Версия за печат

01123-2013-0005

BG-София: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Проучване и добив на нефт и газ АД, ул. Стефан Караджа № 2, За: Мария Владимирова, Румен Церянов, Р България 1080, София, Тел.: 064 880445, E-mail: office@pdng-bg.com, Факс: 064 880449

Място/места за контакт: гр. Долни Дъбник, ул. Димчо Дебелянов № 12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ogep-bg.com/.

Адрес на профила на купувача: http://ogep-bg.com/bg/about.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Проучване и добив на природен газ или нефт

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Газозарядна станция за природен газ от газово находище Българево

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Каварна, община Каварна, област Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изграждане на Газозарядна станция за природен газ от газово находище Българево, включващо: 1. Изграждане на Станция за компресиране на природен газ, в това число: площадка за монтиране на модулната пълначна станция състояща се от 1+1 броя модула, поради изграждане на два етапа/метален контейнер, с един механичен бутален компресор, бутилкова акумулираща група (хранилище), входяща газова линия, въздушен охладител с вентилатори за въздух и помпи за вода, предназначени за охлаждане на компресорния агрегат; площадка под колонка за пълнене на мобилни платформи (тир-ремаркета); площадка за монтиране на служебно-обслужваща сграда (фургонен тип) със сервизни и санитарни помещения; газорегулаторен и измервателен пункт (ГРИП); пътна настилка на територията на площадката; площадкова газова инсталация; ограда на пълначна станция (ПС) за компресиран природен газ; електрозахранване, заземителна и мълниезащитни инсталации на площадката; водоснабдяване на площадката, противопожарно водоснабдяване и канализация. 2. Изграждане на Пътна връзка на път III-296 „Генерал Тошево – Каварна” при km 40+288 ляво, за свързване на Станцията за компресиране на природен газ с републиканската пътна мрежа. 3. Доставка на необходимите материали и оборудване. Доставените от Изпълнителя материали и оборудване трябва да са с параметри отговарящи на техническата спецификация и на действащите в страната нормативни актове и стандарти, приложими към възлаганата поръчка. Те трябва да са нови, придружени със сертификати за качество и произход, както и с декларация за съответствие, съгласно изискванията на съответните наредби за съществените изисквания към Закона за техническите изисквания към продуктите. 4. Извършване на необходимите изпитвания и изследвания; 5. Съставяне на строителни книжа, изготвяне на изпълнителна документация, екзекутивни чертежи, участие при съгласуване с контролните органи за разрешаване въвеждането на изпълнения строеж в експлоатация; 6. Обезпечаване на гаранционна отговорност и отстраняване на проявени дефекти през гаранционния период на строежа 7. Други дейности, необходими за изпълнение на поръчката.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45232000, 45233000, 45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи
Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните тръбопроводи
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
519905.99 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 558015 от 02.09.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 00005 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1.1) Дата на сключване договора
15.10.2013 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.10.2013 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ТАСИ-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ДЗЗД, ЕИК по БУЛСТАТ 176591941, ул. Стоян Заимов № 39, Република Българиш 5870, Долни Дъбник, Тел.: 064 800730, Факс: 064 841478

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 519905.99 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Настоящата информация е за сключване на договор за възлагена на обществена поръчка след проведена открита процедура по ЗОП с уникален номер на поръчката в РОП 01123-2013-0005. В процедурата е подадена само една оферта и определеният изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.10.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП