Версия за печат

00026-2013-0052

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Национална електрическа компания" ЕАД, ул. "Веслец" 5, За: По процедурата - Галина Георгиева, тел.: 02 9263496; по технически въпроси - Кирил Стаменов; тел. 02 9263340; kstamenov@nek.bg, България 1040, София, Тел.: 02 9263, E-mail: ggeorgieva@nek.bg, Факс: 02 9263650

Място/места за контакт: Управление "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nek.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на лампи, осветителни тела и пускoво регулираща апаратура за тях в девет лота, както следва: ЛОТ 1 – Предприятие „Водноелектрически централи“; ЛОТ 2 – Предприятие „Язовири и каскади“; ЛОТ 3 – Предприятие „Трафоелектроинвест“; ЛОТ 4 – Площадка Белене и СК Белене – поделения на НЕК ЕАД; ЛОТ 5 – ПД „Енерго“ Боровец, ПД „Енерго“ Витиня, ПД „Енерго“ Мала Църква, ПД „Енерго“ Предел на НЕК ЕАД; ЛОТ 6 – ПД „Енерго“ - 1, Св. Св. Константин и Елена, ПД „Енерго“ Ботаническа градина“, ПД „Енерго“ - 2, Златни пясъци; ЛОТ 7 - ПД „Енерго“ Приморско, ПД „Енерго“ парк Росенец; ЛОТ 8 – ПОК „Енерго“ Пампорово; ЛОТ 9 – ЦУ на НЕК ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: За ЛОТ 1 – Франко централен склад град Пловдив, ул. „Васил Левски“ №244; За ЛОТ 2 – гр. София, ул. „Мими Балканска“ №5; За ЛОТ 3 – гр. София, ул. Подпоручик Й. Тодоров“ №3 – централен склад Гара Искър; За ЛОТ 4 - гр. Белене, ул. „Ф. Дечев“ №1; За ЛОТ 5 – к.к.Боровец - П.Д."Енерго" – Боровец, м. Витиня - ПД Енерго - Витиня, с.Мала църква, общ.Самаков - ПД "Енерго" - Мала Църква, ПД Енерго Предел – обл. Благоевград; За ЛОТ 6 – гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”- ПД „Енерго“1 и к.к.“Златни пясъци“- ПД“Енерго“2; За ЛОТ 7 - ПД „Енерго“ – гр.Приморско и ПД „Енерго“ – парк Росенец; За ЛОТ 8 – к.к. Пампорово – ПОК „Енерго“ – Помпорово; За ЛОТ 9 – ЦУ на НЕК ЕАД, гр. София, Ул. „Веслец“ №5.
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Съгласно Техническото задание неразделна част от документацията за участие

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31521000

Описание:

Лампи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
79877 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура, за всеки лот за който се участва, по отделно, както следва: За Лот 1 – 350,00 лева За Лот 2 – 160,00 лева За Лот 3 – 24,00 лева За Лот 4 – 28,00 лева За Лот 5 – 45,00 лева За Лот 6 – 90,00 лева За Лот 7 – 28,00 лева За Лот 8 – 30,00 лева За Лот 9 – 25,00 лева Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на НЕК ЕАД в “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ” България в лева: BG07BРВІ79421087792201; BIC: BРBІBGSF. В случай, че участникът избере да представи гаранцията за участие в процедурата под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена в полза на НЕК ЕАД, по образец на Възложителя към тази документация. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да бъде 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на валидността на офертата. 2.Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора (за всеки лот се подисва отделен договор), следва да представи: Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да бъде внесена по сметка на Възложителя като депозит или да бъде под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, съгласно образеца на Възложителя с валидност 30 дни след изтичане на 12 месеца от датата на приемо–предавателен протокол за приемане на доставката. В случай, че участникът определи да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда в банка "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ'' България по банковата сметка на НЕК ЕАД в лева: BG 07BPBI79421087792201; BIC: BPBIBGSF.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Възложителят ще финансира поръчката със собствени средства. Начин на плащане - съгласно образеца на договор. Не се допуска авансово плащане.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. 3. Документ за платена гаранция за участие - оригинална банкова гаранция или заверено копие на платежно нареждане (за всеки лот по отделно, за който участва). 4. Копие от документ за закупена документация за участие. 5. Декларация, подписана от законния представител на участника, както и от прокуриста и всички членове на управителния и надзорен съвет на участника, а в случай че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган, че не са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП (попълнена съгласно образеца); 6. Декларация за произход на стоките, които се предлагат за доставка (свободен текст); (Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал). 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 8. Декларация за участие на подизпълнител/и по образец; 9. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител/и по образец (когато е приложимо). 10. Справка за административни сведения по образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Доказателства финансовото състояние на участника по чл. 50 от ЗОП, а именно: 1. Заверено копие от годишния финансов отчет за предходната година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51 от ЗОП, а именно: 1. Списък-декларация на изпълнени договори за подобни доставки през последните три години, с данни за възложител, година и място на изпълнение, стойност на договора, придружен от препоръки за добро изпълнение, кореспондиращи със списъка (не повече от пет броя). Минимално изискване: Участникът следва да е изпълнил най-малко един договор с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три години. За сходен предмет се приема доставка на луминисцентни или други видове лампи, и/или осветителни тела. 2.Заверени копия от удостоверения за съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 3 и във връзка с чл. 5 ал. 4, 5 и 6 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (НИППЕЕОТТОЕЕО) (Приета с ПМС № 82/10.04.2006 г., в сила от 20.01.2009 г.) – Приложение № 3а от Наредбата. 3 В случай, че участникът не заплаща продуктовата такса съгл. чл.1, ал. 5, т. 6 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, то той трябва да представи един от по-долу изброените документи, относно начина на изпълнение на изискванията по чл. 12 и чл. 15 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, а именно: 3.1. Заверено копие на Програмата, съгласно чл.19 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване; 3.2. Заверено копие на Разрешително или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на глава V, раздели I и II от Закона за управление на отпадъците (ЗУО); 3.3. Заверено копие на Комплексно разрешително, издадено по реда на глава VII, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); 3.4. Заверено копие на сключен договор с лица, притежаващи документ по предходните т. 7.3.1, 7.3.2 или 7.3.3. 4. В случай, че участникът заплаща продуктовата такса по реда на чл. 1, ал. 5, т. 6 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, той представя заверено копие от документ за платена продуктова такса.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Реф. № 13ТП-Х19А085

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.01.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 15:30 до 17:00 ч. в ЦУ на НЕК ЕАД от Управление “Обществени поръчки “, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на НЕК ЕАД, ул.”Веслец” № 5 или по сметка на НЕК ЕАД в “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ” България в лева: BG07BРВІ79421087792201; BIC: BРBІBGSF, до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за обществена поръчка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.01.2014 г.  Час: 12:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.01.2014 г.  Час: 14:00
Място

ЦУ НЕК ЕАД - София, ул. "Веслец" 5, Управление "Обществени поръчки", ет. 6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.12.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Предприятие „Водноелектрически централи“
1) Кратко описание

„Доставка на лампи, осветителни тела и пускoво регулираща апаратура за тях в девет лота, както следва: ЛОТ 1 – Предприятие „Водноелектрически централи“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31521000

Описание:

Лампи

3) Количество или обем

Съгласно приложенията.

Прогнозна стойност, без ДДС
35200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 10

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Предприятие „Язовири и каскади“
1) Кратко описание

„Доставка на лампи, осветителни тела и пускoво регулираща апаратура за тях в девет лота, както следва: Предприятие „Язовири и каскади“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31521000

Описание:

Лампи

3) Количество или обем

Съгласно приложенията.

Прогнозна стойност, без ДДС
16587 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 10

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Предприятие „Трафоелектроинвест“
1) Кратко описание

„Доставка на лампи, осветителни тела и пускoво регулираща апаратура за тях в девет лота, както следва: Предприятие „Трафоелектроинвест“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31521000

Описание:

Лампи

3) Количество или обем

Съгласно приложенията.

Прогнозна стойност, без ДДС
2466 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 10

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Площадка Белене и СК Белене – поделения на НЕК ЕАД
1) Кратко описание

„Доставка на лампи, осветителни тела и пускoво регулираща апаратура за тях в девет лота, както следва: Площадка Белене и СК Белене – поделения на НЕК ЕАД

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31521000

Описание:

Лампи

3) Количество или обем

Съгласно приложенията.

Прогнозна стойност, без ДДС
2860 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 10

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция ПД „Енерго“ Боровец, ПД „Енерго“ Витиня, ПД „Енерго“ Мала Църква, ПД „Енерго“ Предел на НЕК ЕАД
1) Кратко описание

„Доставка на лампи, осветителни тела и пускoво регулираща апаратура за тях в девет лота, както следва: ПД „Енерго“ Боровец, ПД „Енерго“ Витиня, ПД „Енерго“ Мала Църква, ПД „Енерго“ Предел на НЕК ЕАД

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31521000

Описание:

Лампи

3) Количество или обем

Съгласно приложенията.

Прогнозна стойност, без ДДС
4777 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 10

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция ПД „Енерго“ - 1, Св. Св. Константин и Елена, ПД „Енерго“ Ботаническа градина“, ПД „Енерго“ - 2, Златни пясъци
1) Кратко описание

„Доставка на лампи, осветителни тела и пускoво регулираща апаратура за тях в девет лота, както следва: ПД „Енерго“ - 1, Св. Св. Константин и Елена, ПД „Енерго“ Ботаническа градина“, ПД „Енерго“ - 2, Златни пясъци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31521000

Описание:

Лампи

3) Количество или обем

Съгласно приложенията.

Прогнозна стойност, без ДДС
9168 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 10

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция ПД „Енерго“ Приморско, ПД „Енерго“ парк Росенец
1) Кратко описание

„Доставка на лампи, осветителни тела и пускoво регулираща апаратура за тях в девет лота, както следва: ПД „Енерго“ Приморско, ПД „Енерго“ парк Росенец

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31521000

Описание:

Лампи

3) Количество или обем

Съгласно приложенията.

Прогнозна стойност, без ДДС
2979 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 10

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция ПОК „Енерго“ Пампорово
1) Кратко описание

„Доставка на лампи, осветителни тела и пускoво регулираща апаратура за тях в девет лота, както следва: ПОК „Енерго“ Пампорово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31521000

Описание:

Лампи

3) Количество или обем

Съгласно приложенията.

Прогнозна стойност, без ДДС
3197 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 10

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция ЦУ на НЕК ЕАД
1) Кратко описание

„Доставка на лампи, осветителни тела и пускoво регулираща апаратура за тях в девет лота, както следва: ЦУ на НЕК ЕАД

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31521000

Описание:

Лампи

3) Количество или обем

Съгласно приложенията.

Прогнозна стойност, без ДДС
2643 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 10