02538-2013-0332

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПИ-002 от 06.11.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Апелативна прокуратура гр. Пловдив, пл. "Съединение" №3, За: Дафинка Димитрова Герджикова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 600401, E-mail: apelprok@plv.prb.bg, Факс: 032 600490

Място/места за контакт: гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/applovdiv/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/applovdiv/bg/Public_procurement.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка е за извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура- гр. Пловдив. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности, свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на работодателя, съгласно изискванията на КТ, ЗЗБУТ, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 7 от 15.08 2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Съдържанието на задължителните периодични медицински прегледи и изследвания е определено съгласно Приложение № 5 към Наредба № 3/1987 г. и предписания от обслужващата Служба по трудова медицина.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.11.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Георгиев Даскалов
Длъжност: Административен ръководител-Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - гр. Пловдив