00602-2013-0017

BG-Мирково: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: ob6tinamirkovo@mail.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“ изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Община Мирково, Област Софийска
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени в землището на село Смолско, бщина Мирково, съгласно изготвени и одобрени работен проект и спецификации. Поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, съгласно изготвени роботен проект, технически спецификации и количествени сметки приложени към документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45223000, 45312100

Описание:

Строителни и монтажни работи по изграждане на строителни конструкции
Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“ изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от ПРСР 2007-2013 г. Кратко описание на проекта във връзка, с който се възлага осъществяването на поръчката: Целта на проекта е да се изгради противопожарна видеонаблюдателна кула в землището на село Смолско, ОБЩ.МИРКОВО, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 269003 и отдалечен контролен център на територията на сградата на община Мирково, с. Мирково. Основната част на проекта е стоманорешетъчен стълб, с монтирана апаратура за навременно информиране за горски пожари в района, обхващан от термокамерите. Доставка на оборудване за контролен център с описана в проекта апаратура за контрол и наблюдение на териториите в обхвата на камерите. На територията на строителната площадка е предвидено да се изгради противопожарна кула за термално наблюдение. Кулата / съоръжението / се състои от фундамент и връхна конструкция – метална кула. Категория строеж: Противопожарната кула е пета категория, съгласно категория на видовете строежи на ЗУТ. Разрешение за строеж №19/15.11.2012 г. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е: 540 547,76 лева /петстотин и четиридесет хиляди, петстотин четиридесет и седем лв. и 76 ст./ без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
540547.76 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.02.2014 г. 

Завършване

15.05.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие, а определеният изпълнител: - гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане в една от следните форми: 1. Вноска/превод на парична сума по сметка на Възложителя IBAN: BG11UNCR75273359158836 ВIC код: UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп 2. Банкова гаранция в полза на Възложителя Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, а определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово плащане. Разходите по откриването на банкова гаранция са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното й усвояване - за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в обявлението и настоящите условия. Когато избраният изпълнител е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите гаранции трябва да бъдат открити в съответствие с условията по приложените в документацията образеци на «Банкова гаранция» или по образец на банката издател. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Гаранцията за участие е в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева, със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертите. При внасяне на гаранция като парична сума, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Задържането и освобождаването на гаранциите за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, която е в размер на 3 % от договорната стойност в лева, без ДДС. При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора за възлагане, изпълнение, гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя в пълен размер в срок от 90 дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, без да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него. Банковата гаранция за изпълнение на договора е със срок на валидност от 90 дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. При внасяне на гаранция като парична сума, в платежното нареждане се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за авансoво плащане се представяне преди получаване на авансово плащане, която е за пълния размер на авансовото плащане - до 50% от договорната стойност в лева с ДДС, със срок на валидност до датата на издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя при окончателното разплащане, в срок от 10 дни, без Възложителя да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 226 от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите разходи по проекта. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените строително–монтажни работи, в срокове, уговорени в договора, срещу представени: 1.Протокол/Акт за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Сметка за изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /сметка обр.22/; 3. Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, където е посочена следната схема на плащанията: 2.1. Авансoво плащане в размер до 50% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила, постъпване на финансови средства. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за авансово плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; - оригинална, безусловна и неотменима гаранция от страна на Изпълнителя за пълния размер на авансовото плащане, със срок на валидност до датата на издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Сумата на аванса ще се приспадне от окончателното разплащане. 2.2. Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя СМР и получените суми от авансово плащане. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, подписване на Акт образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и представяне на: - фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията. Сборът от стойностите на авансовото и окончателното плащания не може да надхвърля общата стойност на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение /или анекс към съществуващо споразумение /или еквивалентен документ. Споразумението/анекса/съответния документ се представя в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението/анекса/ съответния документ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; • че водещият член на/представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • че след изпълнение и приемане на обекта гаранционните срокове ще бъдат задължение на водещия член на обединението/консорциума. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато представляващия обединението не е посочен в споразумението/анекса/съответния документ за създаване на обединение, то следва да се представи нотариално заверено пълномощно /декларация /или друг подходящ документ от всички членове на обединението - за упълномощаване на лицето, определено за представител. Документи: доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка и доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществената поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на процедурата и което декларира изпълнение на посочените изисквания към обединението/консорциума. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. Лице (юридическо и/или физическо), което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта. Критериите за подбор, определени от Възложителя, ще се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата включено в него с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на дейностите при изпълнение на поръчката между лицата в състава на обединението, предвидено в договора за създаването му. Когато не е приложено споразумение /анекс /документ за създаването на обединение или в приложеното споразумение /анекс /документ липсват клаузи, или не е подписано от лицата в обединението, или не е посочен представляващия, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, или лицето което участва в обединението е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелства по: - чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а /предложение първо/, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от Закона за обществените поръчки; - чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от горепосочените обстоятелства.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от: ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”: 1) Начален документ за участие – Обр.; 2) Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника – Обр.; 3) Административни сведения – Обр.; 4) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация; 5) Декл-я,че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка - Обр.; 6) Декл-я, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката – Обр.; 7) Регистрационни документи на участника - Когато участникът е ЮЛ или ЕТ копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; Когато участникът е чуждестранното ЮЛ, което не е регистрирано в България представя заверено копие от документ за регистрация от съдебен или административен орган, съобразно националното му законодателство. Документът се представя в официален превод; Когато участникът е ФЛ представя копие от документ за самоличност; 8) Документ за закупена документация за участие; 9) Документ/и за внесени/уредени гаранции за участие - оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие по Обр.; 10) Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП – Обр.; 11) Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, т.2а и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП - Обр.; 12) Декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - Обр.; 13) Документ за регистрация по ЗДДС, ако участникът е регистриран (заверено копие) - Когато участникът е ЮЛ, установено/регистрирано извън РБ той представя еквивалентен документ и в официален превод; 14) Доказателства за икономическо и финансово състояние на участниците по чл.50 от ЗОП, посочени в поле III.2.2) на обявлението; 15) Доказателства за технически възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в поле III.2.3) на обявлението; 16) Декл-я за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - Обр.; 17) Декл-я за неучастието на подизпълнители – Обр., когато не се предвижда участие на подизпълнител; 18) Декл-я за участието на подизпълнител/и - Обр., когато се предвижда участие на подизпълнител/и; 19) Декларация от подизпълнителя/ите, че са съгласни да участват в процедурата като такива – Обр. (когато е приложимо); 20) Документи за подизпълнителя/ите (когато е приложимо); 21) Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ - Споразумение за създаване на обединение /или анекс /или друг документ за участие в обществената поръчка, съгласно условията в поле ІІІ.1.3) на обявлението; 22) Нотариално заверено пълномощно /декларация /или друг документ от всички членове на обединението за упълномощаване на лицето, определено за представител, когато представляващия обединението не е посочен в документа за създаване на обединение; 23) Декл-я за запознаване със строителната площадка, техн. спецификации и инвестиционния проект за изпълнение на СМР (обекта) - Обр.; 24) Декл-я за приемане условията в проекта на договор – Обр.; Участниците следва да представят документите, посочени в поле ІІІ.2.2) и поле ІІІ.2.3) на обявлението. ПЛИК 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: Техническо предложение за изпълнение на поръчката с посочени гаранционен срок и срок за изпълнение - използва се Обр.; Обяснителна записка - използва се Обр. ПЛИК № 3 "Предлагана цена” : Ценова оферта - използва се Обр., КСС - използва се Обр..
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Оборот на участника от строително-ремонтни и строително-монтажни работи. Доказва се, като се представят: - Справка - декларация за оборота от строително-ремонтни и строително-монтажни работи от последните 3 /три/ приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /по образец/; - заверени копия от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. При участие на физически лица, възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително данъчна декларация, справка от работодател или други. /Съгласно чл.50, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който приеме за подходящ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен./ Забележка: Участниците не представят посочените годишни финансови отчети, ако са представили ЕИК и данните им са достъпни /публикувани в пълен обем/ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 2. Финансова стабилност – собствени средства. Доказва се, като се представят: - извлечение от банкова сметка до пет дена преди подаване на офертата и/или договор за банков кредит или овърдрафт, с извлечение до пет дена преди подаване на офертата за наличния лимит или друг подходящ документ за доказване на посоченото изискване. 3. Застраховане професионална отговорност. Доказва се, като се представят: - копие от застраховката за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна такава.
Минимални изисквания: 1. Оборот на участника от строително-ремонтни и строително-монтажни работи. Необходимо е участникът да докаже минимален общ оборот в размер равен или над 940 000, 00 (деветстотин и четиридесет хиляди) лева и минимален оборот от доставка и монтаж на техника с предмет, сходен с предмета на поръчката равен или над 470 000, 00 (четиристотин и седемдесет хиляди) лева, за предходните три приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. * Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбира изграждане на интегрирана техническа система за превенция на пожарите, включваща инженерингови решения с метални наблюдателни кули и монтиран на тях сканиращ комплекс, състоящ се от монтирани на въртяща се глава визуални и термални камери, високоскоростна охранителна камера, сигнално-известителна система, метереологична станция, специализиран софтуер за рано откриване на горски пожари, комуникационни средства за пренос на картина и дани и център за отдалечено наблюдение и управление на системата. 2. Финансова стабилност – собствени средства. Необх. е участникът да разполага със собствени средства, или да има достъп до кредитни линии или друга приемлива форма на разполагаеми средства в размер на най-малко 200 000,00 /двеста хиляди/ лв.. 3. Застраховане професионална отговорност. Участниците трябва да имат сключена, валидна към датата определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за проф. отговорност за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си – съгл. чл. 171, ал.1 от ЗУТ – с общ лимит на отговорност покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Обн. ДВ, бр.17 от 2004 г./ за изпълнение на строежи V-та категория, съгл. чл.137 от ЗУТ и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентна такава. Проф. дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За: Изпълнени сходни обекти от участника: - Справка-декл-я, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 5 г., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите – обр., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружена от: - препоръки за добро изпълнение за посочените сходни обекти /препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, възложителя с телефон и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изх. номер/, - констативни актове за приемане годността на строежа /обр.15/ и/или приемо-предавателни протоколи и/или Разрешение за ползване и/или Удостоверения за въвеждане в експлоатация на посочените сходни обекти за посочените сходни обекти * В списъка трябва да бъдат посочени само завършени и предадени на възложителите с Акт обр.15 обекти, а не обекти в процес на изпълнение. 2. За: Собствен или нает персонал: - поименен списък - декл-я за собствен или нает персонал, необх. за изпълнение на поръчката – по длъжности /обр./. 3. За: Инженерно-техн. екип: -списък – декл-я на инженерно-техн. екип за изпълнение на поръчката (обр.) с приложени необх.доказателства: -декл-я от лицата включени в инженерно-техн. екип за изпълнение на поръчката за съгласие /обр./; -за доказване на проф. квалификация и опит: попълнени и подписани автобиографии (обр.), копие от диплом /За чуждестранни лица - техническа правоспособност се признава, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ/, сертификати. 4. За: Регистрация в Централен професионален регистър на строителя /ЦПРС/, ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право /Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено/: - копие от удостоверението за регистрация и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалент, или декл-я или удостоверение за наличието на такава регистрация, в 5. За: Система за упр-е на качеството в строителството: сертификат ISO9001-2008. 6. Система за управление на околната среда в строителството: сертификат ISO14001-2005. * По т.5 и 6 се представят копия от валидни сертификати или еквивалентни сертификати, издаден от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки. Сертификатите по т.3, 5 и 6 следва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕО за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгл. чл.53, ал.3 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. За: Изпълнени сходни обекти от участника: - 1 сходен обект за доставка и монтаж на интегрирана система за превенция на пожарите, вкл. подобни инженерингови решения с наблюдателни кули с визуални, термални, метереологични, софтуерни и комуникационни средства, и център за отдалечено наблюдение и управление през последните 5 год., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. 2. За: Собствен или нает персонал: - не по-малко от 20 работници в строителството. 3. За: Инженерно-техн. екип: Ръководител на обекта, който ще осъществява цялостното ръководство при реализирането на дейностите, трябва да отговаря на следните условия: -завършено висше образование, степен „магистър” с квалификация „ПГС” или еквивалентна; -мин. 5г. проф. стаж/опит. Технически ръководител – 1 бр., които ще осъществяват ръководство при реализирането на дейностите, трябва да отговарят на следните условия: -техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ /завършено висше образование, степен „бакалавър”/техник с квалиф-я „Строителен инженер”/”Строителен техник” или еквивалентна/ - мин. 5г. проф. стаж/опит. Експерт – „Контрол на качеството”, трябва да отговаря на следните условия: - технически правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно /завършено висше образование, степен „бакалавър”/техник с квалиф-я „Строителен инженер”/”Строителен техник”/ - мин. 2г. проф. стаж/опит Експерт – „Координатор по безопасност и здраве”, трябва да отговаря на следните условия: - техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, /завършено висше образование, степен „бакалавър”/техник с квалиф-я „Строителен инженер”/”Строителен техник”/, притежаващо Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност /„Специалност БЗР”/”Длъжностно лице БЗР”/ при извършване на СМР, съгласно Закона за безопасни условия на труд или еквивалентно; -мин. 5г. проф. стаж/опит. Експерт – „Автоматика”, трябва да отговаря на следните условия: -завършено висше образование, степен „бакалавър” с квалификация „Автоматика и информационни технологии” или еквивалентна; -мин. 5г. проф. стаж/опит. Експерт – „Компютърни системи”, трябва да отговаря на следните условия: -завършено висше образование, степен „бакалавър” с квалификация „Компютърни системи и технологии“, „Компютърни науки“, „Информационни технологии“ или еквивалентна; -мин. 5г. проф. стаж/опит. Експерт – „Радиотехника”, трябва да отговаря на следните условия: -завършено висше образование, степен „бакалавър” с квалификация „Радиокомуникации и видеотехнологии“, „Телекомуникационни мрежи и системи“ или еквивалентна; -мин. 5г. проф. стаж/опит. Експерт – „Електронна техника”, трябва да отговаря на следните условия: -завършено висше образование, степен „бакалавър” с квалификация „Електроника“ или еквивалентна; -мин. 5г. проф. стаж/опит. Експерт – „Метални конструкции”, трябва да отговаря на следните условия: -завършено висше образование, степен „бакалавър” с квалификация „Строителство на сгради и съоръжения" или еквивалентна; -мин. 5г. проф. стаж/опит. Монтажен екип - 5 бр., трябва да отговарят на следните условия: -завършено средно - специално образование, с квалиф. „Електротехника“, „Слаботокова техника“, „Автоматизация“ или екв.; - мин. 5г. проф. стаж/опит. 4. За: Регистрация в ЦПРС: - регистрация в ЦПРС, съгл. изискванията на чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите /ЗКС/ – 1–ва, 4 подгрупа, V-та категория или по-висока. 5. Участниците трябва да са въвели система за управление на качеството в строителството с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката. 6. Участниците трябва да са въвели система за управление на околната среда в строителството с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение ; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок; тежест: 10
Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката ; тежест: 30
Показател: Предлагана цена за изпълнение на поръчката; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.12.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на община Мирково, на адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35 всеки работен ден между 8:00-12.00 и 13.00 - 16:00 часа, след заплащане на определената цена в брой - в касата на община Мирково или по банков път - превод по банкова сметка на Възложителя IBAN: BG18UNCR75278459464300; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; Код за вид плащане: 447000. При поискване за изпращане на документацията от заинтересовано лице, Въжложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник трябва да уведоми Възложителя за това по факса или на електронния адрес на община Мирково, публикувани в обявлението и да изпрати копие от платежното нареждане. Участниците получават на магнитен носител работен проект и технически спецификации /техническата документация/, като може да се запознаят и на място с проектната документация за СМР. Пълен достъп до документацията за участие - на адреса на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.01.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.01.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на община Мирково - с адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35, сградата на община Мирково, етаж II

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект: „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“, изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Допълнителна информация

Относимо към Раздел ІV, т.ІV.2.1.) от обявлението: Показател К1: Предлагана цена за изпълнение на поръчката; Относителна тежест: 50; Показател К2: Техническо предложение; Относителна тежест: 30; K2 = А + Б + В, където: - А - ТЕХНОЛОГИЧНО ОПИСАНИЕ. Точките по този подпоказател могат да имат стойности от 1 до 20 точки; - Б - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. Точките по този подпоказател могат да имат стойности от 1 до 5 точки; - В - ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА. Точките по този подпоказател могат да имат стойности от 1 до 5 точки; Показател К3: Срок за изпълнение на поръчката; Относителна тежест: 10; Забележка: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с посочените срокове за изпълнение на поръчката, посочени в изискванията на Възложителя. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил срок на изпълнение на поръчката извън посочените срокове. Показател К4: Гаранционен срок; Относителна тежест: 10. Минимален гаранционен срок на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.3 от ЗОП.Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице или техни обединения при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл.56, ал.4 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120, ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: 1000 София, бул. Витоша № 18. В срока по ал. 5, т. 1 и ал.6 от чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на сомостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП. Обжалването се извършва съгласно чл. 120 от ЗОП, като на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка, предмет на настоящото обявление. Решението се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалбата срещу решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1/ жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2/ документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3/ документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ