Версия за печат

00485-2013-0015

BG-Завет: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Завет, ул."Лудогорие" №19, За: Зюлфие Исмаил - Заместник кмет, РБългария 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Община Завет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет, ул."Лудогорие" 19, За: Ирена Минева - Директор на Дирекция "СА", Република България 7330, гр.Завет, Тел.: 08442 200, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет, ул."Лудогорие" 19, За: Ирена Минева - Директор на Дирекция "СА", Република България 7330, гр.Завет, Тел.: 08442 2020

Място/места за контакт: Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти за нуждите на: ОДЗ „Слънчо”- гр.Завет; ЦДГ „Червената шапчица” – с.Брестовене; ЦДГ „Радост” – с.Острово; ЦДГ „Пролет” – с.Веселец; ЦДГ „Осми март” – с.Сушево; ЦДГ „Славейче” – с.Прелез; ДСП- гр.Завет по следните обособени позиции: № 1 – „Хляб, хлебни изделия”, №2 – „Мляко, млечни продукти”, № 3 – „Месо, месни продукти”, № 4 – „Плодове и зеленчуци”, № 5 – „Консерви”, № 6 - „Олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки”, № 7 - „Риба и рибни продукти”. Доставка на хранителни продукти за нуждите на: ОДЗ „Слънчо”- гр.Завет; ЦДГ „Червената шапчица” – с.Брестовене; ЦДГ „Радост” – с.Острово; ЦДГ „Пролет” – с.Веселец; ЦДГ „Осми март” – с.Сушево; ЦДГ „Славейче” – с.Прелез; ДСП- гр.Завет по следните обособени позиции: № 1 – „Хляб, хлебни изделия”, №2 – „Мляко, млечни продукти”, № 3 – „Месо, месни продукти”, № 4 – „Плодове и зеленчуци”, № 5 – „Консерви”, № 6 - „Олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки”, № 7 - „Риба и рибни продукти”. Доставка на хранителни продукти за нуждите на: ОДЗ „Слънчо”- гр.Завет; ЦДГ „Червената шапчица” – с.Брестовене; ЦДГ „Радост” – с.Острово; ЦДГ „Пролет” – с.Веселец; ЦДГ „Осми март” – с.Сушево; ЦДГ „Славейче” – с.Прелез; ДСП- гр.Завет по следните обособени позиции: № 1 – „Хляб, хлебни изделия”, №2 – „Мляко, млечни продукти”, № 3 – „Месо, месни продукти”, № 4 – „Плодове и зеленчуци”, № 5 – „Консерви”, № 6 - „Олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки”, № 7 - „Риба и рибни продукти”. Доставка на хранителни продукти за нуждите на: ОДЗ „Слънчо”- гр.Завет; ЦДГ „Червената шапчица” – с.Брестовене; ЦДГ „Радост” – с.Острово; ЦДГ „Пролет” – с.Веселец; ЦДГ „Осми март” – с.Сушево; ЦДГ „Славейче” – с.Прелез; ДСП- гр.Завет по следните обособени позиции: № 1 – „Хляб, хлебни изделия”, №2 – „Мляко, млечни продукти”, № 3 – „Месо, месни продукти”, № 4 – „Плодове и зеленчуци”, № 5 – „Консерви”, № 6 - „Олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки”, № 7 - „Риба и рибни продукти”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Завет
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на: ОДЗ „Слънчо”- гр.Завет; ЦДГ „Червената шапчица” – с.Брестовене; ЦДГ „Радост” – с.Острово; ЦДГ „Пролет” – с.Веселец; ЦДГ „Осми март” – с.Сушево; ЦДГ „Славейче” – с.Прелез; ДСП- гр.Завет по следните обособени позиции: № 1 – „Хляб, хлебни изделия”, №2 – „Мляко, млечни продукти”, № 3 – „Месо, месни продукти”, № 4 – „Плодове и зеленчуци”, № 5 – „Консерви”, № 6 - „Олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки”, № 7 - „Риба и рибни продукти”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811000, 15500000, 15100000, 15300000, 15800000, 15200000, 15897200

Описание:

Хлебни изделия
Млечни продукти
Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Различни хранителни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Консервирани хранителни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.

Прогнозна стойност без ДДС
254000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора/ите и условия и начин на плащането й: Гаранцията за изпълнение на договорите е в размер на 2% (два процента) от цената на конкретния договор без ДДС. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Община Завет: IBAN: BG50IORT81163300600000 BIC код BIC: IORTBGSF Име на банката ТБ „Инвестбанк” АД, Адрес на банката: гр.Разград, офис Завет, ул.”Лудогорие” №19 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Крушари и че е със срок на валидност най-малко три месеца след приключване на изпълнението на договора. 1. 2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора/ите за възлагане на обществената поръчка. На основание чл. 59, ал.5, т.2 от ЗОП Възложителят няма да изисква от участниците гаранция за участие в процедурата.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват съгласно условията на проекто-договора. Поръчката се финансира отбюджета на Община Завет.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1, т.1/ от б „а” до б „д”/; чл. 47, ал.2, т.5 и чл. 47, ал.5, т.1 и чл.47 ал.1, т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1, т.2а, т.3 и чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. На основание чл.47, ал.3 от ЗОП са определени следните обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника: - Участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. -Участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. -Участникът има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. -Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Когато участникът е юридическо лице посоченото изискване се прилага за лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП. По отношение на Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд – Образец №15, органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (съгласно чл. 56 ал.4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с Консултантските услуги по поръчката. Когато основния участник декларира, че ще ползва подизпълнители, декларацията се представя само за онези подизпълнители, които ще изпълняват дейности, свързани с Консултантските услуги по поръчката. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата –този документ се представя, само ако лицето не е упълномощено по право. - представя се, когато офертата/ или някой документ от нея/ не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата/ упълномощен и упълномощител/, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата/; - участникът е обединение, което не е юридическо лице - в този случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Документите издадени на език различен от български по чл. 56 ал.1 т.1 ЗОП се представят в официален превод.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Всяка оферта следва да съдържа три отделни запечатани плика, със следното съдържание: Плик № 1 - “Документи за подбор” 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Писмо към офертата – попълва се Образец №1; 3. Административни сведения - попълва се Образец №2; 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се Образец №3; 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец №4; 6. Регистрационни документи на участника: •Документ за регистрация или посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец– копие, заверено с подпис и печат на лицето определено по регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България) •удостоверение за актуално състояние (за юридическо лице), издадено от съответния административен орган по регистрация на участника (Агенция по вписванията за юридическо лице, регистрирано в България) – представя се само в случаите, че участника не е представил ЕИК. Документът следва да бъде издаден не по-късно от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на офертата ; •документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде преведен на български език и в официален превод (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); •документа за самоличност (копие) за участник - физическо лице; •Документ за данъчна регистрация (копие) и БУЛСТАТ /ЕИК (копие) и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); 7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 , б "а", "б", "в", "г", "д", ал.2, т.5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Образец № 5; 8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и ал.5, т.2 ЗОП ЗОП - Образец № 5а; 9. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители - попълва се Образец № 6; 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се Образец №7; 11. Декларация от членовете на обединението/консорциума - попълва се Образец №8; 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец № 9; 13. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 14. При участник обединение, което не е юридическо лице - Договор за създаване на обединението, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият обединението Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва: 1. Попълнен Образец №14, в зависимост от това за коя/кои обособена/и позиция/ии подава оферта участникът. 2. Попълнена Техническа спецификация - таблица на продуктите с посочване на вида на продуктите, търговското им наименование, производител, вид стандарт за продукта ТД или БДС, , в зависимост от това за коя/кои обособена/и позиция/ии подава оферта участникът. Плик № 3 - "Предлагана цена" 1. Попълнен образец - „Ценова оферта" - Образец №15, в зависимост от това за коя/кои обособена/и позиция/ии подава оферта участникът. 2.Техническа спецификация с попълнени единични цени за предвидените за доставка хранителни продукти, подписана и подпечатана – оригинал, в зависимост от това за коя/кои обособена/и позиция/ии подава оферта участникът. Предлаганите цени са в лева без включен ДДС. Извън плика с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информация относно цената.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Информация за оборота от осъществени доставки, сходни с предмета на поръчката и съответната позиция, за която участникът участва, през последните три години (2010, 2011, 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си
Минимални изисквания: Участникът трябва да е реализирал оборот от осъществяване на доставки на хранителни продукти, сходни на съответната обособена позиция от поръчката, за която участва, общо за последните три години /2010г., 2011г., 2012г./, считано от датата на която участникът е учреден или започнал дейността си, в размер на не по-малко от: • за Обособена позиция № 1. „Хляб, хлебни изделия” – 20 000,00 (двадесет хиляди лева) лв. без ДДС; • за Обособена позиция № 2. „Мляко, млечни продукти” – 40 000,00 (четиридесет хиляди лева) лв. без ДДС; • за Обособена позиция № 3. „Месо, месни продукти”- 95 000,00 (деветдесет и пет хиляди лева) лв. без ДДС; • за Обособена позиция № 4. „Плодове и зеленчуци”- 35 000,00 (тридесет и пет хиляди лева) лв. без ДДС; • за Обособена позиция № 5. „Консерви” – 20 000,00 (двадесет хиляди лева) лв. без ДДС; • за Обособена позиция № 6. „Олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки” – 50 000,00 (петдесет хиляди лева) лв. без ДДС; • за Обособена позиция №7. „Риба и рибни продукти” – 15 000,00 (петнадесет хиляди лева) лв. без ДДС; Ако участник, участва за повече от една обособена позиция, изискването се прилага сумарно, съобразно изискването за съответната обособена позиция.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Справка - Списък на изпълнените от участника договори за доставка с предмет сходен на предмета на поръчката и съответната позиция, за която участникът участва през последните 3 (три) години, считано до датата, на подаване на настоящата оферта 2.Списък на транспортните средства, с които участника разполага за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ, придружен със удостоверения за регистрация на транспортните средства за превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход, издадено от ОДБХ /заверени копия/. 3.Списък за наличните собствени или наети обекти за търговия с храни, придружен от заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на хранителен обект, издадени от ОДБХ, съгласно чл.12 от Закона за храните. 4.Сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните НАССР или еквивалентен сертификат с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката /заверено копие/. 5.Сертификат за внедрена система по ISO 9001:2001/заверено копие/.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва е изпълнил минимум 1 (един) договор за доставки с предмет, сходен на предмета на обособената позиция от поръчката, за която участва, през последните три години, считано до датата на подаване на оферта за участие в настоящата процедура, придружен с Референция/Препоръка за добро изпълнение на същия. 1.1.Референции/препоръки за изпълнението на доставки, с предмет сходен на предмета на обособената позиция на поръчката, за която участва участникът, през последните три години. Всеки договор, посочен в Справката – списък трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в справката- списък. 2.Участникът да има на разположение минимум 2 (два) броя собствени или наети хладилни автомобили за обособени позиции: №2 „Мляко, млечни продукти” , №3 „Месо, месни продукти” и №7 „Риба и рибни продукти” и минимум 2 (два) броя собствено или наето транспортно средство за превоз на хранителни продукти за обособени позиции:№1 „Хляб, хлебни изделия”,№4 „Плодове и зеленчуци”, №5 „Консерви”, №6 „Олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки” Специализираните транспортни средства да отговарят на санитарно - хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти. Всеки един от автомобилите следва да бъде регистриран в ОДБХ. При участие за повече от една обособена позиция, изискваща хладилен автомобил, участниците следва да разполагат с минимум 3 хладилни автомобила. При участие за повече от една обособена позиция, изискваща транспортно средство за превоз на хранителни продукти, участниците следва да разполагат с минимум 3 такива средства. 3.Участникът трябва да разполага минимум с 1 брой собствен или нает обект за търговия с храни регистриран в ОДБХ, независимо дали същият подава оферта за участие само по една от обособените позиции или по повече от една обособена позиция. 4.Участникът следва да има въведена система за управление на безопасността на храните - НАССР или еквивалент, независимо дали същият подава оферта за участие само по една от обособените позиции или по повече от една обособена позиция. 5.Участникът да притежава сертификат за внедрена система по ISO 9001:2001.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.01.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.01.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

BG

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.01.2014 г.  Час: 10:00
Място

Обшинска администрация - Завет,гр.Завет, ул."Лудогорие" № 19, заседателна зала № 201

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в приложното поле на чл.14, ал. 3 , т.2 от ЗОП, поради което Възложителят прилага предвидените в ЗОП опростени правила при провеждане на процедурата. На основание чл. 59, ал.5, т.2 от ЗОП Възложителят няма да изисква от участниците гаранция за участие в процедурата. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в обществената поръчка, която може да бъде намерена и получена от Интернет адреса на Възложителя: http://www.zavet-bg.com/, „Профил на купувача”/Обществени поръчки/. Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Настоящото обявление ще бъде подписано с електронен подпис по реда и при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис и ще бъде изпратено за публикуване в регистъра на Агенцията по обществени поръчки по електронен път. На основание чл. 64, ал.3 от ЗОП Възложителят ще се възползва от възможността да спазва съкратените срокове при възлагането на тази процедура.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА ЗАВЕТ, ул."Лудогорие" №19, Република България 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция " Хляб и хлебни изделия"
1) Кратко описание

Доставка на хляб и хлебни изделия, брашно, макарони , кус- кус, спагети и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811000

Описание:

Хлебни изделия

3) Количество или обем

Спецификацията и количествата по обособената позиция са посочени в документацията по процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС
18000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Спецификацията и количествата по обособената позиция са посочени в документацията по процедурата.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Мляко, млечни продукти”
1) Кратко описание

Доставка на мляко, сирене, кашкавал, плодови млека и др. млечни продукти.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.

Прогнозна стойност, без ДДС
35000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Месо и месни продукти"
1) Кратко описание

Доставка на пилешко, свинско и телешко месо, субпродукти, кайма, колбаси и др. месни продукти.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.

Прогнозна стойност, без ДДС
92000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Плодове и зелечуци"
1) Кратко описание

Доставка на пресни плодове и зеленчуци, подробно описани в техническата спецификация към документацията на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.

Прогнозна стойност, без ДДС
30000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция "Консерви"
1) Кратко описание

Доставка на консервирани плодове и зеленчуци.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15897200

Описание:

Консервирани хранителни продукти

3) Количество или обем

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.

Прогнозна стойност, без ДДС
19000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция "Олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки"
1) Кратко описание

Доставка на олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки, ориз, сол и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.

Прогнозна стойност, без ДДС
47000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция "Риба и рибни продукти"
1) Кратко описание

Доставка на риба и рибни продукти.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15200000

Описание:

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.

Прогнозна стойност, без ДДС
13000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Спецификацията и количествата са посочени подробно в документацията на поръчката.