00265-2013-0092

BG-Раднево: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 833017552

"Мини Марица-изток" ЕАД, ул. "Георги Димитров" №13, За: Виолета Тотева - Експерт търговия, отдел "Търговски", Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3023/, E-mail: v_toteva@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: отдел "Търговски"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public.php.

Електронен достъп до информация: http://www.marica-iztok.com/bg/public.php.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 833017552

"Мини Марица-изток" ЕАД, ул. "Георги Димитров" №13, За: Радостина Петрова, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3084/

Място/места за контакт: отдел "Деловодство и архив"

I.2) Основна дейност

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 3 000 000 м3 откривка от І-во насипищно стъпало на вътрешното насипище на рудник „Трояново-1”, за нуждите на рудник „Трояново-север” през 2014 и 2015 г.” – реф. № 089/2013 г. – ЗОП

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възложителите 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
І-во насипищно стъпало на вътрешното насипище на рудник „Трояново-1”
Код NUTS: BG344
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 3 000 000 м3 откривка от І-во насипищно стъпало на вътрешното насипище на рудник „Трояново-1”, за нуждите на рудник „Трояново-север” през 2014 и 2015 г.” – реф. № 089/2013 г. – ЗОП. Предметът на поръчката включва 4 обособени позиции. Поръчката включва следните дейности: - Направа на временен път по маршрута, показан на приложената ситуация, средно по един километър и половина за всяка обособена позиция. - Изкопаване и товарене с еднокофови багери и/или челни товарачи на земни маси от всяка обособена позиция (участък) с общ обем 3 000 000 м3 на указаните на ситуациите места. По време на изпълнение на Договора, в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди, по предложение на Възложителя, мястото за изкопаване и мястото за насипване могат да бъдат посочените на ситуациите места и могат да бъдат променяни в рамките на договореното средно транспортно разстояние. - Транспортиране с автосамосвали на обемите от всяка обособена позиция (участък) с общ обем 3 000 000 м3 на разстояние от 3,5 км до 4,5 км, средно 4 км от забоя на багерите до булдозерните насипища на указаните на приложените ситуации места. - Устройване на булдозерно насипище за насипване на земните маси от всяка обособена позиция (участък) с общ обем 3 000 000 м3 и насипване и разстилане на слоеве с височина 3 метра. - Оросяване за обезпрашаване и поддържане на временен път по указаните маршрути. - Почистване кошовете на самосвалите. - Устройване на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45112200, 45112400, 45233140

Описание:

Работи по отстраняване на пласт от почвата
Изкопни работи
Пътни работи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общият обем е 3 000 000 куб.м., а обема за всяка обособена позиция (участък) е 750 000 куб.м.

Стойност, без да се включва ДДС
10500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За всяка една от обособените позиции гаранцията за участие е 20 000 лева. Гаранцията за участие може да бъде внесена в лева или в равностойността и в евро. Всеки участник представя документ за внесена гаранция само за позицията, за която участва. Ако участникът участва за повече от една обособена позиция и избраната от него форма на гаранция за участие е банкова гаранция, може да представи обща банкова гаранция за обособените позиции, но е задължително в нея да посочи обособените позиции и размера на гаранцията за участие по всяка от тях. Възложителят няма да приеме банкова гаранция, в която е посочен само общия размер на гаранцията. По избор, участниците в процедурата могат да представят банкова гаранция за всяка обособена позиция, за която участват. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността му. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банковата сметка в лева -IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05 на "Първа Инвестиционна Банка"АД; BIC: FINV BGSF или по банковата сметка в евро - IBAN: BG63 KORP 9220 1400 1649 01 на "Корпоративна търговска банка" АД - клон Раднево; BIC: KORP BGSF. Условията на гаранцията са съгласно документацията за участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени работи през съответния календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя за ежемесечно изпълнените работи по графика, след съставяне на Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя в присъствието на представители на Изпълнителя. Договорената единична цена, лв./м3, без ДДС се коригира при изменение цената на горивото. Горивото участва с 40% в образуването на цената За коригирането на цената при ежемесечните плащания за база се взема цената на “Лукойл - България” ООД, база „Лукойл - Нефтохим” на дизелово гориво със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни в лв./1000 л. без ДДС в последния календарен ден от месеца, предхождащ фактурирането. В случай, че със нормативен акт бъде променено съдържанието на задължителната биокомпонентата в дизеловото гориво, цените да бъдат формирани по законоустановената цена на горивото. б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на протокол за приемане на изпълнения обем работа за една година от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) от Възложителя на Изпълнителя. Окончателното плащане се извършва само ако Изпълнителят е изпълнил минималното годишно количество от 375 000 куб.м.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

няма

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят ще организира оглед на обектите (участъците). Дата на огледа: 03.01.2014 г. или друга датата и час, съгласувани с лицата, които ще отговаря за огледа. Отговорните лица за огледа са: - инж. Румен Георгиев – Ръководител отдел „ПТО”, GSM: 0887749441 - инж. Петър Аризанов – Ръководител отдел „Маркшайдерски”, GSM: 0887401480 Представители на участниците трябва да се явят в 10.00 часа пред входа на Административната сграда на „Мини Марица – изток” ЕАД, В двудневен срок до началото на огледа желаещите да участват в него следва да заявят това си желание при отговорните лица. За извършеният оглед, участниците представя в заявлението си декларация, че са се запознали със специфичните условия на обекта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: а) Актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде в официален превод (за юридическо лице, което не е регистрирано в България). При участник обединение, което не е юридическо лице се представя копие от договор за създаване на обединение, подписан от лицата в обединението. Договорът да е с нотариална заверка на подписите. Освен договора участникът да представи изричен документ, в който задължително да посочи представляващия обединението и разпределението на участието на лицата в него при изпълнение на дейностите. Документите за регистрация по чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. б) Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, т.2 и т.3; чл.47, ал. 2, т.1, т.2 и т.3 и чл.47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП – представят се декларации по приложен в документацията за участие образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП се отстранява от участие. При участник обединение, което не е юридическо лице документите по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. в) Декларация, че ако участникът бъде определен за изпълнител, при подписване на договора, ще бъде вписан Централния професионален регистър на строителя за обекти ІV група, І – ва категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква ”к” от ЗУТ, (чл. 5, ал.6, т.4.1.5. от ПРВВЦПРС) или удостоверение, ако участникът вече е вписан в ЦПРС за изискваната категория. Ако участника е обединение, което не е самостоятелно лице, то е достатъчно едно от лицата в обединението да представи заверено от него копие на удостоверението или да декларира регистрация в съответствие с чл. 3, ал 3 от Закона за камарата на строителите. Участници, които са чуждестранни лица трябва да докажат правото си в съответствие с чл. 3, ал. 2 от ЗКС. г) Декларация за приемане на условията в проекта на договор и общите условия д) Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда е) Декларация за оглед ж) Всички изискуеми документи по чл. 56 от ЗОП, описани в обявлението и документацията за участие. з) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

- Участникът трябва да разполага с валидна към датата на подаване на заявлението застраховка професионална отговорност на строителя по чл. 171 от ЗУТ за обекти І-ва категория, съгласно Наредбата за реда и условията за задължително застраховане в проектирането и строителството, с минимална застрахователна сума за строителя – 600 000 лева. Доказва се със заверено от участника копие на застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ. При участник обединение, което не е юридическо лице обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него, ако е приложимо. Когато участника е чуждестранно физическо или юридическо лице той следва да притежава и представи застраховка, аналогична на посочената по чл. 171 от ЗУТ, съобразно със законодателството на страната, в която е установен. Участникът да декларира, че е съгласен, ако бъде избран за изпълнител да поддържа валидна застрахователната полица за срока на изпълнение на договора.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

- През последните пет години участникът да е изпълнил качествено и в срок договори, по предмета на поръчката или аналогични с общ обем 700 000 куб.м. независимо дали участва за една, няколко или всички обособени позиции. Под аналогични възложителят ще приема и договори с предмет: изкопаване и транспортиране на земни маси, събиране на хумус или техническа рекултивация. Доказва се със списък на договорите, изпълнени през последните 5 години, придружен с препоръки за добро изпълнение, като тези препоръки посочват обема на изпълнените дейности в куб.м., датата и мястото на изпълнение, както и дали работите са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания. - За изпълнение на всяка обособена позиция (участък), за която участва, участникът трябва да разполага със следната минимална налична механизация: 2 бр. изкопно товарачна механизация, 2 бр. булдозери, 1 бр. автогрейдер, 1 бр. оросителна цистерна и 1 бр. автоцистерна за гориво, автосамосвали, чиито брой е съобразен с обема на обособената позиция (участък). Машините да са технически изправни. Доказва се с декларация за техническото оборудване, с което разполага участника, за изпълнение на всяка обособена позиция (участък) (по образец на възложителя). За наетата механизация, участникът представя с офертата копие от договори за оперативен или финансов лизинг, договори за наем. В случай, че действието на договорите за наем приключва преди срока за изпълнение на договора за обществена поръчка, участникът представя декларация от наемодателя, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще продължи срока на действие на договора за наем до приключване изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. За да докаже, че машините са технически изправни, участникът декларира това обстоятелство и представя към декларацията за техническото оборудване заверени от него копия на удостоверения за преминал годишен технически преглед за всички машини подлежащи на такъв преглед, съгласно нормативната уредба.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

реф. № 089/2013 г. - ЗОП

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.01.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

В брой в касата на Дружеството, всеки работен ден от 10,00 до 11,50 и от 13,00 до 15,00 часа или внесени в "Първа Инвестиционна Банка”АД по сметка в лева: IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05 и BIC: FINV BG SF. Цената на документацията е 6 лева с ДДС за български данъчно-задължени лица, и 5 лева или 2,5 евро за всички останали. По желание на участника, изразено в писмена форма, документацията за участие и фактурата за закупена документация може да бъде изпратена чрез български куриер. За целта е необходимо в писмото да се посочи: точен адрес за кореспонденция, за фактурата - наименование и адрес на получателя, материално отговорно лица, ДДС № и банкови сметки. Всички разходи по получаване на документите са за сметка на участника.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
10.01.2014 г.  Час: 11:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.01.2014 г.  Час: 13:30
Място

Управлението на Дружеството, ет.1, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация или юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и следващи от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.11.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 750 000 куб.м. откривка от І-ви участък
1) Кратко описание

Предметът на обособената позиция включва следните дейности: - Направа на временен път по маршрута, показан на приложената ситуация, средно по един километър и половина.. - Изкопаване и товарене с еднокофови багери и/или челни товарачи на земни маси с обем 750 000 куб.м. на указаните на ситуациите места. По време на изпълнение на Договора, в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди, по предложение на Възложителя, мястото за изкопаване и мястото за насипване могат да бъдат посочените на ситуациите места и могат да бъдат променяни в рамките на договореното средно транспортно разстояние. - Транспортиране с автосамосвали на обемите за обособената позиция (участък) на указаните на приложените ситуации места. - Устройване на булдозерно насипище за насипване на земните маси и насипване и разстилане на слоеве с височина 3 метра. - Оросяване за обезпрашаване и поддържане на временен път по указаните маршрути. - Почистване кошовете на самосвалите. - Устройване на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45112200, 45112400, 45233140

Описание:

Работи по отстраняване на пласт от почвата
Изкопни работи
Пътни работи

3) Количество или обем

750 000 куб.м. откривка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2625000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 750 000 куб.м. откривка от ІІ-ри участък
1) Кратко описание

Предметът на обособената позиция включва следните дейности: - Направа на временен път по маршрута, показан на приложената ситуация, средно по един километър и половина.. - Изкопаване и товарене с еднокофови багери и/или челни товарачи на земни маси с обем 750 000 куб.м. на указаните на ситуациите места. По време на изпълнение на Договора, в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди, по предложение на Възложителя, мястото за изкопаване и мястото за насипване могат да бъдат посочените на ситуациите места и могат да бъдат променяни в рамките на договореното средно транспортно разстояние. - Транспортиране с автосамосвали на обемите за обособената позиция (участък) на указаните на приложените ситуации места. - Устройване на булдозерно насипище за насипване на земните маси и насипване и разстилане на слоеве с височина 3 метра. - Оросяване за обезпрашаване и поддържане на временен път по указаните маршрути. - Почистване кошовете на самосвалите. - Устройване на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45112200, 45112400, 45233140

Описание:

Работи по отстраняване на пласт от почвата
Изкопни работи
Пътни работи

3) Количество или обем

750 000 куб.м. откривка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2625000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 750 000 куб.м. откривка от ІІІ-ти участък
1) Кратко описание

Предметът на обособената позиция включва следните дейности: - Направа на временен път по маршрута, показан на приложената ситуация, средно по един километър и половина.. - Изкопаване и товарене с еднокофови багери и/или челни товарачи на земни маси с обем 750 000 куб.м. на указаните на ситуациите места. По време на изпълнение на Договора, в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди, по предложение на Възложителя, мястото за изкопаване и мястото за насипване могат да бъдат посочените на ситуациите места и могат да бъдат променяни в рамките на договореното средно транспортно разстояние. - Транспортиране с автосамосвали на обемите за обособената позиция (участък) на указаните на приложените ситуации места. - Устройване на булдозерно насипище за насипване на земните маси и насипване и разстилане на слоеве с височина 3 метра. - Оросяване за обезпрашаване и поддържане на временен път по указаните маршрути. - Почистване кошовете на самосвалите. - Устройване на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45112200, 45112400, 45233140

Описание:

Работи по отстраняване на пласт от почвата
Изкопни работи
Пътни работи

3) Количество или обем

750 000 куб.м. откривка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2625000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 750 000 куб.м. откривка от ІV-ти участък
1) Кратко описание

Предметът на обособената позиция включва следните дейности: - Направа на временен път по маршрута, показан на приложената ситуация, средно по един километър и половина.. - Изкопаване и товарене с еднокофови багери и/или челни товарачи на земни маси с обем 750 000 куб.м. на указаните на ситуациите места. По време на изпълнение на Договора, в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди, по предложение на Възложителя, мястото за изкопаване и мястото за насипване могат да бъдат посочените на ситуациите места и могат да бъдат променяни в рамките на договореното средно транспортно разстояние. - Транспортиране с автосамосвали на обемите за обособената позиция (участък) на указаните на приложените ситуации места. - Устройване на булдозерно насипище за насипване на земните маси и насипване и разстилане на слоеве с височина 3 метра. - Оросяване за обезпрашаване и поддържане на временен път по указаните маршрути. - Почистване кошовете на самосвалите. - Устройване на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45112200, 45112400, 45233140

Описание:

Работи по отстраняване на пласт от почвата
Изкопни работи
Пътни работи

3) Количество или обем

750 000 куб.м. откривка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2625000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24