Версия за печат

02744-2013-0003

BG-Смолян: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Диагностично консултативен център - Смолян" ЕООД, бул. България № 2, За: Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: dkcsmolyan@gmail.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkcsmolyan.com.

Адрес на профила на купувача: www.dkcsmolyan.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории по обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: "ДКЦ - Смолян" ЕООД
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории по обособени позиции

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500, 33140000

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
730 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:12 / Заглавие:Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория за СОП № 12 и 13
V.1) Дата на сключване договора
31.10.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.10.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Биомедика България" ЕООД ЕИК 131189596, ул.Лъчезар Станчев" 5, сгр.Б, ет.6, Република България 1000, София, Тел.: 02 4472833, E-mail: office@bmgrp.bg, Факс: 02 4472831

URL: http://www.biomedica-bg.eu.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 730 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.11.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- открита процедура,

На основание чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП, поради прекратена открита процедура по реда на чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП с Решение № 13/06.06.2013год. на Управителя на "ДКЦ - Смолян" ЕООД за обособени позиции, за които не е подадена нито една оферта.