Версия за печат

00030-2013-0035

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: 987 от 20.12.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Женя Димитрова - по отношение на офертата, Радостина Радева - по отношение на поръчката, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

«ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ» по обособени позиции във връзка с проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.” по договор № BG161PO001/5-02/2012/004, за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изготвяне на Работен проект на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на Работен проект на ДЯ «Здравец» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изготвяне на Работен проект на общежитие «Младост» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Изготвяне на Работен проект на Драматичен театър «Сава Доброплодни» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Изготвяне на Работен проект на Младежки дом

II.3) Кратко описание на поръчката

Услугата предмет на възлагане на настоящата поръчка е:«ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ» по обособени позиции във връзка с проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.” по договор № BG161PO001/5-02/2012/004, за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изготвяне на Работен проект на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на Работен проект на ДЯ «Здравец» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Изготвяне на Работен проект на общежитие «Младост» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Изготвяне на Работен проект на Драматичен театър «Сава Доброплодни» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Изготвяне на Работен проект на Младежки дом Основната цел на проекта е разработване на готови инвестиционни проекти, с които Община Силистра ще има възможност за последващо кандидатстване по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.. Най-важната цел е на един по-ранен етап да се постигне висока проектна готовност от страна на Община Силистра.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК - 973 от 17.12.2013 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2013-35
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

17.12.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

Участникът следва да докаже, че разполага с необходимия ключов персонал (собствен или нает), необходим за качественото изпълнение на поръчката. Екипът на участника е необходимо да включва минимум: ОбП№1 - Архитект;Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер;Инженер – ОВК;Ландшафтен архитект;Инженер ПБ (пожарна безопасност);Инженер-дизайнер интериорен дизайн);Инженер – геодезист ОбЛ№2 - Архитект;Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер;Инженер – ОВК;Ландшафтен архитект;Инженер ПБ (пожарна безопасност);Инженер-дизайнер интериорен дизайн);Инженер – геодезист ОбП№3 - Архитект;Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер;Инженер – ОВК;Ландшафтен архитект;Инженер ПБ (пожарна безопасност);Инженер-дизайнер интериорен дизайн);Инженер – геодезист ОбП №4 - Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер (специалист по акустика и видеонаблюдение); ВиК инженер; Инженер – ОВК; Инженер ПБ (пожарна безопасност); Инженер-дизайнер (интериорен дизайн) ОбП№5 - Архитект;Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер;Инженер – ОВК;Ландшафтен архитект;Инженер ПБ (пожарна безопасност);Инженер-дизайнер интериорен дизайн);Инженер – геодезист

Да се чете:

Участникът следва да докаже, че разполага с необходимия ключов персонал (собствен или нает), необходим за качественото изпълнение на поръчката. Екипът на участника е необходимо да включва минимум: ОбП№1 - Архитект;Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер;Инженер – ОВК;Ландшафтен архитект; Инженер – геодезист ОбЛ№2 - Архитект;Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер;Инженер – ОВК;Ландшафтен архитект;Инженер – геодезист ОбП№3 - Архитект;Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер;Инженер – ОВК;Ландшафтен архитект;Инженер – геодезист ОбП №4 - Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер (специалист по акустика и видеонаблюдение); ВиК инженер; Инженер – ОВК; ОбП№5 - Архитект;Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер;Инженер – ОВК;Ландшафтен архитект;Инженер – геодезист

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
16/01/2014 17:00
Да се чете:
20/01/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
06/01/2014 17:00
Да се чете:
09/01/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
17/01/2014 14:00
Да се чете:
21/01/2014 14:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.12.2013 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра