Версия за печат

00901-2013-0001

BG-Бургас: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Център за психично здраве проф.д-р Иван Темков-Бургас"ЕООД, гр.Бургас, к-с Лазур, Парк езеро, За: Яна Стойкова Славова-Димитрова, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 816304, E-mail: cpz_burgas@abv.bg, Факс: 056 816304

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медикаменти за нуждите на "Център за психично здраве проф.д-р Иван Темков-Бургас"ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: "Център за психично здраве проф.д-р Иван Темков-Бургас"ЕООД
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на медикаменти за нуждите на "Център за психично здраве проф.д-р Иван Темков-Бургас"ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация, в сградата на Възложителя находяща се в гр.Бургас, Парк езеро, съобразно потребностите на Възложителя по видове и прогнозни количества.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661500, 33661100, 33661000, 33661300, 33661700, 33692700, 33661200, 33622100

Описание:

Психолептични средства
Упойващи средства
Медикаменти за нервната система
Против епилепсия
Други медикаменти за нервната система
Глюкозни разтвори
Болкоуспокоителни
Медикаменти, използвани в кардиологията

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
140000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най-ниска цена; тежест: 80
Показател: разсроченост на плащането; тежест: 10
Показател: срочност на изпълнението на доставката; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 557602 от 28.08.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
19.12.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.08.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД с ЕИК по БУЛСТАТ 103267194, ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет.12, РБългария 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 140000 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.12.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор