Версия за печат

02538-2013-0354

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПИ №4 от 11.11.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.СИЛИСТРА, гр.Силистра, ул."Илия Блъсков"№7, За: Марияна Белева, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 817170, E-mail: adm_op_silistra@prb.bg, Факс: 086 820957

Място/места за контакт: Марияна Белева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/opsilistra/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/opsilistra/bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнение на услуги и дейности, свързани с осигуряване изпълнение на задължението на работодателя , съгласно изискванията на приложение № 5 към чл.8 от Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и чл.9 от Наредба № 7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, както и предписания от обслужващата Служба по трудова медицина.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, РБългария 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.11.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Теодор Димитров Желев
Длъжност: Административен ръководител-окръжен прокурор