Версия за печат

00015-2013-0065

BG-с. Медникарово: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130020522

КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, обл.Стара Загора, За: инж. Валентина Манева, Република България 6294, с. Медникарово, Тел.: 042 663616, E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com, Факс: 042 663610

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки и Снабдяване

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Проектиране, доставка на уредба 1,65 kV DC за железопътна тягова подстанция и компактни уредби за 6,3 kV, подмяна на съществуващи разпределителни уредби, рехабилитация и модернизация на електрически съоръжения за 1,65 kV DC на тяговата подстанция, включително извършване на строително-ремонтни дейности в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, обл. Стара Загора, с. Медникарово
Код NUTS: BG344
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата обществена поръчка включва проектиране, доставка на нови компактни уредби за 6,3 kV, електрооборудване и уредба за тягова подстанция на 1,65 kV DC, уредби и табла за 0,4 kV и други спомагателни системи и инсталации, демонтаж на стари уредби и електрооборудване, монтаж на новите съоръжения, демонтаж, доставка и монтаж на силови електрически и контролни кабели, както и проектиране, доставка и монтаж на нови шинопроводи и изграждане на заземителни инсталации. Новите уредби за средно напрежение 6,3 kV трябва да бъдат проектирани като компактни разпределителни уредби, съответстващи на стандарти IEC и EN. Електрическите съоръжения и уредба 1,65 kV DC за тягова подстанция следва да бъдат проектирани по действащите стандарти и приложимите норми така, че да могат да заменят съществуващото оборудване без намаляване на параметрите на захранването. Работите по проекта, също така, включват рехабилитация или изграждане на нови осветителна, отоплителна, вентилационна и др. инсталации, както и изграждане на системи за пожароизвестяване, алармена сигнализация (СОТ) и всички необходими изпитания и въвеждане в експлоатация на новите електрически уредби, съоръжения и връзката им със съществуващата система за управление. В обхвата на поръчката се включват всички строително-ремонтни дейности свързани с подмяната на електрическите съоръжения и изграждането на новите инсталации.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50532000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически машини, апарати и свързаното с тях оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектиране, доставка на уредба 1,65 kV DC за железопътна тягова подстанция и компактни уредби за 6,3 kV, подмяна на съществуващи разпределителни уредби, рехабилитация и модернизация на електрически съоръжения за 1,65 kV DC на тяговата подстанция, включително извършване на строително-ремонтни дейности

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 5 000 лева под формата на банкова гаранция, със срок на валидност до 01.08.2014 г. или паричен депозит внесен по банкова сметка: SG Експресбанк АД гр. София,IBАN: BG35 TTBB 9400 1521 0392 96, BIC: TTBBBG22 Гаранция за изпълнение на договора - 3% от общата стойност, представена при подписване на договор.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва на завършен етап до 30 дни, след представяне на данъчна фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол, по банков път с платежно нареждане.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Документ за регистрация на кандидат - юридическо лице, и съответните документи за посочените в заявлението подизпълнители. (Удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридически лица и едноличните търговци със седалище в Република България и съответен еквивалентен документ в официален превод за чуждестранни юридически лица); 2.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП от кандидата и от евентуално предвидените в заявлението подизпълнители. При наличие на обстоятелствата по чл.47 ал.2 от ЗОП, кандидатите се отстраняват от участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Годишен финансов отчет за последните три години, или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен. Представят се копия заверени "Вярно с оригинала"; 2. Информация за общия оборот и за оборота от доставки и подмяна на уредби за тягови подстанции за постоянен ток за последните три години, в зависимост от датата на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. Минимално изискване към кандидатите е да имат не по-малко от 1 млн. лева общ оборот от дейности подобни на предмета на процедурата за последните три години.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Кратко представяне на фирмата; 2. Списък на договори, изпълнени през последните три години по предмета на процедурата, включително стойността, датата и мястото на изпълнение и възложителя. Минимално изискване към кандидатите е да имат един завършен обект по предмета на процедурата или подобни видове работа, като инженерингова дейност по преустройство на разпределителни уредби средно напрежение; 3. Референция за успешно приключил през последните три години проект с предмет: проектиране, доставка и подмяна на уредби за тягови подстанции за постоянен ток и въвеждането им в експлоатация или като инженерингова дейност по преустройство на разпределителни уредби средно напрежение. 4. Сертификати по ISO 14001 и OHSAS 18001, издадени от акредитирани институции или агенции, за кандидата или подизпълнителя/ите, които ще извършват дейности по предмета на процедурата. 5. Списък на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството и безопасно изпълнение на работата, които ще участват при изпълнение на договора. 6. Описание, фотографски снимки и/или брошури с технически характеристики и параметри на предлагания тип уредба за тягова подстанция за постоянен ток и уредба 6,3 kV, предмет на доставка. 7. В случай, че кандидатът не е производител на стоките, той трябва да представи документ, удостоверяващ правата на кандидата да предлага изделията на съответния производител /пълномощно, договор, оторизационно писмо от Завода-производител/. 8. Декларация относно използването на подизпълнители, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки един от тях, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

151-1671-13

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.01.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
24.01.2014 г.  Час: 10:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

Български

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.01.2014 г.  Час: 11:00
Място

КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, обл.Стара Загора, общ.Гълъбово, с. Медникарово

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.12.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ