00017-2013-0017

BG-Берковица: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Томислав Филипов, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: filipov.t@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ по мярка 322 “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по обособени позиции: обособена позиция 1: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Александровска” гр.Берковица обособена позиция 2: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска” гр.Берковица

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обособена позиция 1: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Александровска” гр.Берковица I ЕТАП: Първи участък от км 0+000 до км 0+650 - фрезоване асф. настилка подготвителни работи - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване пътно платно - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - доставка и полагане на плътен асфалтобетон тротоари - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - цимент.пясъчна заливка - уличен отток - битумен разлив II. етап: втори участък от км 0+650 до км 1+250 подготвителни работи - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване пътно платно - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - доставка и полагане на основа от баластра (трошен камък) - доставка и полагане на основа от битумизирана баластра (трошен ) камък - доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - доставка и полагане на плътен асфалтобетон тротоари - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - улични оттоци III. етап съоръжения, маркировка и сигнализация - монтаж стандартни пътни знаци за верт. сигнализ. од - монтаж станд. пътни знаци за верт. сигн. вод компл.8 - рекламни табели, метал.констр. и монтаж в бет.фунд. - хоризонтална маркировка част „Електро - Тръбни PVC мрежи - подмяна на стълбове и направа на фундаменти - подмяна на улични осветителни тела Обособена позиция 2: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска” гр. Берковица I. етап: тротоари и пътно платно - паважна настилка-1/2 - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - цименто-пясъчна заливка - разваляне паважна настилка - изкоп за улици и пътища - ръчен изкоп - доставка и полагане на основа от трошен камък - основен пласт от пясък - направа на паважна настилка - пз вод - стълб за единичен пз - стълб за два пз - улични оттоци - павета II етап: довършване паважна настилка и асфалтова настилка -дясна част на пътното платно - фрезоване асф. настилка - доставка и полагане на плътен асфалтобетон - втори битумен разлив за пл.аб - разваляне паважна настилка - изкоп за улици и пътища - ръчен изкоп - доставка и полагане на основа от трошен камък - основен пласт от пясък - направа на паважна настилка - улични оттоци - павета III. етап: асфалтова настилка-лява част на пътното платно - фрезоване асф. настилка - доставка и полагане на плътен асфалтобетон - втори битумен разлив за пл.аб - пз од - непр..линия - др.площи - улични оттоци част „Електро - Тръбни PVC мрежи - подмяна на стълбове и направа на фундаменти - подмяна на улични осветителни тела

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233222, 44912400, 45233161, 44212226, 45316000

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка
Бордюри
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Електрически стълбове
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изграждане на улична мрежа, тротоари, бордюри и осветителни тела в гр. Берковица. Поръчката обхваща ул. Александровска и ул. Николаевска, свързващи входните точки на града с неговия център.

Прогнозна стойност без ДДС
2318365.01 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

15.1. Гаранция за участие - 1% от обявената прогнозна стойност на поръчката, определена в български лева, както следва: обособена позиция 1: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Александровска” гр.Берковица - 10 863.15 /десет хиляди осемстотин шестдесет и три лева и петнадесет ст./лева. обособена позиция 2: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска” гр.Берковица – 11 828.64 /единадесет хиляди осемстотин двадесет и осем лева и шестдесет и четири ст./ лева 15.2. Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на сключения договор, между възложител и изпълнител определена в български лева. ***Гаранцията за изпълнение се представя при класиране на кандидата и към момента на сключване на договора за възлагане на поръчката. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят по избор на участника в парична сума или банкова гаранция. Когато кандидатът е обединение - неюридическо лице, всеки от съдружниците може да е наредител по банковата гаранция или вносител на паричната сума по гаранцията. Когато гаранцията е в парична сума, същата се внася по сметка на Община Берковица: IBAN: BG13UNCR70003301006351, BIC: UNCRBGSF, при "УниКредит Булбанк" АД, клон Берковица. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 90 дни от датата на представяне на офертата. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите или участникът е класиран на първо или второ място, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл.41 от ЗОП. Гаранциите за участие се задържат в случай, че някой от участниците обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора. Гаранцията за участие на отстранените и на класираните участници след второ място се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, а за класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законово са престояли при него. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 180 дни от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора се възстановява в срок до 180 дни след приключване изпълнението по договора. Гаранцията за изпълнение се задържа при условията на договора. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който законно гаранцията е престояла при него. В изключителни случаи, преди изтичане на срока на валидност, възложителят може да поиска от участниците в обществената поръчка да удължат срока на гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

16.1. Авансово плащане – 30 % от стойността на договора в 10-дневен срок от датата на подписване на акт обр. 2 от Наредба № 3/31.07.2003г. 16.2. Окончателно в размер на 70 % след подписване на акт обр. 15 от Наредба № 3/31.07.2003г. 16.3. Плащането ще се извършва за актувани с протокол, действително извършени строителни работи, съгласно приетата от Възложителя оферта, неразделна част от настоящия договор, след представяне на документите, съгласно Правилника за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от възложителя, СН /строителния надзор/ и представител на Изпълнителя и са отразени в съответния протокол за обема извършена работа. * He подлежат на промяна за целия период (до въвеждане на обекта в експлоатация) първоначалните единични фирмени цени за изкърпване и асфалтиране , които са неразделна част от настоящия договор. ** Страните по настоящия договор не могат да го променят или допълват освен в случаите на чл. 43 от ЗОП. *** Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по посочена от него банкова сметка

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Заявление за участие/Оферта/ – Образец № 1, придружена със Списък на документите /чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП/ - свободен образец; 2. Административни сведения за участника – Образец № 2; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, т. 2а, т. 5 от ЗОП – Образец № 3; 4. Декларация по чл. чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП-Образец № 4; 5. Декларация по чл.47, ал. 5, ЗОП – Образец № 5; 6. Справка-декларация с информация за специализиран оборот от изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката за последните три години ( 2010, 2011 и 2012г) – Образец № 6; /В справката могат да се включат и оборотите от изпълнени договори през 2013г, които договори да са изпълнени до обявената дата за депозиране на офертите/. Сумите се посочват в български лева, без ДДС. Към справката се прилагат документи удостоверяващи размера на специализирания оборот – референции за изпълнени договори с посочени стойности на договорите, място и дата на изпълнение, както и други документи удостоверяващи наличието на специализиран оборот. При представяне на копия от изброените документи, участника ги заверява със подпис и печат на съответното длъжностно лице. 7. Справка-декларация за общия търговски оборот за последните 3 /три/ години /2010, 2011 и 2012г/ – Образец № 7; Сумите се посочват в български лева, без ДДС. Към Справката се прилагат заверени от участника копия от следните съставни части на годишните финансови отчети за посочените в справката години: счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника; 8. Списък на Договорите за ремонт, рехабилитация, изкърпване и асфалтиране на улици и пътища, изпълнени през последните пет години /2008г, 2009г, 2010г, 2011г и 2012г/ – Образец № 8; 9. Ценово предложение – Образец № 9 – Към ценовото предложение задължително се прилагат анализите за ценообразуване; 10. Декларация за подизпълнители – Образец № 10; 11. Декларация от подизпълнители - Образец № 11; 12. Списък на експерти и специалисти - Образец № 12; 13. Декларация за валидност на офертата – Образец № 13; 14. Техническо предложение – Образец №14; 15. Декларация за приемане условията на проекта за договор и техническите условия за изпълнение на поръчката – Образец № 15; 16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец № 17; 17. Копие от валидна към датата на подаване на офертата професионална застраховка в строителството; 18. Споразумение за създаване на обединение, което не е юридическо лице – нотариално заверено /когато е приложимо/. 19. Копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС – за изпълнение на строежи 2-ра група, 3-та категория. 20. Копия от изпълнени референции. 21. Копия от сертификати по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или други доказателства за внедрени вътрешни системи, покриващи изискванията на тези стандарти (или еквивалентни на тях). 22. Документи за собственост, договори за наем или лизинг на техническото оборудване, строителна техника и механизация, които да покриват минималните изисквания на възложителя. 23. Гаранция за участие в процедурата – в парична сума или банкова гаранция по избор на участника. 24. Документ за закупена тръжна документация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: • Застрахователна полица за сключена «Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството» по чл. 171 от ЗУТ; • Справка-декларация с информация за специализиран оборот от изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012г) – Образец № 6; /В справката могат да се включат и оборотите от изпълнени договори през 2013г, които договори да са изпълнени до обявената дата за депозиране на офертите/. Сумите се посочват в български лева, без ДДС. Към справката се прилагат документи удостоверяващи размера на специализирания оборот – копия от договори или референции за изпълнени договори с посочени стойности на договорите, място и дата на изпълнение, както и други документи удостоверяващи наличието на специализиран оборот. При представяне на копия от изброените документи, участника ги заверява с подпис и печат на съответното длъжностно лице. • Справка-декларация за общия търговски оборот за последните 3 /три/ години /2010, 2011 и 2012г/ – Образец № 7; /В справката може да се включи и оборота през 2013г - от 1.01.2013 до обявената дата за депозиране на офертите/.Сумите се посочват в български лева, без ДДС. Към Справката се прилагат заверени от участника копия от следните съставни части на годишните финансови отчети за посочените в справката години: счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника; • Участниците, които са установени в чужда държава, представят счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи при горните условия, само ако публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Минимални изисквания: 6.2.Общ търговски оборот от цялостната дейност за последните три години – 2010, 2011 и 2012 или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум двукратната стойност на поръчката, която е обявена от възложителя, като максимална прогнозна стойност. Оборота се посочва в български лева без ДДС. 6.3.Специализиран оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните три години – 2010, 2011 и 2012г., или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум еднократната стойност на поръчката, която е обявена от възложителя, като максимална прогнозна стойност. Оборота се посочва в български лева без ДДС. *Под „сходни” с предмета на поръчката дейности, навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изпълнението на договори, включващ поотделно или в комбинация следните основни дейности: ремонт, рехабилитация, изкърпване, асфалтиране на улици и пътища. *При участие на обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания за икономическо и финансово състояние по т. 6.2 и т. 6.3 се прилага за цялото обединение, а не към всяко от лицата включенив него, а застраховката по т.6.1. следва да бъде представена от членовете в него, които съгласно разпределението на дейностите в договора за обединение ще извършват дейности по СМР (чл. 25, ал. 8 от ЗОП). ** При участие на подизпълнител, изискванията за общ и специализиран оборот по т. 6.2 и 6.3 се отнасят и за подизпълнителя, съобразно процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката, а застраховката по т. 6.1. следва да бъде представена и от подизпълнителя, който ще извършва дейности по СМР.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: • Заверени от участника копия от референции, договори или други документи удостоверяващи изпълнени договори с предмет сходен на предмета на поръчката; • Заверено от участника копие от Удостоверение за вписване, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или представи валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. • Заверени от участника копия на сертификати (или еквивалентни на тях). • Заверени от участника копия от дипломи за завършено образование и придобита професионална квалификация, автобиографии с посочване на заеманите до момента длъжности, копия от трудови книжки, други документи удостоверяващи изпълнение на изискванията за технически възможности и професионална квалификация на персонала. • Заверени от участника копия от свидетелство за регистрация на МПС (големия талон) или други документи за собственост на техническото оборудване, строителна техника и механизация, както и съответните договори за лизинг или наем, когато техниката не е собственост на участника.
Минимални изисквания: 7.1. Участникът трябва да е изпълнил най- малко 5 броя договори за ремонт, рехабилитация и асфалтиране на улици и пътища през последните 5 години (2008, 2009, 2010, 2011 и 2012г.). Участникът в процедурата трябва да притежава необходимата правоспособност за осъществяването на всички строително-монтажни дейности от предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в настоящите указания и българското законодателство. *** Независимо от броя на изпълнените договори, същият следва да отговаря на изискването за минимален специализиран оборот. 7.2. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи 2-ра група, 3-та категория, по смисъла на ЗУТ. 7.3. Участникът трябва да е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008 или да има внедрена вътрешна система, покриваща изискванията на този стандарт (или еквивалентен на него). 7.4. Участникът следва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или да има внедрена вътрешна система, покриваща изискванията на този стандарт (или еквивалентен на него). 7.5. Участникът трябва да разполага с ключови експерти, които ще използва при изпълнението на обществената поръчка, които да отговарят на следните минимални изисквания за професионална квалификация и опит, както следва: • Ръководител на обекта: образователна степен магистър, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или специалност аналогична на изискваната. Трудов стаж по специалността - минимум 5 години; • Ръководител на част строително-ремонтни дейности (СРД)/ Технически ръководител: минимум средно специално образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или „Техника” или аналогична специалност. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години; • Специалист „Геодезист” - образователна степен магистър, специалност „Геодезия”. Трудов стаж по специалността – минимум 3 години; • Специалист част „Електро” - образователна степен бакалавър, специалност „Техник на енергийни съоръжения и инсталации” или еквивалентна. Трудов стаж по специалността – минимум 3 години; • Отговорник по контрола на качеството: образование висше с придобита специалност, отговаряща на съответната позиция. • Координатор по безопасност и здраве: образование висше с придобита специалност, отговаряща на съответната позиция. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно. За доказване на горепосочените изисквания към персонала участникът трябва да представи „Списък на инженерно-техническия състав” (Образец №12), придружен от: Биография, подписана от съответния член на екипа (Образец № 13); Заверено копие от диплома за завършено образование; Заверени копия от документи, удостоверяващи придобит трудов стаж и специфичен опит (копие от трудова книжка, референции от работодател и/или възложител за конкретен проект, др.) – изискването важи за Ръководителя на обекта и Техническия ръководител на обекта; Заверени копия от трудови или граждански договори между участника (в случай на обединение - с член на обединението) и посочените лица 7.6. Участникът следва да разполага с достатъчно собствено или наето оборудване и механизация за изпълнения на дейностите от предмета на поръчката. Техническото оборудване, строителна техника и механизация (собствени и/или наети) за изпълнение на конкретната обществена поръчка, по вид и характеристики, съобразно видовете работи, да са минимум както следва: Машина за рязане на асфалт – 1 бр.; Челни товарачи -1 бр.; Самосвали над 12 тона - 3 бр; Бордова кола - 1 бр.; Ударопробивна техника; - 1 бр. Валяк за уплътняване земни маси до 10 т. – 1. бр.; Вибрационен валяк до 10 тона – 1 бр.; Двубандажен валяк до 10 тона– 1 бр. Гумен валяк – 1 бр. Булдозери - 1 бр. Продължава в поле "Допълнителна информация"
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена; тежест: 50
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 20
Показател: Оценка на линеен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 526166 от 27.02.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.11.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Цена на документацията е в български лева и с включено ДДС. Лицата могат да закупят документацията за участие от деловодството на Община Берковица, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4 всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 12.30 ч. до 17.00 часа, след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Берковица: По банков път: IBAN: BG35UBBS80028413870905, BIC: UBBSBGSF, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000 в БАНКА ОББ АД на касата в Община Берковица Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването - Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4 от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 13.30 ч. до 16.00 часа, всеки работен ден.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.12.2013 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.12.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна Зала - Общинска администрация Берковица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ПРСР Мярка 322

VI.3) Допълнителна информация

Трамбовки за ръчно уплътняване на изкопите – 2 бр.; Малка фадрома за разстилане на земни маси – 1 бр.; Цистерна за вода - 1 бр; Гудронатор - 1 бр.; Асфалто-разтилач – 1 бр. *** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. *** При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за технически възможности се отнася за подизпълнителя, съобразно вида, дела и процента на тяхното участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120, ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. Витоша № 18. В срока по ал. 5, т. 1 от чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на сомостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Александровска” гр.Берковица
1) Кратко описание

I ЕТАП: Първи участък от км 0+000 до км 0+650 - фрезоване асф. настилка подготвителни работи - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване пътно платно - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - доставка и полагане на плътен асфалтобетон тротоари - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - цимент.пясъчна заливка - уличен отток - битумен разлив II. етап: втори участък от км 0+650 до км 1+250 подготвителни работи - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване пътно платно - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - доставка и полагане на основа от баластра (трошен камък) - доставка и полагане на основа от битумизирана баластра (трошен ) камък - доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - доставка и полагане на плътен асфалтобетон тротоари - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - улични оттоци III. етап съоръжения, маркировка и сигнализация - монтаж стандартни пътни знаци за верт. сигнализ. од - монтаж станд. пътни знаци за верт. сигн. вод компл.8 - рекламни табели, метал.констр. и монтаж в бет.фунд. - хоризонтална маркировка част „Електро - Тръбни PVC мрежи - подмяна на стълбове и направа на фундаменти - подмяна на улични осветителни тела

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233222, 44912400, 45233161, 44212226, 45316000

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка
Бордюри
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Електрически стълбове
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други

3) Количество или обем

I ЕТАП: Първи участък от км 0+000 до км 0+650 - фрезоване асф. настилка подготвителни работи - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване пътно платно - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - доставка и полагане на плътен асфалтобетон тротоари - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - цимент.пясъчна заливка - уличен отток - битумен разлив II. етап: втори участък от км 0+650 до км 1+250 подготвителни работи - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване пътно платно - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - доставка и полагане на основа от баластра (трошен камък) - доставка и полагане на основа от битумизирана баластра (трошен ) камък - доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - доставка и полагане на плътен асфалтобетон тротоари - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - улични оттоци III. етап съоръжения, маркировка и сигнализация - монтаж стандартни пътни знаци за верт. сигнализ. од - монтаж станд. пътни знаци за верт. сигн. вод компл.8 - рекламни табели, метал.констр. и монтаж в бет.фунд. - хоризонтална маркировка част „Електро - Тръбни PVC мрежи - подмяна на стълбове и направа на фундаменти - подмяна на улични осветителни тела

Прогнозна стойност, без ДДС
1140631.16 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска” гр. Берковица
1) Кратко описание

I. етап: тротоари и пътно платно - паважна настилка-1/2 - демонтаж на съществуващи бордюри 18/35 и извозване - разваляне на съществуваща тротоарна настилка и извозване - доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35 - направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 - доставка и полагане на основа от пясък - доставка и полагане на основа от трошен камък - цименто-пясъчна заливка - разваляне паважна настилка - изкоп за улици и пътища - ръчен изкоп - доставка и полагане на основа от трошен камък - основен пласт от пясък - направа на паважна настилка - пз вод - стълб за единичен пз - стълб за два пз - улични оттоци - павета II етап: довършване паважна настилка и асфалтова настилка -дясна част на пътното платно - фрезоване асф. настилка - доставка и полагане на плътен асфалтобетон - втори битумен разлив за пл.аб - разваляне паважна настилка - изкоп за улици и пътища - ръчен изкоп - доставка и полагане на основа от трошен камък - основен пласт от пясък - направа на паважна настилка - улични оттоци - павета III. етап: асфалтова настилка-лява част на пътното платно - фрезоване асф. настилка - доставка и полагане на плътен асфалтобетон - втори битумен разлив за пл.аб - пз од - непр..линия - др.площи - улични оттоци част „Електро - Тръбни PVC мрежи - подмяна на стълбове и направа на фундаменти - подмяна на улични осветителни тела

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233222, 44912400, 45233161, 44212226, 45316000

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка
Бордюри
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Електрически стълбове
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други

3) Количество или обем

По приложена техническа спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
1177733.85 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60