00564-2013-0014

BG-гр.Панагюрище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 32 от 20.12.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Таня Чалъкова - ръководител проект, България 4500, гр.Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“ и Обособена позиция 2: „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“. Обособена позиция 1. „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“ I. Инсталация за компостиране 1. Мобилна дробилка за зелени отпадъци – дизел – 1 бр. 2. Самоходен обръщач на купове – 1 бр. 3. Ротативно барабанно сито – 1 бр. 4. Термометър за следене температурата в куповете при компостирането – 1 бр. II. Машини и съоръжения към депо за неопасни отпадъци 1. Компактор – 1 бр. 2. Булдозер до 170 к.с. – 1 бр. 3. Самосвал – 1 бр. 4. Челен товарач с обем на коша до 2м3 – 1 бр. 5. Дизелагрегат 63 kVa – 1 бр. 6. Електронен кантар със софтуер – 1 бр. 7. Автомивка - пароструйка – 1 бр. 8. Електронивомер – 1 бр. 9. Секундомер – 1 бр. 10. Механичен пробовземач – 1 бр. 11. Механичен уред за измерване на температурата, електропроводимостта и окислително-редукционния потенциал на водите – 1 бр. 12. Редокс потенциал кондезиометър – 1 бр. 13. Уред за определяне на солевия състав на водата – 1 бр. 14. Уред за определяна на Ph – 1 бр. 15. Портален монитор – 1 бр. 16. Електронно оборудване (компютър,принтер, монитор) и софтуер, и UPS 17. Климатик за осигуряване на микроклимат (студено/топло) необходим за компютрите и тяхната работа – 1 бр. 18. Инсталация за високотемпературно изгаряне на биогаза на факел – 1 бр. 19. Доставка и монтаж на комплект бариери – 1 бр. 20. Обучение на персонала Обособена позиция 2. „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“ 1. Контейнери - 7м3 – 16 бр. 2. Автомобил за транспортиране на зелени отпадъци – 1 бр.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Финансирането на проекта е осигурено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, процедура с референтен №BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.12.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Никола Иванов Белишки
Длъжност: Кмет на Община Панагюрище