470-2013-0015

BG-с.Черноочене: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, Област Кърджали, с.Черноочене, ул."Шеста" № 9, За: Селями Бейсим Мустафа - заместник кмет на община, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - Кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Образование
Друг: Общински училища и детски градиниДруго (моля пояснете): Общински училища и детски градини

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на хранителни продукти в детските градини и организация на ученическото столово хранене по училища на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: В учебните и детски заведения на територията на община Черноочене, област Кърджали.
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Доставка на хранителни продукти в детските градини и организация на ученическото столово хранене по училища на територията на Община Черноочетне, Област Кърджали". Доставка на хранителни продукти в детските градини след предварителна заявка франко обект: 1.Месо и месни продукти - съгласно Приложение №1 към тръжната документация; 2.Мляко и млечни продукти - съгласно Приложение №1 към тръжната документация; 3.Плодови и зеленчукови консерви - съгласно приложение към тръжната документация; 4.Други хранителни продукти/бакалия/ - съгласно Приложение №1 към тръжната документация; 5.Плодове и зеленчуци - съгласно Приложение №1 към тръжната документация.; 6.Хляб и хлебни изделия - съгласно Приложение №1 към тръжната документация; 7.Организация на ученическото столово хранене по училища на територията на общината - доставка на храни /закуска и обяд/, по училища разположени на територията та Община Черноочене, съгласно изискванията на Наредба № 37 от 21.07.2009 г на Министерството на здравеопазването/Д.В.№63/07.08.2009 г./, на Закона за храните, изискванията на БДС и на РЗИ и Агенцията по храните - за безопасно, пълноценно и здравословно детско-юношеско хранене. 8.Предложенията да съдържат дневни оклади за ЦДГ и оклади за закуска и обяд в ученическото столово хранене, които ще бъдат одобрени и приети от Общински съвет - Черноочене. Кандидатите могат да предложат в своите предложения и варианти за реализирането на Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна: Модул - 3 за предоставяне на закуска/ или плод, или млечнокисели продукти/ на децата на 5- 6 годишна възраст в подготвителните групи в детските градини и на учениците до ІV клас в общинските училища. Предлаганата единична цена да бъде в лева с включени всички разходи франко до получателя и вкл.ДДС. За всеки отделен артикул/продукт/ цената се формира за единична мерна единица по артикули, подробно описани в Приложение №1 на хранителните продукти, които ще се доставят. Предлаганите единични цени по артикули/продукти/, следва да се формират на база усреднената цена /Ц сапи/ на продукта на едро за област Кърджали по бюлетина на "Системата за агропазарна информация" ООД /САПИ/ към Министерство на земеделието и храните и търговска отстъпка в абсолютна стойност от цената по пункт първи с точност до втория знак след десетичната запетая. горепосоченият начин на ценообразуване, между предложената цена от определения за изпълнител на поръчката участник и усреднената цена за продукта на едро за област Кърджали по бюлетина на САПИ се запазва през целия период на действие на договора, където Ц продукт = /Цсапи/+- отстъпка/надценка/, валидна за целия срок на договора, с точност до втория знак след десетичната запетая. След подписването на договора промяна в единичните цени се прави автоматично, без подписване на анекс между страните, на всеки 3/три/ месеца от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, след надлежно представяне от изпълнителя на бюлетин на САПИ за негова сметка. Изпълнителя представя бюлетин на САПИ за актуални/усреднени цени за продуктите на едро за област Кърджали, към петнадесето число на месеца предхождащ промяната, съгласно условията, описани по-горе. При промяна на цените се изготвя протокол с новите стойности на продуктите, който се подписва от изпълнителя и от упълномощени от възложителя длъжностни лица.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15894210, 15100000, 15500000, 15300000, 15897000, 15800000, 15890000, 15810000, 55523100

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Ястия за училища
Месо и месни продукти
Млечни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Консервирани хранителни продукти и полеви дажби
Различни хранителни продукти
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Услуги, свързани с храната за ученически столове и бюфети


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
190000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 564611 от 15.10.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Доставка на хранителни продукти в детските градини и организация на ученическото столово хранене по училища на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”.
V.1) Дата на сключване договора
03.01.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.12.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Йълдъз - България" ЕООД, с.Черноочене, област Кърджали, ЕИК:201042100, с.Черноочене, община Черноочене, област Кърджали, ул."Осма" № 26, Република България 6701, с.Черноочене, обл.Кърджали, Тел.: 088 9957209

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 190000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 190000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Процедурата е открита с Решение № 662 от 10.10.2013г. на Кмета на община Черноочене, област Кърджали.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр.София, бул. Витоша № 18, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.01.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор