00564-2013-0012

BG-град Панагюрище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 30 от 18.12.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Таня Чалъкова - ръководител проект, България 4500, град Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg,, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org..

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

II.3) Кратко описание на поръчката

”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” Строително монтажните работи ще се реализират на площадка, намираща се в местността „Братаница", на имот с идентификатор №55302.85.19 по КККР на гр. Панагюрище с ЕКАТТЕ 55302 (номер по предходен план №085303), в границите на която е разположено съществуващото депо на община Панагюрище. Обхвата на обществена поръчка за “Избор на изпълнител на СМР”, включва следните видове СМР: I. Рекултивация на съществуващо регламентирано депо Панагюрище 1 Избрания метод рекултивиране на депото в град Панагюрище е „ in situ” и рекултвацията ще протече в следната последователност: 1. вертикална планировка 2. техническа рекултивация 3. биологична рекултивация 4. управление на биогаз 5. система за наблюдение и мониторинг Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като съществуващото дере бъде запълнено и бъде изградена опорна земно-насипна дига, в която да бъде закотвена от една страна рекултивацията на старото сметище, а от друга да послужи за опора на новите клетки, които ще бъдат изградени на площадката. II. Изграждане на ново депо – Клетка 1 Южно от рекултивацията на съществуващото регламентирано депо в гр. Панагюрище ще бъде изградено ново депо, разделено на клетки, осигуряващо етапност на строителството и експлоатацията му. Чрез рекултивация на всяка от запълнените клетки се предотвратява достъпа на чисти атмосферни води в отпадъците и се намалява количеството отделян инфилтрат от депото. 1. За изграждане на Клетка 1 ще се изпълнят следните СМР: • Земни работи • Почистване на строителната площадка / Рязане на дървета • Изкоп на земни маси • Насип на земни маси • Изграждане на долен изолационен екран • Слоевете и дейностите за екранирането на Клетка 1 са: o Подготовка на земното легло – уплътнена глина o Минерален запечатващ слой от глина - бентонитова хидроизолация (GCL's) o Геосинтетичен екран – полимерна мембрана o Защитен пласт Геотекстил o Дренажен слой за инфилтрат - Управление на инфилтрат За инфилтрата от новите клетки и от рекултивацията на старото депо се предвижда изграждането на ретензионен басейн, оразмерен да поеме цялото количество инфилтрат. За изпълнение на дейностите п т.I и т. II се предвижда изграждане водосток за повърхностните води събирани в дерето между старото и новопроектираното депо, засипване на дерето и изграждане на опорна дига - обща за двете депа. За рекултивация на Клетка 1, както и за всяка останала се изпълняват дейностите описани в т. I - Рекултивация на съществуващо регламентирано депо Панагюрище 1. III. Стопански двор Предназначението на стопанския двор е да обслужва работещите на депото работници и да съхранява наличната механизация, както и за осъществяване на текущ входящ контрол на постъпващите отпадъци, дезинфекция на излизащите от сметището сметовозни коли и съдовете, което ще се реализира чрез изграждане на необхозимите постройки и съпътстващи съоръжения. ІV. Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура - път и водопровод.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45222110, 45112300, 45112350, 45200000

Описание:

Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци
Работи по насипване и рекултивация на почвата
Работи по рекултивация на замърсени земи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 28 от 28.10.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-566986
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 212 - 367147 от 30.10.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 564-2013-12
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

566986

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

28.10.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
19/12/2013 17:00
Да се чете:
07/01/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
20/12/2013 11:00
Да се чете:
08/01/2014 11:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
09/12/2013 17:00
Да се чете:
27/12/2013 17:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/public/.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.12.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Никола Иванов Белишки
Длъжност: Кмет на Община Панагюрище