00017-2013-0017

BG-Берковица:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-3-115 от 12.11.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Обшина Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Томислав Филипов, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: filipov.t@berkovitsa.com, Факс: 00359 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ по мярка 322 “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по обособени позиции: обособена позиция 1: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Александровска” гр.Берковица обособена позиция 2: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска” гр.Берковица

II.3) Кратко описание на поръчката

Обособена позиция 1: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Александровска” гр.Берковица I ЕТАП: Първи участък от км 0+000 до км 0+650 - фрезоване асф. настилка подготвителни работи - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване пътно платно - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - доставка и полагане на плътен асфалтобетон тротоари - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - цимент.пясъчна заливка - уличен отток - битумен разлив II. етап: втори участък от км 0+650 до км 1+250 подготвителни работи - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване пътно платно - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - доставка и полагане на основа от баластра (трошен камък) - доставка и полагане на основа от битумизирана баластра (трошен ) камък - доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - доставка и полагане на плътен асфалтобетон тротоари - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - улични оттоци III. етап съоръжения, маркировка и сигнализация - монтаж стандартни пътни знаци за верт. сигнализ. од - монтаж станд. пътни знаци за верт. сигн. вод компл.8 - рекламни табели, метал.констр. и монтаж в бет.фунд. - хоризонтална маркировка част „Електро - Тръбни PVC мрежи - подмяна на стълбове и направа на фундаменти - подмяна на улични осветителни тела Обособена позиция 2: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска” гр. Берковица I. етап: тротоари и пътно платно - паважна настилка-1/2 - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - цименто-пясъчна заливка - разваляне паважна настилка - изкоп за улици и пътища - ръчен изкоп - доставка и полагане на основа от трошен камък - основен пласт от пясък - направа на паважна настилка - пз вод - стълб за единичен пз - стълб за два пз - улични оттоци - павета II етап: довършване паважна настилка и асфалтова настилка -дясна част на пътното платно - фрезоване асф. настилка - доставка и полагане на плътен асфалтобетон - втори битумен разлив за пл.аб - разваляне паважна настилка - изкоп за улици и пътища - ръчен изкоп - доставка и полагане на основа от трошен камък - основен пласт от пясък - направа на паважна настилка - улични оттоци - павета III. етап: асфалтова настилка-лява част на пътното платно - фрезоване асф. настилка - доставка и полагане на плътен асфалтобетон - втори битумен разлив за пл.аб - пз од - непр..линия - др.площи - улични оттоци част „Електро - Тръбни PVC мрежи - подмяна на стълбове и направа на фундаменти - подмяна на улични осветителни тела

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45233222, 44912400, 45233161, 44212226, 45316000

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка
Бордюри
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Електрически стълбове
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ОП-3-114 от 11.11.2013 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 17-2013-17
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

11.11.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели:

Вместо:

Показател: Предложена цена; тежест: 50 Показател: Срок на изпълнение; тежест: 20 Показател: Оценка на линеен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка; тежест: 30

Да се чете:

Показател: Предложена цена; тежест: 60 Показател: Срок на изпълнение; тежест: 40

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Вместо:

Застрахователна полица за сключена «Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството» по чл. 171 от ЗУТ

Да се чете:

Участникът трябва да е сключил «Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Вместо:

Общ търговски оборот от цялостната дейност за последните три години – 2010, 2011 и 2012 или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум двукратната стойност на поръчката, която е обявена от възложителя, като максимална прогнозна стойност

Да се чете:

Общ търговски оборот от цялостната дейност за последните три години – 2010, 2011 и 2012 или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум двукратната стойност на обособената позиция, за която кандидатстват, която е обявена от възложителя, като максимална прогнозна стойност

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

Специалист „Геодезист” - образователна степен магистър, специалност „Геодезия

Да се чете:

Специалист „Геодезист” - образователна степен магистър, специалност „Геодезия” или аналогична.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.11.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Димитранка Замфирова Каменова
Длъжност: Кмет на Община Берковица