Версия за печат

02538-2013-0354

BG-гр.Силистра: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173090529

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Окръжна прокуратура-гр.Силистра, гр.Силистра, ул."Илия Блъсков"№7, За: Марияна Белева, България 7500, гр.Силистра, Тел.: 086 817170, E-mail: adm_op_silistra@prb.bg, Факс: 086 820957

Място/места за контакт: гр.Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/opsilistra/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/opsilistra/bg/.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/opsilistra/bg/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура гр.Силистра

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Предоставянето на услугите и дейностите да се осъществяват в медицински център/център на изпълнителя на територията на гр.Силистра.
Код NUTS: BG325
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изпълнение на услуги и дейности, свързани с осигуряване изпълнение на задължението на работодателя , съгласно изискванията на приложение № 5 към чл.8 от Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и чл.9 от Наредба № 7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, както и предписания от обслужващата Служба по трудова медицина.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Периодичните медицински прегледи обхващат заета щатна численост къв датата на възлагане на поръчката - 28 човека.

Стойност, без да се включва ДДС
940 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗОП е 9,40 (Девет и 0,40ва ) . Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Окръжна прокуратура гр. Силистра:банка ДСК ЕАД ф.ц.Силистра; Банков Код: BIC STSABGSF; Банкова сметка IBAN: BG27STSA 9300 330080 1158. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата, за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Окръжна прокуратура гр.Силистра: банка ДСК ЕАД ф.ц.Силистра; Банков Код: BIC STSABGSF; Банкова сметка IBAN: BG27STSA 9300 330080 1158. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Плащането се извършва в български лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя, при условия и срокове, посочени в документацията за участие и сключения договор за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Посочената от възложителя обща численост на персонала подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката, след изрично писмено уведомление от възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата могат да участват само кандидати, които: 1.Отговарят на изискванията на чл.47, ал.1ал.2 и ал.5 от ЗОП. 2.Участниците следва да са регистрирани като лечебно заведение за извън болнична или болнична помощ и следва да отговарят на регламентираните в закона условия за придобиването на правоспособност за осъществяване на предоставените от тях медицински услуги.За доказване на изискването участниците трябва да представят заверени копия на документи, съгласно раздели ІІ и ІІІ от Закона за лечебните заведения.3.Останалите изискуеми документи по чл.56 отЗОП са посочени подробно в документацията за провеждане на процедурата, достъп до която Възложителят е осигурил по електронен път на интернет страницата си.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно условията за участие, подробно описани в документацията за участие в процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услугите, които са предмет на поръчката в която участва-общо за последните 3/три/години-/2010г., 2011г., 2012г./-1,5/едно цяло и половина/ пъти от прогнозната стойност.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Съгласно условията за участие, подробно описани в документацията за участие в процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има изпълнени през последните три години 2010г., 2011г., 2012г. минимум три договора, сходни с предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.12.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.12.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

BG

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.12.2013 г.  Час: 09:00
Място

Окръжна прокуратура гр.Силистра

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.11.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ