Версия за печат

00017-2013-0019

BG-Берковица: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Берковица, пл. "Йордан Радичков" № 4, За: Томислав Филипов, Република България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: filipov.t@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.berkovitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Берковица”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Берковица, община Берковица, област Монтана
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги. Предмет на поръчката е Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Берковица”, в съответствие с изискванията на ОПРР и Техническите спецификации – неразделна част от настоящата документация. Дейността ще включва необходимите под-дейности по изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., в т.ч.: 1.1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми. 1.2. Формулиране на визия за развитието на гр. Берковица до 2020 г. 1.3. Организиране и провеждане на обществени обсъждания. 1.4. Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР - Берковица. 1.5. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на град Берковица. 1.6. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др., които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР – Берковица. 1.7. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната 1.8. Изготвяне на бюджет на ИПГВР - Берковица. 1.9. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР - Берковица. 1.10. Резултати от преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове на ИПГВР - Берковица. Пълният обхват и детайлното дефиниране на задълженията на изпълнителите на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор – неразделна част от документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 79400000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги. Предмет на поръчката е Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Берковица”, в съответствие с изискванията на ОПРР и Техническите спецификации – неразделна част от настоящата документация. Дейността ще включва необходимите под-дейности по изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., в т.ч.: 1.1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми. 1.2. Формулиране на визия за развитието на гр. Берковица до 2020 г. 1.3. Организиране и провеждане на обществени обсъждания. 1.4. Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР - Берковица. 1.5. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на град Берковица. 1.6. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др., които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР – Берковица. 1.7. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната 1.8. Изготвяне на бюджет на ИПГВР - Берковица. 1.9. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР - Берковица. 1.10. Резултати от преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове на ИПГВР - Берковица. Пълният обхват и детайлното дефиниране на задълженията на изпълнителите на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор – неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
135000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 1 350 (хиляда триста и петдесет лева). Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни от крайната дата за представяне на офертата. Гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка, със срок на валидност най-малко срока за изпълнение на договора. В случай че участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: Община Берковица IBG13UNCR70003301006351 BIC: UNCRBGSF Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Клон БЕРКОВИЦА В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Берковица”. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато участникът обжалва решението на възложителя – до решаване на спора. В този случай, ако е необходимо удължаване на срока на валидност на гаранцията и участникът откаже да я удължи – Възложителят има право да задържи сумата по гаранцията при себе си – до решаване на спора. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: 1. участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 2. участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Гаранциите на отстранените участници се освобождават от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител. В същия срок, но след изтичане на срока на обжалване на решението за прекратяване се освобождават гаранциите на всички участници при прекратяване на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават след сключването на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до един месец след окончателно приемане на окончателния доклад по Договора. В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на учредената банкова гаранция (ако е учредена банкова гаранция), Изпълнителят се задължава да удължи срока на валидност, като в противен случай, Възложителят има право да усвои сумата по гаранцията при себе си, преди изтичането на валидността й.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно: 1. Авансово плащане, в размер на 35% ( тридесет и пет процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка. Авансовото плащане е дължимо в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, и представяне на надлежно оформена фактура. 2. Междинно плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора за обществена поръчка, платимо в срок до 20 (двадесет) дни след приемане от страна на Възложителя по реда на Раздел VІІ от договора за обществена поръчка, на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми, формулирана визия за развитие и представяне на надлежно оформена фактура от страна на Изпълнителя. 3. Междинно плащане в размер на 25% (двадесет и пет процента) от стойността на договора за обществена поръчка, платимо в срок до 20 (двадесет) дни след издаване на решение на Общински съвет – Берковица за приемане на проект на ИПГВР – Берковица, и представяне на надлежно оформена фактура от страна на Изпълнителя . 4. Окончателно плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка – платимо в срок до 20 (двадесет) дни след приемане от страна на Възложителя на окончателен доклад по договора, отразяващ цялостното му изпълнение.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите; 2. Оферта за участие; 3. Административни сведения; 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка; 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; 6. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице. 7. Удостоверение за актуално състояние (когато участникът не е вписан в ТР към АВ); 8. Документ за закупена документация за участие; 9. Документ за внесена гаранция за участие, отговаряща на изискванията на настоящата документация; 10. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2 (за търговска дейност), 3, 4 и 5, и/или ал. 5 от ЗОП; 11. Декларация за липсата на обстоятелствата, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС; 12. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка; 13. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), съдържащо клаузите съгласно настоящата документация; 14. Декларация от членовете на обединението/консорциума; 15. Нотариално заверени пълномощни (оригинали) от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; 16. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители; 17. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; 18. Доказателства за икономическото и финансово състояние; 19. Доказателства за технически възможности 20. Доказателства за професионална квалификация и опита на ключовите експерти 20. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор 21. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Офертата се подава в запечатан, непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, по т. 1-18; плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение, плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовата оферта. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП; който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП, в т.ч., но не само: който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в процедурата, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с тези изисквания; който не е закупил настоящата документация и/или не е представил гаранция за участие в процедурата; за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2 (за търговска дейност), 3, 4 и 5, и/или ал. 5 от ЗОП и чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС; който не е заверил по надлежния ред представените с офертата документи, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП; който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. за когото е налице някое друго обстоятелство, изрично посочено като основание за отстраняване
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) – подписани и подпечатани от участника на всяка страница. За физическите лица – заверено от НАП копие на данъчна декларация за всяка от предходните три години. 2. справка за оборота от сходни дейности за последните три приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да има минимален оборот от сходни дейности, общо за предходните три приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в размер равен или над 400 000 лв. (четиристотин хиляди лева). „Сходни дейности”, по смисъла на настоящата документация са следните дейности: изготвяне на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие; консултантски услуги в областта на регионалното планиране и управление или регионалното развитие; разработване на специализирани Географски информационни системи (ГИС); изготвяне, анализ или оценки на стратегически документи; изготвяне на бюджет и финансово-икономически анализи на стратегически документи/ програми/проекти;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договорите за сходни дейности, изпълнени през последните три години, придружен от едновременно от следните документи за всеки един от договорите в списъка: Референция за добро изпълнение. Окончателен приемо-предавателен протокол/окончателен доклад или друг документ за окончателно приемане на работата. Копие от издадени фактури по съответния договор. В случай че договорът е изпълняван в обединение и препоръката е издадена на обединението – изпълнител по договора, следва да се представи копие от договора за разпределение на дейностите между членовете на обединението, от който категорично да е видно кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член на обединение/подизпълнител в настоящата процедура, както и стойността на съответните изпълнявани дейности. 2. Валидни сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни; 3. Копие от лиценз за използване на базов ГИС софтуер и софтуер за пространствени и геостатистически анализи. 4. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на поръчката. 5. Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти: 5.1. Автобиография, съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта. 5.2. Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност (ако има такива) – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност. 5.3. Трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на общия професионален опит, от които да е видна и позицията, на която е бил назначен експертът; 5.4. Копия от договори/референции от работодатели/референции от възложители – по отношение на специфичния опит.
Минимални изисквания: Участникът следва да: 1. докаже опит при изпълнението през последните три години, до момента на подаване на офертата за участие в процедурата, на договори, включващи всички области от посочените по-горе като „сходни дейности”, на обща стойност не по-малко от 400 000 лв. В случай че участникът е обединение, изискването се прилага за обединението като цяло, като е възможно в един договор да са комбинирани повече от една от посочените сходни дейности, но представената информация за всички изпълнени договори, като цяло, трябва да включва всички изброени дейности. Договорите следва да са успешно изпълнени в период от три години, към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, за което се представят съответните доказателства. 2. докаже наличието на сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях. Изискването се прилага общо за обединението, като сертификатът може да се представи от един или повече от членовете на обединението. 3. притежава лиценз за използване на базов ГИС софтуер и софтуер за пространствени и геостатистически анализи. Изискването се прилага за обединението като цяло. Изискването не се прилага за подизпълнителите. 4. Ключови експерти: 4.1. Ръководител • Образование и квалификация: Висше, образователно-квалификационна степен ”Магистър” в една от следните области: архитектура, урбанизъм, териториално планиране, регионално развитие, икономика, икономическа география или еквивалентни; • Професионален опит: Минимум 10 години специфичен професионален опит, от които поне 5, в областта на териториално-устройственото планиране, градското и регионално развитие, стратегическо планиране, урбанизъм, устойчиво развитие и околна среда; 4.2. Експерт „Градско развитие“ • Образование и квалификация: Висше, образователно-квалификационна степен ”Магистър” в една от следните области: архитектура, урбанизъм или еквивалентна; • Професионален опит: Минимум 3 години специфичен професионален опит в областта на териториално-устройственото планиране, градското и регионално развитие, урбанизъм, устойчиво развитие; 4.3. Експерт „Икономическо и социално развитие“ • Образование и квалификация: Висше, образователно-квалификационна степен ”Магистър” в една от следните области: икономика, стопанско управление, социални науки, публична администрация, география или еквивалентни; • Професионален опит: Минимум 3 години специфичен професионален опит в областта на социално-икономическото развитие, стратегическото планиране, териториално-устройственото планиране, градското развитие; 4.4. Експерт „Стратегическо планиране и проекти“ • Образование и квалификация: Висше, образователно-квалификационна степен ”Магистър” в една от следните области: урбанизъм, география, икономика, публична администрация, география или еквивалентни; • Професионален опит: Минимум 3 години специфичен професионален опит в областта на стратегическото планиране, устойчиво развитие, подготовката и управление на инвестиционни проекти финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС; 4.5. Експерт „Геодезист“ • Образование и квалификация: Висше, образователно-квалификационна степен ”Магистър” в една от следните области: геодезия, земеустройство или еквивалентни; • Професионален опит: Минимум 5 години специфичен професионален опит в областта на проектирането на инвестиционни проекти финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС; 4.6. Експерт - Техническа инфраструктура и комуникационно – транспортни системи • Образование и квалификация: Висше, образователно-квалификационна степен ”Магистър” - Пътно строителство или еквивалентни; • Професионален опит: Минимум 5 години специфичен професионален опит в областта на проектирането на инвестиционни проекти финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Оценка на степента на разбиране на задачата и предлагана методология ; тежест: 45
Показател: Оценка на качеството на предложения план за действие и разпределение на ресурсите при изпълнение на дейностите; тежест: 30
Показател: Оценка на предложената цена от участника ; тежест: 25

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 544643 от 06.06.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.01.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата за закупуване на документацията за участиев с включено ДДС и следва да бъде внесена в брой, на касата на Община Берковица, при получаване на документацията или по банков път – когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от Възложителя по следната сметка: IBAN: BG13UNCR70003301006351 BIC: UNCRBGSF Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Клон БЕРКОВИЦА

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.01.2014 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.01.2014 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на Община Берковица, гр. Берковица, пл. "Йордан Радичков" № 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II", приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ