Версия за печат

00384-2013-0008

BG-гр.Бяла Слатина: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, гр.Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез покупка на лек автомобил с повишена проходимост (4x4), за нуждите на общинска администрация за осъществяването на дейности свързани с „Отбрана и сигурност“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Автомобилът, предмет на настоящата поръчка, следва да бъде фабрично нов, неупотребяван. Участникът трябва да достави автомобилът с гаранция и доказан произход. Доставеният лек автомобил, предмет на настоящата поръчка трябва да отговаря минимум на следните параметри: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1.1.6 мин 100 к.с., бензин 4x4 2.Цвят - бял 3.Газов инжекцион / бутилка на мястото на резервната гума 4.Допълнителен комплект зимни гуми 215 /65R/16 с метални джанти 5.Защитна кора под двигателя 6.ABS - Антиблокираща система на спирачките 7.AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране 8.ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията 9.ASR - Електронна система за контрол на сцеплението 10.Въздушна възглавница за водача 11.Въздушна възглавница за пътника до водача 12.Възможност за ръчно деактивиране на предната въздушна възглавница за пътника до водача 13.Предни странични въздушни възглавници, предпазващи гръдния кош и таза 14.Предни триточкови предпазни колани 15.Три задни триточкови предпазни колани 16.Система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете крайни места на задната седалка 17.Блокировка на задните врати за сигурност на децата в автомобила 18.Дневни светлини 19.Сервоусилвател на волана 20.Електронен имобилайзер 21.Възможност за ЕКО режим на работа на двигателя 22.Стандартно отопление с 4 степени на регулиране и с рециклиране на въздуха 23.Поленов филтър 24.Аксесоари за пушачи (подвижен пепелник и запалка) 25.Отопляемо задно стъкло 26.Заключване на капачката на резервоара 27.Звукова сигнализация за забравени включени светлини 28.Сигнализация за незакопчан колан 29.Тонирани стъкла 30.Подготовка за радио оборудване 31.Стоманени джанти 16'' 32.Пълноразмерна резервна гума 33.Предни електрически стъкла 34.Радио 2DIN CD с интегриран 3-лентов дисплей и управление от волана, MP3 прослушване през USB/AUX/Аудио стрийминг, Bluetooth 35.4 високоговорителя 36.Надлъжни релси на покрива 37.Централно заключване 38.Дистанционно отключване/заключване на вратите 39.Автоматично заключване на вратите при движение 40.Климатик 41.Борд компютър 42.Фарове за мъгла 43.Електрически, отопляеми странични огледала 44.Делима задна седалка 1/3 - 2/3 45.Предни триточкови предпазни колани, регулируеми във височина 46.Регулируем във височина волан 47.Регулируема във височина седалка на водача 48.Импулсно предно стъкло на водача 49.Задни електрически стъкла 50.Хромирани надлъжни релси на покрива 51.Затъмнени задни стъкла 52.Алуминиеви джанти 16'' 53.Хромирани елементи под праговете на вратите, 54.Предната и задна броня + Хромиран накрайник на ауспуха + Тъмно сиви странични огледала - задължителна опция ДВИГАТЕЛ Тип бензин Multipoint Работен обем (см3) - 1 600 Брой цилиндри / клапани 4/16 Максимална мощност к.с. (kW) @ об/мин до 105 (77) @ 5 750 Максимален въртящ момент Nm @ об/мин до 148 @ 3 750 ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ Механична BVM Брой предавки - 6 Максимална скорост (км/ч) мин. 160 РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км) Смесен маx. 8.0 Извънградски мах. 7.0 Градски мах 10.5 CO2 ЕМИСИИ (г/км) Емисии на CO2 - смесен цикъл до 185 Емисии на CO2 - извънградски цикъл до 161 Емисии на CO2 - градски цикъл до 242 КОЛЕЛА И ГУМИ Гуми 215/65 R 16 M+S РАЗМЕРИ (мм) Междуосие до 2 680 Дължина 4 320 Ширина без / с огледала до 2 000 Височина без / с надлъжни релси до 1 700 МАСА (кг) Маса при празен автомобил до 1 300 Максимално допустимо тегло с пълен товар (M.M.A.C.) до 1 800 Полезен товар max (C.U.) до 520 Максимално допустима маса на ремарке със спирачки до 1 500 Максимално допустима маса на ремарке без спирачки до 700 ОБЕМИ (л) Горивен резервоар - бензин / газ 50 ПРОХОДИМОСТ Преден / Заден ъгъл на проходимост мин. 30° Междуосов ъгъл на проходимостмин 20° Пътен просвет при празен автомобил 4x2/4x4 (мм) мин 200

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 1 (един) брой фабрично нов, неупотребяван лек автомобил.

Прогнозна стойност без ДДС
27500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

20


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всяко предложение следва да бъде представено заедно с документ за внесена сума по сметка на Възложителя или банкова гаранция за участие /оригинал/. Гаранцията за участие е в размер на1 % от ориентировъчната стойност на договора - 275 /Двеста седемдесет и пет/ лева, вносими по сметка на Община Бяла Слатина - "Интернешънъл Асет Банк" АД Клон Враца BIC: IABG BGSF; IBAN: BG96IABG74943302025400. Гаранцията за изпълнение на договора от спечелилият се определя на 3 % от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата поръчка е със средства от бюджета на Община Бяла Слатина. Разплащането ще бъде осъществено в 5 (пет) дневен срок от доставката и издаването на данъчна фактура.Плащането на цената се извършва по банков път в български лева след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания ще се прилагат за обединението (консорциума) като цяло. В случай че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора, че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума, че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и че обединението/ консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на поръчката и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката, както и да определят наименованието и седалището на участника. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. Споразумението трябва да бъде нотариално заверено и да се представи в оригинал. !!! В случаите, когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор” а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се по Образец; б) Административни сведения за участника – попълва се по Образец; в) Документ за закупена тръжна документация по поръчката; г) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката – попълва се Образец; д) Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец; е) Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец; ж) Регистрационни документи на участника/подизпълнител/: Представя се заверено копие на документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. з) Декларации за липсата на обстоятелствата на участника /участници в обединени/подизпълнителя/ по: чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.5 и ал. 5 т. 1 от ЗОП – попълва се Образец; чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП – попълва се Образец; и) Документ за регистрация по ЗДДС (ако участника/подизпълнителя/ е регистриран по ЗДДС, или декларация че няма такава регистрация) – представя се заверено копие; й) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за актуално състояние); к) Декларация за ползване на подизпълнители – попълва се Образец; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. л) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец; Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. Когато се предвижда участие на подизпълнители, същите представят документите съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 56, ал. 1, т.1, т.4, т.5, т.6 и т. 11 от Закон за обществените поръчки (ЗОП); м) Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец; н) Документ за банкова гаранция за участие - оригинал на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция о)Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника/подизпълнителя/: Изискуеми документи и минимални изисквания: –Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011, 2012г.) – подписани и подпечатани от участника на всяка страница; –Справка за общия оборот за всяка от последните 3 (три) приключени финансови години /2010, 2011 и 2012г./. Информацията се посочва по години. п)Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка: - Списък на основните договори за доставка и/или покупко-продажба на автомобили, изпълнени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите. Прилагат се доказателства за изпълнени по 3/три/ бр. договори за доставки от списъка с договорите, за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011, 2012г.). - Документ удостоверяващ, че кандидата е оторизиран търговски и сервизен представител на марката производителя на автомобила, поемащ гаранционното обслужване; Съдържание на ПЛИК № 2: „Предложение за изпълнение на поръчката”: -попълва се Образец „Техническо предложение“ -участникът следва да приложи подписан - Проект на договор (Образец) Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена” -Попълва се Образецът „Ценово предложение”.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: –Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011, 2012г.) – подписани и подпечатани от участника на всяка страница; –Справка за общия оборот за всяка от последните 3 (три) приключени финансови години /2010, 2011 и 2012г./. Информацията се посочва по години.
Минимални изисквания: -Положителен финансов резултат за последните 3(три) финансово приключени години (2010, 2011, 2012г.); -Общият оборот от доставки и/или продажби на автомобили за последните 3 (три) финансово приключени години (2010,2011,2012г.), да е над 82 500 лв. (осемдесет и две хиляди и петстотин лева)
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Списък на основните договори за доставка и/или покупко-продажба на автомобили, изпълнени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите. Прилагат се доказателства за изпълнени по 3/три/ бр. договори за доставки от списъка с договорите, за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011, 2012г.). - Документ удостоверяващ, че кандидата е оторизиран търговски и сервизен представител на марката производителя на автомобила, поемащ гаранционното обслужване;
Минимални изисквания: -Участникът да има изпълнени минимум по 3 /три/ договора за последните три години с предмет на доставка и/или покупко-продажба на автомобили. Прилагат се копия от 3 /три/ бр. договори от последните три години с предмет, сходен с предмета на доставка за съответната позиция, придружени с документи, доказващи изпълнението; -Участникът да е оторизиран търговски и сервизен представител на марката производителя на автомобила, поемащ гаранционното обслужване;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена; тежест: 50
Показател: Гаранционен срок; тежест: 30
Показател: Време за доставка ; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.11.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересовани лица, които пожелаят да закупят документацията заплащат 10 лева крайна цена. Сумата за закупуване може да бъде внесена на касата на Община Бяла Слатина – Общинска администрация, гр. Бяла Слатина, ул.“Климент Охридски“ №68, при получаване на документацията на ръка или по банков път на следната банкова сметка : Титуляр: Община Бяла Слатина BIC: IABGBGSF; IBAN: BG43IABG74948402026200; вид плащане: 448007; Банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Бяла Слатина e-mail за заявяване за получаване/закупуване на документацията: bslatina@mail.bg Факс за заявяване за получаване/закупуване на документацията: 0915/82914 С оглед намаляване на срока за получаване на офертите, Възложителят е предоставил пълен достъп до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес: www.byala-slatina.com в "Профил на купувача".

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.12.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.12.2013 г.  Час: 11:00
Място

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация - ул."Климент Охридски" №68

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.10.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ