Версия за печат

03693-2013-0001

BG-Бургас: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДЗЗД "Бизнес инкубатор - Бургас" (Гражданско дружество между Община Бургас и Областна администрация Бургас), пл. "Царица Йоанна" № 2, За: Жана Колева, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 907259; 056 907272, E-mail: j.koleva@burgas.bg, Факс: 056 907259

Място/места за контакт: ДЗЗД "Бизнес инкубатор - Бургас"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.business-burgas.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.business-burgas.com/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие в регионален план

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и монтаж на цялостно обзавеждане и оборудване за сграда, недвижима културна ценност, намираща се на ул. "Княз Александър Батенберг", гр. Бургас

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: град Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

С договора се предвижда доставка, монтаж, където и когато е необходимо и гаранционно обслужване на цялостно оборудване и обзавеждане, необходимо за финкциониране на Бизнес инкубатор Бургас в сграда, недвижима културна ценност, намираща се на ул. ”Княз Александър Батенберг”, гр. Бургас.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30230000, 48000000, 30123000, 42964000, 39130000

Описание:

Компютърно оборудване
Софтуерни пакети и информационни системи
Машини, използвани в офиса
Офис оборудване
Мебелировка за офиса

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

№ Наименование на актива Количество Сутерен Оборудване административни офиси - 3 бр. 1 Офис бюро 5 2 Офис стол 5 3 Посетителски стол 6 4 Шкаф етажерка 5 5 Модулни контейнери 5 6 Компютърна конфигурация с монитор 5 7 Мултифункционално устройство 3 8 Телефон/ факс 3 9 Закачалка за дрехи 3 Оборудване Рекреационно пространство 10 Маси 8 11 стол 32 Оборудване архивни помещения 12 Стелажи 6 13 Метални архивни шкафове 3 Първи етаж Оборудване офис помещения 2 бр. 14 Офис бюро 4 15 Офис стол 4 16 Посетителски стол 4 17 Шкаф етажерка 4 18 Модулни контейнери 4 19 Компютърна конфигурация с монитор 4 20 Мултифункционално устройство 2 21 Телефон/ факс 2 22 Закачалка за дрехи 2 Оборудване Конферентна зала 23 Конферентни столове 40 24 Лекторска маса катедра 1 25 Прожекционна маса 1 26 Закачалка за дрехи 2 27 Модулни маси 40 28 Екран 1 29 Мултимедиен проектор 1 30 Преносим компютър 1 31 Цифрова система за симултанен превод 1 Оборудване Мултимедийна зала 32 Модулни маси 16 33 Столове конферентни 16 34 Компютърна конфигурация с монитор 15 35 LCD екран 1 36 Прожекционна маса 1 37 Преносим компютър 1 38 Закачалка за дрехи 1 Втори етаж Оборудване офис помещения 4 бр. 39 Офис бюро 8 40 Офис стол 8 41 Посетителски стол 4 42 Шкаф етажерка 8 43 Модулни контейнери 8 44 Компютърна конфигурация с монитор 8 45 Мултифункционално устройство 4 46 Телефон/ факс 4 47 Закачалка за дрехи 4 Оборудване интерактивно пространство 48 LCD екран 2 49 Преносим компютър 1 50 Прожекционна маса 2 51 Дисплеи с движещ се постер 4 52 Панелна система за изложения 3 53 Quick fix стена 1 54 Стелажи за брошури 2 55 Стелажи за брошури 2 Подпокривно пространство Оборудване презентационна зала 56 Столове конферентни 30 57 Мултимедиен проектор 1 58 Екран 1 59 Закачалка за дрехи 1

Прогнозна стойност без ДДС
86723.1 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 860 лв. (осемстотин и шестдесет лева). Гаранцията за участие може да бъде внесена като парична сума или под формата на банкова гаранция. Вида и формата на гаранцията се избира от участника. Ако гаранцията за участие в процедурата се представя под формата на парична сума, следва да бъде платена по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG95 SOMB 9130 1053 6303 01; BIC: SOMBBGSF; Банка: Общинска Банка АД – клон Бургас. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора. Представя се при сключването му под формата на парична сума (вносима по горепосочената банкова сметка) или като безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка - в срок до 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока по чл. 2, ал. 5 от договора, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата. Срок на валидност на гаранциите: при банкова гаранция за участие- не по-малко от 215 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите; при банкова гаранция за изпълнение – до 60 (шестдесет) дни след изтичане на гаранционния срок по договора. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложените в документацията образци на банкова гаранция за участие и банкова гаранция за изпълнение на договора. Когато Участникът или избрания изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово плащане, ако реши да ползва такова. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за авансово плащане. Размерът на гаранцията за авансово плащане е равен на 50 % от предлагания от избрания за изпълнител участник процент (%) на аванса, а именно до 60 %, според ценовото му предложение от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за авансово плащане се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

- Право на авансово плащане до 60 % от цената по договора, което се заплаща в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на фактура и гаранция за авансовото плащане. - Окончателното плащане в размер до пълната сума по договора, която се заплаща в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на договора и оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 1. участник, който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. участник, който е лишен от правото да упражнява професия или дейност, свързана с доставки на оборудване и обзавеждане, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3. участник, който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 4. участник, който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 5. участник, който е осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи:ПЛИК№1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“,вкл.: 1.Списък на документите, съдърж.се в офертата, подписан от участника; 2.Оферта – данни за административни и други сведения ; 3.Декл.,че участникът е запознат с всички обстоят.и условия от значение за поръчката;4.Документ за регистр.или ЕИК, съгл.чл. 23 от Закона за търговския регистър- когато участникът е юр. лице или ЕТ, регистриран в РБългария.У-ние за актуално състояние, изд. от комп.орган,когато не е предст. ЕИК,съгл. чл.23 от ЗТР. У-нията за акт.съст. следва да са изд. не по-рано от 6 месеца, счит. от крайния срок за подаване на оферти за участие; Чуждестранните юрид.лица или обединения на чужд. лица представят документ за регистрация и съответен документ за акт. състояние,изд. от комп. орган в страната, в която са установени или еквивалент.Документа за регистрация се представя в офиц. превод.Физ.лица представят копие от документ за самоличност, като при участие на чужд. физ.лице, документът се представя в официален превод;5. Доказателства за иконом. и фин. състояние, съобр. раздел III.2.2. по-долу; 6. Доказателства за техн. възм. и квалиф. на участника, съобр.изискв. на раздел III.2.3. по-долу; 7.Декл. за отсъствие на обстоят. по чл. 47,ал.1,т.1, б.„а”–„д” от ЗОП;чл.47,ал.2,т.2 и т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП; чл.47,ал.1,т.2 и т.3 , ал.2,т.1,3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП; Декл. се под.в съотв. с чл. 47,ал.4 и ал.6 от ЗОП;Обстоят.по чл.47,ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на Участник в проц. са посоч. в разд.ІII.1.4. по-горе. 8.Декл. по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизполз. на подизпълнители;9.Декл. за съгласие за участие като подизп.;10.Документ за внесена гаранция за участие;11.Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгл. документите му за съдебна регистр./споразумение); 12.Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата общ.поръчка; 13.Декл.за приемане на усл. в проекта на договор по чл.56, ал. 1,т.12 от ЗОП; При участие на подизп., всеки от тях представя докум., посочени по-горе по т.т. 4, 5, 6, 7 и 9; ПЛИК№ 2 „Предложение за изпъл. на поръчката“,вкл.:Техн. предложение, Проект за интериорен дизайн и График на доставки, ведно с Приложенията към него, изготвено по обр.; ПЛИК №3 с надпис "Предлагана цена", вкл.:Ценова оферта (по обр.). Предст.образци в документацията за участие и усл. описани в тях са задълж.за участниците, с изкл.на образците на банкови гаранции,които са задълж. само по отношение на условията, описани в тях.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Справка-информация за оборота на стоките, предмет на поръчката, или сходни стоки, за последните три приключили финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има минимален, документално доказан общ годишен оборот от стоките, които са предмет на поръчката, или сходни стоки, за предходните три приключили финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) според справка-информация (по образец) за оборота на стоките, предмет на поръчката, или сходни стоки, за последните три приключили финансови години в размер равен или по-голям от 180 000 лв. (сто и осемдесет хиляди лева) без ДДС общо за трите/съответните години според датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че участникът е обединение, изискването за общ годишен оборот от стоките, предмет на поръчката, или сходни стоки, се отнася за участниците в обединението за предходните три приключили финансови години. Под "сходни стоки" следва да се разбира оборудване и обзавеждане за офис.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Списък по образец на техническите лица, отговарящи за монтажа, профилактиката, поддръжката, и гаранционното обслужване на оборудването, предмет на настоящата поръчка, както и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на тези лица (копие от диплома за завършено образование; документи (копия от трудови/служебни/осигурителни книжки/сертификати и/или удостоверения и др.), доказващи професионален опит, квалификация и образование. б) Списък на основните договори за доставки на обзавеждане и оборудване, изпълнени през последните 3 години, считано от датата, посочена за крайна дата за подаване на оферти в настоящата поръчка, придружен от препоръки за добро изпълнение; тези препоръки посочват стойността, датата и получателя; в) Копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, за внедрена система за контрол на качеството; г) Описание и/или брошури и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят; д) в случай че участник използва ресурси на други физически или юридически лица, то следва да докаже, че има на разположение тези ресурси. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Минимални изисквания: а) Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години - 2010, 2011 и 2012 г., минимум един договор за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на жилищни или обществени сгради. б) Квалификация и минимален брой на техническите лица, отговарящи за монтажа, профилактиката, поддръжката, и гаранционното обслужване на оборудването, предмет на настоящата поръчка: минимум двама квалифицирани сервизни специалисти, всеки с общ професионален опит минимум 3 години. в) Участникът трябва да прилага внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 с обхват доставки на стоки.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 30
Показател: Предложен срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: Проект за интериорен дизайн; тежест: 50
Показател: Срок за гаранционно обслужване; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.12.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.01.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.01.2014 г.  Час: 09:30
Място

ул. "Александровска" № 26, град Бургас

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при отварянето на офертите и проверката на съответствието им със списъка по чл. 56 от ЗОП, както и при отварянето на плика с предлаганата цена, имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

По проект на Дружество по ЗЗД „Бизнес инкубатор – Бургас“: „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор - Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, Процедура: BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“, Област на въздействие 2.2: „Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса“, Операция 2.2.2: „Създаване на регионални бизнес инкубатори“

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ