Версия за печат

00731-2013-0011

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=551.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медицински изделия през 2014г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Стара Загора, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на медицински изделия през 2014г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност без ДДС
202697.79 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1% от прогнозната стойност на всяка обособена позиция, а гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% от стойността му без ДДС. Същите се представят под формата на банкова гаранция, съгласно образеца от документацията или под формата на парична сума внесена по сметката на възложителя - Първа инвестиционна банка - Стара Загора, IBAN BG65 FINV 9150 1014 9206 26, BIC FINVBGSF.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Отложено плащане до 30 дни от представяне на фактурата за доставка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства , наличието на които води до отстраняване на участника от процедурата по чл.47, ал.2, т.5 от ЗОП - ако участника е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Документи за идентификация /документ за самоличност- относно участник-физическо лице; удостоверение за актуално състояние или копие от документа за регистрация или ЕИК-относно участници- юридически лица или еднолични търговци; документ, подписан от лицата в участник - обединение, което не е юридическо лице, придружен с карта за вписването му в регистър "Булстат". 2. Декларация по образец по чл.47 ал.1, ал. 2 и ал. 5 ЗОП подписана от лицата по чл.47 ал. 4 ЗОП и от всички лицата които представляват участника подизпълнителя, физическото лице – търговец, прокуриста и подписана – оригинал. 3. Действащо разрешение и/или удостоверение за търговия на едро с изделията, които участникът оферира. 4. Декларация по образец по чл.55 ал.5 от ЗОП – подписва се от подизпълнителя в случай, че такъв е посочен - оригинал. 5. Декларация по образец по чл.56 ал.1 т.8 ЗОП за неизползването /използването на подизпълнители в обществената поръчка /ОП/. Ако участникът ще използва подизпълнители следва да посочи наименованието, седалището и адреса им на управление по търговска регистрация, както и дела с който ще участват. Декларацията се подписва и подпечатва от представляващия участника, а относно всеки от подизпълнителите се представят записаните по-горе в тази точка доказателства и документи, оформени по определения начин - оригинал. 6. Декларация по образец за осигуряване на медицински изделия и спазване на цените им – подписва се от лицето което представлява участника съгласно търговската му регистрация - оригинал. 7. Декларация по образец за приемане условията в проекта на договор - оригинал. 8. Доказателства по чл.51 “А” ЗОП при използване на ресурсите на други физически или юридически лица в изпълнението на ОП – договори, декларации и др. удостоверяващи възможността да се използват тези ресурси през времетраенето на договора за ОП. 9.Документ за осигурена гаранция за участие. 10.Други документи, посочени в документацията за ОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: По чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП - отчета за приходи и разходи от год. фин. отчет за 2012г., а в случай , че липсва нормативно задължение за публикуването му - този чл.50 , ал.1 , т.3 ЗОП, т.е. информация за общия оборот и за оборота на стоките , предмет на поръчката за последните три години ( 01.12.2010 - 01.12.2013г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейност.
Минимални изисквания: .
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: По чл.51, ал.1, т. 1 ЗОП - списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години (01.12.2010 - 01.12.2013г.) , с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение.
Минимални изисквания: .
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.01.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.01.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.01.2014 г.  Час: 08:30
Място

Заседателна зала на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД, гр. Стара Загора, ул. "д-р Тодор Стоянович" №15

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техните писмено упълномощени представители, представители на средствата за масова информация, представители на юридическите лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

август - септември 2014г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

август - септември 2014г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

От датата на публикуване на това обявление в електронен вид, възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до цялата документация за участие в процедурата на следния интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, а именно- http://oncosz.com/?page_id=551 /профил на купувача/.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция 1. Хирургически стерилни ръкавици - чифт /индивидуално пакетиран/
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
3750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция 2. Хирургически стерилни латексови ненапудрени- чифт /индивидуално пакетиран/
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
3750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция 3. Хирургически стерилни синтетични антиалергични ръкавици- чифт /индивидуално пакетиран/
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
2420 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция 4. Хирургически нестерилни нелатексови ръкавици -брой/ нитрил/
1) Кратко описание

Съгласно спецификацията от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификацията от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
416.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция 5. Хирургически нестерилни нелатексови ръкавици -брой /винил/
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
329.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция 6. Хирургически нестерилни ръкавици - брой
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
4000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция 7. Полиетиленови нестерилни ръкавици - опаковка -100 бр.
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
416.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция 8. Лапаротомични кърпи / Компреси Микулич/ - 45 / 50 см., 8 дипли - 1бр. в опаковка /индивидуално пакетиран/
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
1666.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция 9. Компреси марлени нестерилни - 5/5см., 12 дипли - 100бр. в опаковка
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
33500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция 10. Компреси марлени нестерилни - 7,5 / 7,5см., 12 дипли- 100бр. в опаковка
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
66700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция 11. Компреси марлени нестерилни - 10/10см., 12 дипли - 100бр. в опаковка
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
11090 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция 12. Компреси марлени нестерилни - 5 / 5см., 12 дипли с РКН- 100бр. в опаковка
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
6300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция 13. Компреси марлени нестерилни - 7,5 / 7,5см., 12 дипли с РКН - 100бр. в опаковка
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
11200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция 14. Компреси марлени нестерилни - 10 / 10см., 12 дипли с РКН- 100бр. в опаковка
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
16800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция 15. Марля - кв. м.
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
14666.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция 16.Марля пакет 1м/1м - 1 брой в опаковка
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
3150 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция 17.Памук естествен - опаковка от 1 килограм
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
2500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция 18.Бинт марлен 5см / 5м - 1брой в опаковка /индивидуално пакетиран/
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от докучентацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от докучентацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
666.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция 19.Бинт марлен 10см/10м-1брой в опаковка /индивидуално пакетиран/
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
2250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция 20. Бинт марлен 10см /16м - 1брой в опаковка /индивидуално пакетиран/
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
3666.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция 21. Санпласт ролка 5см / 5м- 1брой
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
3400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция 22. Санпласт противоалергичен ролка - /копринен пластир/ 5см / 5м - 1брой
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
1308.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция 23. Цитопласт - 100см /6см - опаковка- 1 брой в опаковка /индивидуално пакетиран/
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция 24. Резци за скалпели от въглеродна стомана - за опаковка по 100бр.
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция 25. Стерилна операционна престилка - 1бр.
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
4375 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция 26. Стерилна операционна престилка - 1бр.
1) Кратко описание

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без ДДС
3875 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9