00233-2013-0045

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Мария Луиза №110, За: Силвия Тодорова, Р.България 1233, София, Тел.: 02 9323739, E-mail: s_todorova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура", бул. Княгиня Мария Луиза № 122А, За: инж. Вихрен Диканаров, Р България 1233, София, Тел.: 02 9322673

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.rail-infra.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" №110, За: Евгения Русимова, Р България 1233, София, Тел.: 02 9326115

Място/места за контакт: служба "Деловодство"

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.rail-infra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: поддържане на жп инфраструктура

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Крумово "

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: района на железопътна гара Крумово
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обхватът на проекта включва проектиране и изграждане на: 1. Нов подрайон Крумово за поддържане на контактната мрежа за 160 км/час изградена в новоелектрифицирания участък Крумово-Димитровград. Обекта включва сграда с битови помещения, помещения за дежурен персонал, складове, хале и други помещения необходими за функционирането на подрайон за поддържане на контактна мрежа и свързаните към тях съоръжения в това число: - Пътна връзка, водопровод и електрозахранване на подрйон Крумово; - Железопътна връзка между новият подрайон Крумово с гара Крумово; - Преустройство на прелез Крумово съгласно новото коловозно развитие; - Доставка на технологично оборудване за подрайон Крумово; - Възстановяване/преустройство на всички съоръжения засегнати от строителството на подрайон Крумово и свързаните съоръжения, включително кабели, контактна мрежа и др. 2. Тръбоканална мрежа в района на гара Крумово и свързаните към нея съоръжения: - адаптиране на съществуващите стрелки в гара Крумово за монтиране на нови обръщателни апарати L826H; - Възстановяване/преустройство на всички съоръжения засегнати от строителството на тръбоканална мрежа в гара Крумово и свързаните съоръжения, включително кабели, контактна мрежа и др.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45234100, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи на релсови пътища
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Кумово . Обхватът на договора включва проектиране на подрайон Крумово и тръбоканална мрежа в гара Крумово, преустройство на прелез Крумово, съгласуване на проекта със съответните институции, включително проектиране и съгласуване на железопътна връзка с гара Крумово, пътна връзка, електрозахранване, водопровод и канализация. Изграждане на: подрайон Крумово – служебно битова сграда, хале, железопътна връзка до гара Крумово, пътна връзка, водоснабдяване, електрозахранване, видеонаблюдение; тръбоканална мрежа в гара Крумово в съответствие с одобрен от Възложителя проект; възстановяване на всички съоръжения засегнати от строителството, включително кабели, контактната мрежа и др. собственост на Възложителя; съоръжаване на подрайон Крумово с технологично оборудване; преустройство на прелез Крумово, съгласно новото коловозно развитие (новият коловоз към Подрайон Крумово) – подмяна на устройствата на светофори прелезни шосейни и бариерни механизми с нови, нова еластична прелезна настилка, подмяна на съществуващото осветление; адаптиране на съществуващите стрелки в гара Крумово за монтиране на новите обръщателни апарати L826H – на 16 броя стрелки; изграждане на резервирано захранване от контактна мрежа за нуждите на осигурителна техника и телекомуникации. Мерки за информация и публичност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява изисквания по отношение на информацията и публичността, заложени в глава ІІ, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, както и Ръководство за мерките за информация и публичност на ОП „Транспорт”.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1 . Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лв.Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите или постъпила парична сума внесена по сметка на ДП „НКЖИ”, IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка гр. София, банков клон “Химимпорт”, ул. “Стефан Караджа” № 2,удостоверено с платежно нареждане. В документа задължително следва да бъде записано: “Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Крумово". Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки. 2. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността и без непредвидените разходи без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност срока на договора плюс 12 месеца или постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на ДП "НКЖИ", IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка гр. София, банков клон “Химимпорт”, ул. “Стефан Караджа” № 2, удостоверено с платежно нареждане. В документа задължително следва да бъде записано: “Гаранция за изпълнение договор с предмет: "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Крумово". Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 3. За превеждане на аванс по договора избрания изпълнител представя безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал, покриваща 100% размера на авансовото плащане, със срок на валидност до приключване на договора. 4. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всяко от физическите или юридически лица, включени в обединението може да е наредител по банковите гаранции, съответно вносител на сумите по гаранциите. 5. Наредителят, съответно вносителят, българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, може да учреди или внесе гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение, като сума във валута, с размер на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на учредяването или внасянето на гаранцията. 6. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Цената се представя в лева без ДДС и трябва да покрива всички дейности по изпълнение на договора. Участникът представя и разбивка на общата цена в лева без ДДС по Работни центрове ( ЦР), като всеки център включва дейности по ключови събития. Начин на плащане: а) Авансово плащане в размер до 10% (десет процента) от стойността на договора – в срок до 30 (тридесет) календарни дни след влизане на договора в сила и представяне на данъчна фактура, и безусловна и неотменяема банкова гаранция, покриваща 100% размера на аванса, със срок на валидност до приключване на договора; б) Междинни плащания Изпълнителят представя искане за междинно плащане на Възложителя,при изпълнени минимум строително-монтажни работи на стойност 100 000 лв., съобразно графика на плащанията, представен като неразделна част от офертата. Междинно плащане се извършва след представяне на Възложителя от Консултанта на Акт за междинно плащане по утвърден и съгласуван с Възложителя формат.Срокът за извършване на плащането по който и да е Акт за междинно плащане е 30 календарни дни и започва да тече от датата, на която Възложителят е издал протокол за одобрение на плащането, след като е направил проверка на място за удостоверяване на реално извършените дейности.Изпълнителят представя искане за окончателно плащане на Възложителят, след приключване на всички предвидени в договора дейности. Окончателното плащане се извършва след представяне на Възложителя от Консултанта на Акт за окончателно плащане по утвърден и съгласуван с Възложителя формат.Окончателното плащане в срок от 30 кален. дни след датата на издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Участник в процедурата за обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя договор (споразумение) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в оригинал или нотариално заверено копие, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката, както и, че съставът на обединението няма да се променя за срока за изпълнение. Ако в хода на процедурата, съставът на обединението бъде променен, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. В случай, че в договора (споразумението) не е посочен представляващият обединението, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в оригинал или нотариално заверено копие. В случай, че в договора (споразумението) не е посочено разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва разпределението, в оригинал или нотариално заверено копие.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Декларация за извършен оглед и предварително запознаване с особеностите на обекта, ако участникът се е възползвал от предоставеното му право за оглед.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: При подаване на офертите за участие, участниците удостоверяват с декларации липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а“ до „д“, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а“ до „д“, т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, както и участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.3 и т.5 от ЗОП. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от посочените обстоятелства. Декларациите, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларациите се представят и за тях. Документи за регистрация: Участниците, български юридически лица или еднолични търговци представят ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Чуждестранните юридически лица представят документа за регистрация в официален превод. Участниците български и чуждестранни физически лица представят копие от документ за самоличност. Чуждестранните физически лица представят документа в официален превод. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представя за всеки от тях. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. Възложителят не може да отстрани участника от процедурата на основание, че не е представил някой от изискуемите документи по чл.50, чл.51 и чл.53, ал.1 от ЗОП, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.Участниците представят удостоверение за вписване в Централния професионален регистър към Камарата на строителите в България, където задължително са вписани за втора група – строежи от транспортната инфраструктура, първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 1 и ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася само за членовете на обединението, които ще извършват строителните дейности свързани с предмета на поръчката. Ако участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се онтася за тези, които ще извършват строителните дейности свързани с предмета на поръчката. Ако участникът е чуждестранно лице , се прилага разпоредбата на чл. 49, ал.1 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно изискванията на чл. 50, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП 1. копие от валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строежи първа категория или еквивалент; Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно разпределението на участие при изпълнение на дейностите.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването за представяне на документа се прилага и за тях, съобразно вида на тяхното участие. 2. съставните части Отчет за приходи и разходи и Баланс на годишните финансови отчети за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. информация за общия оборот за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях. Изискването за представяне на Отчет за приходи и разходи и Баланс за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.) не важи за участници, представили ЕИК, чиито отчети за приходи и разходи и баланси са публикувани по партидата им в Търговския регистър, поддържан от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието. Ако съгласно законодателството на държавата на участника/ подизпълнителя, финансовата година още не е приключила или срокът за изготвяне на финансовия отчет още не е изтекъл, участника/ подизпълнителят представя междинен финансов отчет или незаверен годишен отчет, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника/ подизпълнителя или на лице, изрично упълномощено от законния предсавител с нотариално заверено пълномощно.
Минимални изисквания: 1.Наличие на валидна полица за застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строежи първа категория или еквивалент; Общият оборот на участника за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 год.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си трябва да бъде минимум 18 000 000 лв. без ДДС. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за участниците в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването за оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1, т. 4, и т. 7 от ЗОП: 1 Списък догов. за строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 г. назад, считано от датата за подаване на офертите, включ. стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение ;2. Списък на екипа, вкл.: ръководен персонал, техн. лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и др. експерти,чрез които ще се изпълняват дейностите, обект на настоящата поръчка, придружен с проф. автобиографии,като всеки член на екипа декларира ангажираност към поръчката.3.Документи,удост. образ. и професионалната квалиф. и опит, на лицата,които ще отговарят за изпълнението на поръчката - копия от дипломи за завър. образование, документи за допълнителна проф.квалификация, и съответните свидетелства за правоспособност, препоръки. 4.За специалиста/тите за получаване и връщане на влакови "прозорци", притежаващи правоспособност съгл. изискванията на Нар. 56/14.02.2003г. за изискванията,условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност,изисквана от персонала,отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт,или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверовъчни изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите(обн.дв,бр.20 от 4.03.2003г.) - валидно удостоверение за положен изпит по реда на Наредба №56. ;5. Лицата, които отговарят за проектирането на съответните части на проекта трябва да притежават валиден документ за пълна проектантска правоспособност съгласно разпоредбите на ЗУТ и чл.7-9 от ЗКАИИП.За чужд. лица се представят док. съгласно чл.10 и чл.11 от ЗКАИИП. 6.Декларация, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с „Техническите спецификации”, проекта на Възложителя и действащата нормативна база в Р България.Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ., докум. се представят за всяко физ. или юр. лице, включено в обединението, чрез които обед. доказва съответствието си с критериите за подбор.Когато участникът предв.участие на подизпълнител докум. се представят и за тях, а изискванията за тях се прил.съобразно вида и дела на тяхното участие.7. Документ за внедрена система за управление на качеството с обхват предмета на поръчката под формата на сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2008, или еквивалент;В случай,че участникът е обединение, което не е ЮЛ,изискването се онтася за всяко физическо или ЮЛ, включено в обединението съобр. разпределението на участието им при изпълн. на дейностите предмет на поръчката.В случай,че участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя и за тях съобразно вида на тяхното участие. Възложителя приема еквивалентни мерки за осигуряване на качеството доказващи съотв. с поставените изискв.,съгласно чл.53,ал.4 от ЗОП.8. Документ за внедрена система за управление на околната среда под формата на сертификат по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентен. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице,сертификата се представя за тези членове,които ще извършват строителните дейности.Когато участникът предвижда участие на подизпълн., сертификата се прилагат,съобразно вида на тяхното участие.Възл. приема еквивалентни мерки за опазване на околната среда, доказващи съотв. с поставените изискв.,съгласно чл.53,ал.4 от ЗОП.
Минимални изисквания: -Участникът да има успешно завършени поне 2 подобни обекти през последните 5 г. назад, считано от датата на подаване на офертите .Обектите трябва да бъдат въведени в редовна експлоатация, което участниците следва да докажат със съответните препоръки;В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за завършени подобни обекти се отнася общо за участниците в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.Под подобен обект се разбира обект за строителство на сгради и/или рехабилитация или ново строителство на железен път. Обектът трябва да е изпълнен, приет и пуснат в редовна експлоатация, което се доказва с препоръка за добро изпълнение от възложител. Мин. изисквания към ръководния екип: 1. Ръководител на проекта – дипломиран инж. с образователно квалификационна степен магистър,с мин. 8 год. професионален опит на подобна длъжност при изпълнението на поне два подобни проекти. За позицията „Ръководител на проекта” се попълва допълнителната таблица към автобиографията; "Под подобна длъжност" се разбира ръководител на проект по изграждане/реконструкция на сграда с РЗП повече от 400 м2 или изграждане/реконструкция на железен път.;"Под подобен проект" се разбира проект включващ изграждане/реконструкция на сграда с РЗП повече от 400 м2 или изграждане/реконструкция на железен път. 2. Ръководител на проектантския екип – дипломиран инж. с образователно квалификационна степен магистър с минимум 6 год. професионален опит на подобна длъжност. Предлаганият за тази позиция експерт трябва да има опит като ръководител на проектантски екип в поне един подобен проект. За позицията „Ръководител на проектантския екип” се попълва допълнителната таблица към автобиографията;Под подобна длъжност се разбира проектант на сграда с РЗП повече от 400 м2 или железен път;Под подобен проект се разбира проект включващ проектиране на сграда с РЗП повече от 400 м2 или на железен път. 3."Проектант на железен път" – дипломиран инж. с образователно-квалификационна степен магистър,с мин. 6 год. професионален опит на подобна длъжност. Предлаганият за тази поз. експерт трябва да има опит като проектант на жел. път в поне един подобен проект. За позицията "Проектант на железен път” се попълва допълнителната таблица към автобиографията;"Под подобна длъжност" се разбира проектант на жел.път."Под подобен проект" се разбира проект включващ проект. на жел.път. 4.В екипа задължително трябва да има най-малко един специалист за получаване на влакови прозорци, притежаващи правоспособност,съгл. изискванията на Наредба №56 от 14.02.2003 г.,както и валидно удостоверение за положен изпит по реда на Наредба №56. За чуждестранните лица Възложителя приема еквивалентни образователно-квалификационна степен и правоспособност.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: цена; тежест: 80
Показател: срок на изпълнение; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.11.2013 г.  Час: 16:45
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде получена в ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 315, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 10 дни преди изтичането на крайния срок за получаване на офертите, срещу сума в размер на 5.00 лева без ДДС, внесена в касата на компанията. При поискване от заинтересовано лице, документацията за участие се изпраща за сметка на лицето, отправило искането, след плащане и постъпила сума по сметка на ДП „НКЖИ”, IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка гр. София, банков клон “Химимпорт”, ул. “Стефан Караджа” № 2. По възможност в искането да се посочи куриерска служба и клиентски номер.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.12.2013 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.12.2013 г.  Час: 10:00
Място

ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Пълномощните, задължително в оригинал или нотариално заверени копия, се предоставят на комисиятаРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ОП "Транспорт" 2007-2013

VI.3) Допълнителна информация

Учасникът представя техническо предложение за изпълнение на поръчката, което задължително съдържа: Технология, организация и работна програма с описание на основните дейности, показваща последователността и предложението за времеви график за изпълнение на договора. По-конкретно предложението трябва да включва подробности за това как ще бъдат изпълнени временната и същинската част от строителството. Участникът в процедурата трябва да вземе предвид преобладаващите климатични условия и изискването да изготви проекта и да получи одобрение, преди изпълнението на строителството. Също така, участникът трябва да представи обстойна методология, при необходимост с чертежи, описваща методите чрез които той възнамерява да изпълни строителството. Представя се и работен график (линеен Гантов график), илюстриращ продължителността и задачите на служителите за този договор. Възложителят предоставя достъп до документацията за участие в процедурата на интернет адрес http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/обществени-поръчки-по-опт/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ДП "Национална компания "Железопътна инфрраструктура", Централно управление, отдел "Правен", лице за контакт: старши юрисконсулт Мария Каназирска, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, Р България 1233, София, Тел.: 02 9323598, E-mail: m.kanazirska@rail-infra.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.rail-infra.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.10.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ