Версия за печат

00017-2013-0019

BG-Берковица:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-3-130 от 30.12.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Берковица, пл. "Йордан Радичков" № 4, За: Томислав Филипов, Република България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: filipov.t@berkovitsa.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.berkovitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги. Предмет на поръчката е Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Берковица”, в съответствие с изискванията на ОПРР и Техническите спецификации – неразделна част от настоящата документация. Дейността ще включва необходимите под-дейности по изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., в т.ч.: 1.1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми. 1.2. Формулиране на визия за развитието на гр. Берковица до 2020 г. 1.3. Организиране и провеждане на обществени обсъждания. 1.4. Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР - Берковица. 1.5. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на град Берковица. 1.6. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др., които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР – Берковица. 1.7. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната 1.8. Изготвяне на бюджет на ИПГВР - Берковица. 1.9. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР - Берковица. 1.10. Резултати от преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове на ИПГВР - Берковица. Пълният обхват и детайлното дефиниране на задълженията на изпълнителите на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.12.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Димитранка Замфирова Каменова
Длъжност: Кмет на Община Берковица