Версия за печат

00602-2013-0016

BG-Мирково: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Консултантски услуги за управление на проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: Община Мирково, Област Софийска
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Консултантска дейност по време на изпълнение на проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ, сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ”Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с отговорност относно: 1.1. Законосъобразното изпълнение на проекта, съобразено с националното и европейско законодателство, указанията и условията на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 1.2. Контролирането на спазването на графика за изпълнение на проекта; 1.3. Следене за нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта; 1.4. Пълнотата и правилното съставяне на необходимите документи по време на изпълнение на проекта - спазване на реда и условията на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 1.5. Подготовката на цялата документация от отделните етапи, която става неразделна част от документацията за окончателно отчитане на проекта; 1.6. Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: между Възложителя и Разплащателна агенция, между Изпълнители строителство, строителен надзор и авторски надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79421100

Описание:

Услуги по контрол на изпълнението на проекти, без контрол по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Консултантска дейност по време на изпълнение на проекта; 2. Разработване на правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекта, във връзка с: - мониторинг и докладване, - верификация на разходите при бенефициента, - администриране и докладване за нередности; 3. Съставяне документи за изпълнение на проекта - съставя и подготвя всички документи, съгласно Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и общите условия и указания на програмата - Изготвяне на документите във връзка с подготовка на заявка за ДДС по авансово плащане, окончателно плащане и ДДС по него и окомплектоване на всички необходими общи и специфични документи към заявките за плащане; 4. Съдействие и подкрепа на Възложителя при изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и управлението на проекта; 5. Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнението на проекта; 6. Съдействие и подкрепа на екипа на възложителя при подготовка на документите; 7. Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на Управляващия орган – ДФ“Земеделие“ във връзка с проекта; 8. Идентифициране на потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването им; 9. Съобразяване на финансовото обезпечаване и своевременно разплащане в съответствие с условията за плащане по договорите за обществени поръчки, възложени за изпълнение на дейностите, попадащи в обхвата на проекта; 10. Наблюдаване на плащания и лимити, на справки и отчети по проектите; 11. Участие в процеса на верификация на представените документи - фактури или други счетоводни документи от изпълнителите/консултанти, както и при проверка на действителността на строителните дейности/извършените услуги, преди извършване на плащанията. 12. Ръководене на изпълнението на дейностите по проекта; 13. Наблюдаване и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях; 14. Ежемесечно информиране на възложителя с доклад за хода на изпълнението на възложените дейности, ресурсното обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя. 15. След приключване на проекта - представяне окончателен доклад на Възложителя. 16. Извършва всички други действия и дейности, които нормативните актове и условията на Управляващия орган определят за изпълнението на дейностите по проекта или писмено поискани от Възложителя. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени за обект на територията на село Мирково, община Мирково.

Прогнозна стойност без ДДС
66000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие, а определеният изпълнител: - гаранция за изпълнение в една от следните форми: 1. Депозит на парична сума по сметка на Възложителя - IBAN: BG11UNCR75273359158836; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; или 2. Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на «Банкова гаранция» или по образец на банката издател. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, а определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на: 500,00 /петстотин/ лева. При представяне на банкова гаранция - тя трябва да е със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертите. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него на: отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, която е в размер на 3 % от договорната стойност в лева, без ДДС. При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора за възлагане, изпълнение, гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя в пълен размер в срок от 90 дни след издаване на Приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата, без да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите разходи по проекта. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените услуги, в срокове, уговорени в договора. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, където е посочена следната схема на плащанията: 2.1. Авансoво плащане в размер до 30% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила и постъпване на финансови средства. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за авансово плащане; 2.2. Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя работи и получените суми от авансово плащане. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията; 2. Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на работата, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и представяне на: - фактура за окончателно плащане, съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията. Сборът от стойностите на авансовото и окончателното плащания не може да надхвърля общата стойност на договора. Всички документи, свързани с плащанията по договора - Фактурите за извършване на плащания и проформа-фактурите се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя. Те следва да съдържат задължителната информация и в описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение /или анекс към съществуващо споразумение /или еквивалентен документ. Споразумението/анекса/съответния документ се представя в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението/анекса/ съответния документ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; • че водещият член на/представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • че след изпълнение и приемане на обекта гаранционните срокове ще бъдат задължение на водещия член на обединението/консорциума. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато представляващия обединението не е посочен в споразумението/анекса/съответния документ за създаване на обединение, то следва да се представи нотариално заверено пълномощно /декларация /или друг подходящ документ от всички членове на обединението - за упълномощаване на лицето, определено за представител. Документи: доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка и доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществената поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на процедурата и което декларира изпълнение на посочените изисквания към обединението/консорциума. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. Лице (юридическо и/или физическо), което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта. Критериите за подбор, определени от Възложителя, ще се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата включено в него с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на дейностите при изпълнение на поръчката между лицата в състава на обединението, предвидено в договора за създаването му. Когато не е приложено споразумение /анекс /документ за създаването на обединение или в приложеното споразумение /анекс /документ липсват клаузи, или не е подписано от лицата в обединението, или не е посочен представляващия, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, или лицето което участва в обединението е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелства по: - чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а /предложение първо/, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от Закона за обществените поръчки; - чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от горепосочените обстоятелства.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от: ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”: 1) Начален документ за участие – Обр.; 2) Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Обр.; 3) Административни сведения – Обр.; 4) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация; 5) Декл-я,че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка - Обр.; 6) Декл-я, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката – Обр.; 7) Регистрационни документи на участника - Когато участникът е ЮЛ или ЕТ копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; Когато участникът е чуждестранното ЮЛ, което не е регистрирано в България представя заверено копие от документ за регистрация от съдебен или административен орган, съобразно националното му законодателство. Документът се представя в официален превод; Когато участникът е ФЛ представя копие от документ за самоличност; 8) Документ за закупена документация за участие; 9) Документ/и за внесени/уредени гаранции за участие - оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие по Обр.; 10) Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП – Обр.; 11) Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, т.2а и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП - Обр.; 12) Декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - Обр.; 13) Документ за регистрация по ЗДДС, ако участникът е регистриран (заверено копие) - Когато участникът е ЮЛ, установено/регистрирано извън РБ той представя еквивалентен документ и в официален превод; 14) Доказателства за икономическо и финансово състояние на участниците по чл.50 от ЗОП, посочени в поле III.2.2) на обявлението; 15) Доказателства за технически възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в поле III.2.3) на обявлението; 16) Декл-я за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - Обр.; 17) Декл-я за неучастието на подизпълнители – Обр., когато не се предвижда участие на подизпълнител; 18) Декл-я за участието на подизпълнител/и - Обр., когато се предвижда участие на подизпълнител/и; 19) Декларация от подизпълнителя/ите, че са съгласни да участват в процедурата като такива – Обр. (когато е приложимо); 20) Документи за подизпълнителя/ите (когато е приложимо); 21) Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ - Споразумение за създаване на обединение /или анекс /или друг документ за участие в обществената поръчка, съгласно условията в поле ІІІ.1.3) на обявлението; 22) Нотариално заверени пълномощни /декларации /или друг документ от всички членове на обединението за упълномощаване на лицето, определено за представител, когато представляващия обединението не е посочен в документа за създаване на обединение; 23) Декл-я за запознаване с техническата спецификация - Обр.; 24) Декл-я за приемане условията в проекта на договор – Обр.; Участниците следва да представят документите, посочени в поле ІІІ.2.2) и поле ІІІ.2.3) на обявлението. ПЛИК 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: Техническо предложение за изпълнение на поръчката - използва се Обр.; Обяснителна записка - използва се Обр. ПЛИК № 3 "Предлагана цена” : Ценова оферта - използва се Обр..
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Оборот на участника от услуги, сходни с предмета на поръчката. Доказва се, като се представят: - Справка - декларация за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката, от последните 3 /три/ приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /по образец/; - заверени копия от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. При участие на физически лица, възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително данъчна декларация, справка от работодател или други. /Съгласно чл.50, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който приеме за подходящ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен./ Забележка: Участниците не представят посочените годишни финансови отчети, ако са представили ЕИК и данните им са достъпни /публикувани в пълен обем/ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Минимални изисквания: 1. Оборот на участника от услуги, сходни с предмета на поръчката. Необходимо е участникът да докаже минимален оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно услуги за дейности по управление и отчитане на инфраструктурни или други проекти; юридически и икономически консултации, във връзка с инфраструктурни или други проекти, равен или над 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, за предходните три приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Изпълнени договори с предмет сходен с предмета на поръчката. Доказва се, като се представят: - Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 3 /три/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите – по образец, придружена от: - препоръки за добро изпълнение за посочените договори /препоръките трябва да посочват стойността, предмета на договорите, периода на изпълнение, както и дали са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания, и възложителя с телефон и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изходящ номер/. 2. Екип за изпълнение на поръчката Доказва се, като се представят: - списък – декларация на екипа за изпълнение на поръчката (по образец) с приложени необходимите доказателства: - декларация от лицата включени в екипа за изпълнение на поръчката за съгласие /по образец/; - за доказване на професионалната квалификация и опит: попълнени и подписани автобиографии (по образец), копие от диплом и документи удостоверяващи професионален опит/стаж. 3. Система за управление на качеството. Доказва се, като се представят: - копие от валиден сертификат ISO9001-2008* за система за управление на качеството или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. *Забележка: Сертификатите следва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия стандарти за управление на качеството, за опазване на околната среда и за здравето и безопасност при работа в съответствие с чл.53, ал.3 от ЗОП.
Минимални изисквания: 2. Изпълнени договори с предмет сходен с предмета на поръчката. Необходимо е участникът да е изпълнил: - 3 (три) договора сходни с предмета на поръчката /дейности по управление и отчитане на инфраструктурни или други проекти; юридически и икономически консултации, във връзка с инфраструктурни или други проекти/, през последните 3 /три/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. 2. Екип за изпълнение на поръчката. За изпълнение на поръчката участникът трябва да осигури екип, назначени на трудов или граждански договор лица, включващ специалисти от съответните области с достатъчно опит, стаж и с необходимата професионална квалификация за да осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на поръчката. За изпълнението на поръчката участникът е длъжен да осигури: • Ръководител на екипа – магистър по икономика, финанси, право или еквивалентна специалност или строителен инженер с опит в ръководенето и управлението на подобни проекти със стаж/опит по специалността – минимум 7 години; • Икономист – магистър по икономика, финанси или еквивалентна специалност, със стаж/опит по специалността – минимум 5 години; • Строителен Инженер – строителен инженер с висше образование, със стаж/опит по специалността – минимум 5 години; • Юрист – магистър по право, правоспособен юрист, със стаж/опит по специалността – минимум 5 години; 3. Система за управление на качеството. Участниците трябва да са въвели система за управление на качеството с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката /подготовка и управление на проекти/.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение - Тп; Тп = Тп1+Тп2; тежест: 50
Показател: Ценово предложение - Цп; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.12.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на община Мирково, на адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35 всеки работен ден между 8:00-12.00 и 13.00 - 16:00 часа, след заплащане на определената цена в брой - в касата на община Мирково или по банков път - превод по банкова сметка на Възложителя IBAN: BG18UNCR75278459464300; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; Код за вид плащане: 447000. При поискване за изпращане на документацията от заинтересовано лице, Въжложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник трябва да уведоми Възложителя за това по факса или на електронния адрес на община Мирково, публикувани в обявлението и да изпрати копие от платежното нареждане.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.12.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.12.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на община Мирково - с адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35, сградата на община Мирково, етаж II

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Допълнителна информация

Относимо към Раздел ІV, т.ІV.2.1.: Техническо предложение - Тп; Тп = Тп1+Тп2, където - Тп1 - Описание на предлаганите методи и подход за изпълнение на услугата, организация на ресурсите при изпълнение на дейностите по изпълнение на услугата. Максимален брой точки по Тп1 – 50 точки; - Тп2 - Процеси за изпълнение на дейностите, съобразени с изискванията на Финансиращия орган и процедури за контрол по изпълнение на дейностите. Максимален брой точки по Тп2 – 50 точки; За оценка на предложенията на участниците: По Показател 2 (Фп): Ценово предложение за изпълнение на поръчката: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения бюджет, който е в размер до: 66 000,00 лева без ДДС; От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната прогнозна стойност. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.3 от ЗОП.Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице или техни обединения при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл.56, ал.4 от ЗОП.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120, ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: 1000 София, бул. Витоша № 18. Срокът за обжалване на решението за откриване на процедурата, с което се одобряват условията в обявлението и/или решението за промяна е регламентиран в чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП. В срока по ал. 5, т. 1 и ал.6 от чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на сомостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП. Обжалването се извършва съгласно чл. 120 от ЗОП, като на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка, предмет на настоящото обявление. Решението се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалбата срещу решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1/ жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2/ документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3/ документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ