00017-2013-0017

BG-Берковица:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-3-114 от 11.11.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Томислав Филипов, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: filipov.t@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обособена позиция 1: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Александровска” гр.Берковица I ЕТАП: Първи участък от км 0+000 до км 0+650 - фрезоване асф. настилка подготвителни работи - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване пътно платно - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - доставка и полагане на плътен асфалтобетон тротоари - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - цимент.пясъчна заливка - уличен отток - битумен разлив II. етап: втори участък от км 0+650 до км 1+250 подготвителни работи - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване пътно платно - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - доставка и полагане на основа от баластра (трошен камък) - доставка и полагане на основа от битумизирана баластра (трошен ) камък - доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - доставка и полагане на плътен асфалтобетон тротоари - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - улични оттоци III. етап съоръжения, маркировка и сигнализация - монтаж стандартни пътни знаци за верт. сигнализ. од - монтаж станд. пътни знаци за верт. сигн. вод компл.8 - рекламни табели, метал.констр. и монтаж в бет.фунд. - хоризонтална маркировка част „Електро - Тръбни PVC мрежи - подмяна на стълбове и направа на фундаменти - подмяна на улични осветителни тела Обособена позиция 2: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска” гр. Берковица I. етап: тротоари и пътно платно - паважна настилка-1/2 - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - цименто-пясъчна заливка - разваляне паважна настилка - изкоп за улици и пътища - ръчен изкоп - доставка и полагане на основа от трошен камък - основен пласт от пясък - направа на паважна настилка - пз вод - стълб за единичен пз - стълб за два пз - улични оттоци - павета II етап: довършване паважна настилка и асфалтова настилка -дясна част на пътното платно - фрезоване асф. настилка - доставка и полагане на плътен асфалтобетон - втори битумен разлив за пл.аб - разваляне паважна настилка - изкоп за улици и пътища - ръчен изкоп - доставка и полагане на основа от трошен камък - основен пласт от пясък - направа на паважна настилка - улични оттоци - павета III. етап: асфалтова настилка-лява част на пътното платно - фрезоване асф. настилка - доставка и полагане на плътен асфалтобетон - втори битумен разлив за пл.аб - пз од - непр..линия - др.площи - улични оттоци част „Електро - Тръбни PVC мрежи - подмяна на стълбове и направа на фундаменти - подмяна на улични осветителни тела

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.11.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Димитранка Замфирова Каменова
Длъжност: Кмет на Община Берковица