Версия за печат

02538-2013-0332

BG-Пловдив: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173090412

Апелативна прокуратура гр.Пловдив, пл. "Съединение" №3, За: Дафинка Димитрова Герджикова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 600401, E-mail: apelprok@plv.prb.bg , sad_admin_ap@plv.prb.bg, Факс: 032 600490

Място/места за контакт: гр.Пловдив, пл. "Съединение" №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/applovdiv/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/applovdiv/bg/Public_procurement.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/applovdiv/bg/Public_procurement.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Предоставянето на услугата-извършване на профилактичните медицински прегледи да се осъществява на място в сградата на Апелативна прокуратура-гр. Пловидв, пл. „Съединение” № 3
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура- гр. Пловдив. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности, свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на работодателя, съгласно изискванията на КТ, ЗЗБУТ, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 7 от 15.08 2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Съдържанието на задължителните периодични медицински прегледи и изследвания е определено съгласно Приложение № 5 към Наредба № 3/1987 г. и предписания от обслужващата Служба по трудова медицина.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно описани в документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
641 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1% (един процент) от прогнозната стойност на поръчката и e както следва: 6,41 лева (шест лева и четиридесет и една стотинки). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив: Банка УниКредит БУЛБАНК АД, Банков код BIC: UNCRBGSF, Банкова сметка IBAN: BG29 UNCR 7000 3311 9721 07. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни, след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив: Банка УниКредит БУЛБАНК АД, Банков код BIC: UNCRBGSF, Банкова сметка IBAN: BG29 UNCR 7000 3311 9721 07. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Плащането се извършва в български лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя при условия и срокове, посочени в документацията за участие и сключения договор за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1, ал.2 т.1-т.5 и ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя. Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да бъдат лечебни заведения за извънболнична или болнична помощ. Лечебните заведения следва да отговарят на регламентираните в закона условия за придобиването на правоспособност за осъществяване на предоставяните от тях медицински услуги. За целта се предоставят заверени копия от документи съгласно раздели ІІ и ІІІ от Закона за лечебните заведения, подробно описани в документацията.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да е реализирал общ оборот и оборот от услугите, които са предмет на поръчката– общо за последните 3 (три години) – (2010г., 2011г. и 2012г.) – 2 (два) пъти от прогнозната стойност на поръчката, следва да се представи: Справка за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. (Приложение №2.1 от документацията).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в настоящата процедура трябва да са реализирали общ оборот и оборот от услуги, които са предмет на поръчката в която участва – общо за последните 3 (три) години - (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) – 2 (два) пъти от прогнозната стойност на поръчката.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя - през последните 3 години (2010г., 2011г. и 2012г.) участникът да е изпълнил минимум 2 (два) договора, сходни с предмета на поръчката, да се представи списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и контрагенти, придружени от съответстващите препоръки за добро изпълнение. (Декларация, съгласно образец-Приложение № 2.2 от документацията). 2. Във връзка с минимално изискване на Възложителя- участникът да може да осигури необходимия квалифициран екип от лекари-специалисти, с оглед точното и качествено изпълнение на поръчката, да се представи Декларация /свободен текст/, че съгласно Техническата спецификация участникът може да подсигури и ще ползва нужния квалифициран екип от лекари-специалисти, необходими за точното и качествено изпълнение на поръчката; 3. Във с минималното изискване на Възложителя – участникът да разполага с преносима апаратура и оборудване за осъществяване на медицинските прегледи на място в сградата на Апелативна прокуратура – гр. Пловдив, пл. „Съединение” №3, участникът може да използва ресурсите на други физически лица и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси, да се представи Декларация /свободен текст/, която да удостоверява, че участникът разполага с необходимите преносими апаратури и оборудване за осъществяване на медицинските прегледи на място в сградата на Апелативна прокуратура-гр. Пловдив.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има изпълнени през последните три години (2010 г., 2011г. и 2012 г.) минимум два договора, за които са получили препоръка за добро изпълнение, сходни с предмета на поръчката. Участникът да може да осигури необходимия квалифициран екип от лекари - специалисти, с оглед точното и качествено изпълнение на поръчката. Участникът да разполага с необходимите преносими апаратура и оборудване за осъществяване на медицинските прегледи на място в сградата на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив, пл.”Съединение” № 3. Участникът може да използва ресурсите на други физически лица и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.12.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
19.12.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.12.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр.Пловдив, пл. "Съединение" №3, етаж 2, Зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.11.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ