Версия за печат

00627-2013-0004

BG-гр. Смядово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, гр. Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: заместник кмет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.smyadovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Община

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ гр.Смядово, детски градини, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, защитени жилища, ЦНСТ, ОП ”ЧОБ”, ДЦВХУ, ДЦСХ в Община Смядово за бюджетните 2014 и 2015 година”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Смядово
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ гр.Смядово, детски градини, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, защитени жилища, ЦНСТ, ОП ”ЧОБ”, ДЦВХУ, ДЦСХ в Община Смядово за бюджетните 2014 и 2015 година” по следните обособени позиции: I.Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.; II.Мляко, млечни произведения, яйца и др.; III.Месо, месни произведения, риба и др.; IV.Захар, захарни изделия и др.; V.Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др.; VI.Плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/ и др.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

500000 лева без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
500000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Участникът следва да представи гаранция за участие за всяка една от обособените позиции в български лева в размер на по 800.00лв. (осемстотин лева) за всяка една от обособените позиции, за които участва или 4800.00 лв /четири хиляди и осемстотин лева/ общо за всички обособени позиции. Гаранцията може да се внесе под формата на депозит на парична сума по сметка на възложителя или да се представи под формата на банкова гаранция по сметка с IBAN BG49STSA93003381001138, BIC STSABGSF при ТБ „ДСК” АД клон Смядово, като участникът сам избира формата на гаранцията за участие. 2.Гаранцията за добро изпълнение в размер на по 2000.00 лв. (две хиляди лева) за всяка обособена позиция или 12 000.00 лева общо за всички обособени позиции . Гаранциите могат да бъдат преведени по банков път по сметка на Възложителя - BG49STSA93003381001138, BIC STSABGSF, при банка „Банка ДСК” клон Смядово или да се представи банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начина на финансиране и плащане е предвиден в договора - проект, който е неразделна част от документацията за участие , а именно: за доставката на хранителните продукти възложителят ще заплаща на изпълнителя единична цена за продукт, съгласно цените в представената ценова оферта, която е неразделна част от договора и ще се извършва от възложителя с платежно нареждане след извършване на доставката, въз основа на надлежно оформени фактури по банкова сметка на изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелствата по чл.47 ал.2 от ЗОП, които водят до отстраняване на участника в процедурата са следните: 1. Участникът е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си; 2. Участникът е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 3. Участникът е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3 ал.2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. Участникът има задължения към държавата и към община по смисъла на чл.162 ал.2 т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 5.Участникът има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 6. Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Когато участниците са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.2 т.2 от ЗОП се представят от субектите по чл.47 ал.4 от т.1 до т.7 от ЗОП. Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник, който:1. не е представил някой от документите по чл.56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл.47 ал.2 от ЗОП; 3.който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57 ал.2 от ЗОП; 5.за когото по реда на чл.68 ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); документ за самоличност (копие) за участник – физическо лице; споразумение, ако участникът участва като обединение (или консорциум), подписан от лицата в обединението, в което се посочва представляващият; 2.Документ за внесена гаранция за участие; 3.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника; 4.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника; 5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП; 7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП; 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл.56 т.12 от ЗОП; 9.Декларация по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители и дела на тяхното участие; 10.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 11. Срок за изпълнение на поръчката;12.Предлагана цена, поставена в отделен запечатан плик; 13.Декларация, съдържаща срока на валидност на офертата; 14.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 15.Техническо предложение за изпълнение на поръчката
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да представят доказателства за икономическото и финансово състояние, като приложат към офертите си следните документи:1.Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен за годините - (2010, 2011 и 2012г.); 2.Отчет за приходите и разходите за (2010, 2011 и 2012г.), година и Счетоводен баланс за (2010, 2011 и 2012г.)година, ако участникът не е задължен да публикува ГФО в търговския регистър; 3.Справка, съдържаща информация за общия оборот и за оборота на стоките, обект на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си ; 4. Когато участникът е обединение/консорциум, предходните изисквания се прилагат към обединението/консорциума участник, съобразно разпоредбата на чл. 25 ал.8 от закона за обществените поръчки както и за всеки от подизпълнителите.
Минимални изисквания: Участниците трябва да отговарят на следните минимални изисквания за икономическото и финансово състояние: да имат положителен счетоводен финансов резултат за всяка една от предходните счетоводно приключени години (2010, 2011 и 2012г.).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години (2010, 2011 и 2012г.), включително стойностите, датите и получателите, заверена от управителя, придружени от препоръки за добро изпълнение; 2. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните за търговия с храни, обхващащо групите храни, за които участникът участва, издадено от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта; 3.Декларация, че в момента се разработва и внедрява система за управление на безопасността на храните (НАССР) или валиден сертификат за разработена и внедрена система НАССР, издаден от акредитирана институция или агенция – съгласно чл.18 от Закона за храните и чл.70, ал.1 от Наредба №5/25.05.2006 год. за хигиената на храните (обн. в ДВ бр.55/07.07.2006 год.); 4. Ако участникът не притежава сертификат за разработена и внедрена система НАССР или не разработва такава система към момента на подготовка на офертата, следва да представи заверено копие на внедрена система за самоконтрол; 5.Списък на лицата, отговарящи за контрола на качеството, заверен от управителя, придружени със заверено копие на трудовия договор на съответните лица; 6.Списък на транспортните средства, които са на разположение на участника за срока на договора, с приложени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства, както и валидни разрешителни за превоз на името на участника съгласно изискванията на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и РЗИ. В случай, че транспортните средства не са собствени – прилага се договор за наем, от който да е видно, че те ще са на разположение на участника за срока на поръчката; 7. Списък на хладилните автомобили, които са на разположение на участника за срока на договора, придружен с „Удостоверение за регистрация на транспортното средство” от ОДБХ – за превоз на всички хранителни продукти от животински произход – на името на участника, съгласно чл.246, ал.4 от Закона за ветеринорномедицинската дейност и отговарящи на изискванията на Наредба №5/25.05.2006 год. за хигиената на храните (обн. в ДВ бр.55/07.07.2006 год.) за всеки един автомобил; 8.Списък на автомобилите, които ще се използват за превоз на хранителни продукти от неживотински произход (бакалски стоки, плодове и зеленчуци и др.), придружени с „Удостоверение за регистрация на транспортното средство” от РЗИ, съгласно чл.6, ал.1 от Наредба №9/21.03.2005 год. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и отговарящи на изискванията на Наредба №5/25.05.2006 год. за хигиената на храните (обн. в ДВ бр.55/07.07.2006 год.) за всеки един автомобил.
Минимални изисквания: 1.Участникът да е изпълнявал договори за доставки на хранителни продукти, извършени през последните три години. За всеки един от тях да е доказано добро изпълнение; 2.Участникът да е регистран по чл.12 от Закона за храните от ОДБХ за търговия с храни, обхващащо групите храни, за които участникът участва; 3.Да е въведена или в момента да се разработва система за управление на безопасността на храните (НАССР), или внедрена система за самоконтрол; 4. Участникът да разполага с поне едно лице, отговарящо за контрола на качеството;5.Участникът да докаже, че за срока на договора има на разположение специализирани транспортни средства с валидни разрешителни за превоз на името на участника съгласно изискванията на ОДБХ и РЗИ. Задължително условие за участващите за обособени позиции „II. МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЯЙЦА И ДРУГИ” и „III. МЕСО,МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РИБА И ДРУГИ” е притежаването на хладилен фургон, със съответната регистрация им ОДБХ; 6.Хладилните автомобили, които са на разположение на участника за срока на договора, трябва да са регистрирани на името на участника от Районна ветеринорномедицинска служба (ОДБХ) за превоз на всички хранителни продукти от животински произход, съгласно чл.246, ал.4 от Закона за ветеринорномедицинската дейност и отговарящи на изискванията на Наредба №5/25.05.2006 год. за хигиената на храните (обн. в ДВ бр.55/07.07.2006 год.); 7.Автомобилите, които ще се използват за превоз на хранителни продукти от неживотински произход (бакалски стоки, плодове и зеленчуци и др.) да са регистрирани на името на участника от РЗИ, съгласно чл.6, ал.1 от Наредба №9/21.03.2005 год. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и отговарящи на изискванията на Наредба №5/25.05.2006 год. за хигиената на храните (обн. в ДВ бр.55/07.07.2006 год.); (3) Когато участникът е обединение/консорциум, изискванията по ал.1 и ал.2 се отнасят за обединението/консорциума - участник като цялото.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.01.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е посочена без ДДС. На място на касата на Община Смядово

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.01.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.01.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала в общинска администрация

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция І.Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.
1) Кратко описание

Доставка на хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15600000

Описание:

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

3) Количество или обем

Доставките са по график, с предварителни заявки -кг; бр; л. количеството на доставките не може да надвишават средствата отпуснати от общинският бюджет за 2014г. и 2015г. за съответните звена.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ІІ.Мляко, млечни произведения, яйца и др.
1) Кратко описание

Доставка на мляко, млечни произведения, яйца и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Доставките са по график, с предварителни заявки -кг; бр; л. количеството на доставките не може да надвишават средствата отпуснати от общинският бюджет за 2014г. и 2015г. за съответните звена.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ІІІ.Месо, месни произведения, риба и др.
1) Кратко описание

Доставка на месо, месни произведения, риба и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Доставките са по график, с предварителни заявки -кг; бр; л. количеството на доставките не може да надвишават средствата отпуснати от общинският бюджет за 2014г. и 2015г. за съответните звена.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ІV.Захар, захарни изделия и др.
1) Кратко описание

Доставка на захар, захарни изделия и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15833000

Описание:

Захарни изделия

3) Количество или обем

Доставките са по график, с предварителни заявки -кг; бр; л. количеството на доставките не може да надвишават средствата отпуснати от общинският бюджет за 2014г. и 2015г. за съответните звена.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция V.Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др.
1) Кратко описание

Доставка на олио, оцет, варива, подправки, ориз и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Доставките са по график, с предварителни заявки -кг; бр; л. количеството на доставките не може да надвишават средствата отпуснати от общинският бюджет за 2014г. и 2015г. за съответните звена.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция VІ.Плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/ и др.
1) Кратко описание

Доставка на плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/ и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Доставките са по график, с предварителни заявки -кг; бр; л. количеството на доставките не може да надвишават средствата отпуснати от общинският бюджет за 2014 и 2015г. за съответните звена.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г.