Версия за печат

00396-2013-0005

BG-Борово: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Услуга за създаване и поддържане на горски култури от акация в землището на Община Борово, област Русе” по проект по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи», ос ІІ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския Земеделски Фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Договор №18/223/00281 от 15.04.2013г. с Бенефициент Община Борово, област Русе.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Землището на село Горно Абланово, община Борово, област Русе
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Създаване и поддържане на горските култури /акация/ ще се извърши в общински имоти в землището на село Горно Абланово, общ.Борово, обл. Русе – частна общинска собственост на Община Борово, съгласно Технологичните планове, Количествено-стойностната сметка, Техническата спецификация, които са неразделна част от Документацията и съгласно нормативните актове за този вид дейности.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

77231600

Описание:

Услуги по залесяване

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Технологичните планове, Техническата спецификация и КСС ще се извърши създаване и поддържане на широколистни горски култури при наклон на терена по-голям от 10° на обща площ 394.10 дка в 18 бр. имоти - частна общинска собственост в землището на с.Горно Абланово, включващо дейности по подготовка на почвата за залесяване, залесяване с 197080 бр. акациеви фиданки, отглеждане на акациева култура и попълване (презасаждане) с акациеви фиданки.

Прогнозна стойност без ДДС
328574.03 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.04.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие и Гаранция за изпълнение: Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на 3200 лв. Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Борово – ЦКБ АД, клон Русе, IBAN BG60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC CECBBGSF / банкова сметка за депозити/ или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Валидността на банковата гаранция за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител (чл.61, ал.1 от ЗОП). Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма (чл.61, ал.2 от ЗОП), когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Гаранцията за участие на отстранените и на класираните участници след второ място се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, а за класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС и е със срок на валидност три (3) месеца след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение се превежда от участника по банкова сметка на Община Борово – ЦКБ АД, клон Русе, IBAN BG60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC CECBBGSF / банкова сметка за депозити/ или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при сключване на договора. Гаранцията за изпълнение се освобождава в 1(едно)-месечен срок след окончателното плащане по изпълнения договор. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника, съответно изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на възложителя. Участникът, съответно изпълнителят, трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от определения в Документацията за участие. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията (чл.60, ал.3 от ЗОП). Преди изтичане на срока на валидност на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение, възложителят може да поиска от участниците в обществената поръчка да удължат срока й. Предложения, които не са обезпечени с Гаранция за участие или Гаранцията за участие не е на името на участника или не отговарят на изискванията на възложителя, ЩЕ СЕ ОТХВЪРЛЯТ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват при наличие на финансови средства по сметка на Възложителя (бенефициента), отпуснати като безвъзмездна финансова помощ от ДФЗ по Договор № 18/223/00281 от 15.04.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” от ПРСР 2007-2013г. за Проект „Създаване и поддържане на горски култури”, сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция с бенефициент Община Борово, до размера на цената по договора, но не повече от окончателно одобрените средства за финансиране на тази дейност по проекта след приспадане на аванса и финансови корекции, наложении от финансиращия орган /ако има такива/. Плащането ще се извърши по следния начин: 1. Аванс в размер на 30% - след получаване на уведомително писмо от ДФ „Земеделие” за съгласуване на проведената процедура и одобрение на настоящия договор и след представяне на фактура-оригинал от Изпълнителя за същата стойност при наличие на финансови средства по сметката на община Борово по проекта; 2. Останалата дължима сума се изплаща на Изпълнителя след приключване и приемане работата по договора с подписване на приемо-предавателен протокол/и, при наличие на финансови средства по сметка на Възложителя (бенефициента) по Договора с ДФЗ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекта, в размер, определен след приспадане на аванса и наложените финансови корекции от финансиращия орган /ако има такива/ при окончателното одобрение на разходите по проекта от ДФЗ и представяне на фактура – оригинал от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма такова изискване, но в случай, че участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано дружество на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях, които отговарят на условията на Възложителя и приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП, а именно който е: 1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. обявен в несъстоятелност; 3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка всеки участник за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП, а именно който: 1.е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2а. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 3.има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 4.има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години; 5.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, а именно: 1. при които лицата по чл.47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на §1, т.23а от ДР на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и 3 и ал.5, т.2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. За доказване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП участникът и неговите управителни органи подават декларации по образец от документацията; При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Когато определеният изпълнител е чуждестранно лице той представя документи за обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В офертата трябва да се представят следните документи, подредени и подвързани в следната последователност:ДОКУМЕНТИ В ПЛИК №1 :„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Оферта за участие, придружена от административни сведения за участника; 3.Документ за актуална регистрация, или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.4.Нотариално заверено пълномощно, ако е приложимо; 5.Документ, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице.6.Документ за внесена Гаранция за участие в процедурата - екземпляр на вносната бележка или оригинал на Банковата гаранция за участие /по образец/. 7. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 и ал. 5, т. 2 от ЗОП /по образец/; 8.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП /по образец/;9.Заверено от участника копие на Годишен баланс и годишен ОПР за всяка от предходните три години (2010г., 2011г. и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - за юридическите лица и едноличните търговци или декларация (свободен текст в оригинал), че горните документи са обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията (когато участникът е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, регистриран в България);10.Справка-декларация, съдържаща информация за оборота от залесяване за последните 3 (три) години (2010г., 2011г. и 2012г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си;11.Списък-декларация на основните договори за залесяване, изпълнени през предходните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, придружен от копия на договорите или препоръки за добро изпълнение за най-важните обекти за залесяване. 12.Списък-декларация на ръководните и технически лица, придружен със заверени копия от официални документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения и сертификати (по образец) 13.Сертификати за качеството: Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен за участника – заверено копие; Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен за участника – заверено копие;14.Декларация за приемане на условията в проекта на договора /по образец/;15.Декларация за посещение на обекта /по образец/;16.Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно.17. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в обществената поръчка;18.Документ за закупуване на документация за участие (заверено копие); ПЛИК №2-ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 19.Техническо предложение за изпълнение на поръчката /по образец/, ПЛИК №3-ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА - ПЛИК №3: 20. Ценовата оферта за изпълнение на поръчката /по образец/ и остойностени Количествени сметки на хартиен и на електронен носител във формат Excel. Документацията и образците са достъпни в електронен вид в Профила на купувача http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено от участника копие на годишен баланс и годишен ОПР за всяка от предходните три години (2010г., 2011г. и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - за юридическите лица и едноличните търговци или декларация (свободен текст в оригинал), че горните документи са обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията (когато участникът е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, регистриран в България); Когато участникът е чуждестранно лице горепосочените документи се представят, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която същият е установен. Всички страници на документите трябва да са заверени от участника с „Вярно с оригинала” и да имат свеж печат на участника (ако участника разполага с такъв) и подпис на лицето, притежаващо представителна власт, съобразно удостоверението за актуално състояние или въз основа на редовно упълномощаване от това лице. Ако участникът е физическо лице - официален документ, удостоверяващ дохода му и/или всеки документ, който Възложителя счита за подходящ, включително и годишна данъчна декларация за всяка една от предходните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), заверени от участника с „Вярно с оригинала” и подпис на участника на всяка страница. 2. Участникът да представи Справка-декларация, съдържаща информация за оборота от залесяване за последните 3 (три) години (2010г., 2011г. и 2012г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. Когато Участникът в процедурата е Обединение документите се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата, доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от посочените подизпълнители.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има минимален документално доказан общ оборот от предходните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) в размер равен или по-голям от 900 000.00лв. без ДДС, общо за трите години; 2. Участникът следва да има минимален документално доказан оборот от залесяване за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) в размер равен или по-голям от 450 000.00лв. без ДДС, общо за трите години; При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък-декларация на основните договори за залесяване, изпълнени през предходните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, придружен от копия на договорите или препоръки за добро изпълнение за най-важните обекти за залесяване. Препоръките следва да посочват възложител, кратко описание на извършената дейност (почвоподготовка и залесяване), стойността без ДДС, мястото на извършената дейност, дата на започване и дата на приключване на дейността, препоръка на възложителя и забележки на възложителя, ако има такива. 2.Списък-декларация на ръководните и технически лица, придружен със заверени копия от официални документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения и сертификати. 3. Сертификати за качеството: - Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен за участника – заверено копие. - Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен за участника – заверено копие. Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице документите се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата, доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от посочените подизпълнители.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има изпълнен през предходните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си минимум един договор за залесяване, сходен с предмета на поръчката на стойност не по-малка от 300 000 лева без ДДС. Забележка: „Залесяване, сходно с предмета на поръчката“ е почвоподготовка и залесяване с горски дървесни видове. 2. Участникът да разполага с екип, предвиден за изпълнение на обекта, който да бъде ангажиран с изпълнението на залесяването при спазени следните условия: - Лесовъд, регистриран в ИАГ с 10 години стаж по специалността - 1 служител; - Работник за залесяване със средно специално образование - 10 работника. 2.Участникът следва да има придобити сертификати: - Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен за участника. - Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен за участника. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности важат за обединението като цяло. При участие на подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела им в изпълнение на дейностите от обекта на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Работна програма; тежест: 40
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 10
Показател: Финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.12.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, посочен в обявлението за поръчката, всеки работен ден от 08:30 часа до 12:00 часа и от 13:30 часа до 16:30ч. Документацията за участие се получава на адрес област Русе, община Борово, гр. Борово, ул. Никола Вапцаров №1А, в сградата на Общинска администрация – Борово, след заплащане на цената й в касата на общината или по банков път по банкова сметка на община Борово: ЦКБ АД, клон Русе, IBAN BG73 CECB 9790 8470 3806 00, BIC CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00. При поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след представяне на платежен документ. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията по елекронен път на интернет адреса си www.borovo.org в профила на купувача http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html от датата на настоящото обявление.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.12.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.12.2013 г.  Час: 09:00
Място

Заседателна зала в сградата на община Борово, гр.Борово, ул. "Н.Вапцаров" № 1а

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. Упълномощен представител на участник се допуска след представяне на специално издадено за целта пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури чрез отпуснатите средства по Договор № 18/223/00281/ 15.04.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, сключен между ДФЗ и Община Борово.

VI.3) Допълнителна информация

Сроковете в обявлението са намалени на основание чл. 64, ал.3 от ЗОП. Възложител, Георги Георгиев, Кмет на Община Борово

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, в случаите, упоменати в чл. 120, ал. 5, т. 1 и 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ