Версия за печат

00602-2013-0015

BG-Мирково: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на строителен надзор по проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Мирково, Област Софийска
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството, оценка за съответствието на инвестиционният проект, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, контрол на количествата и качеството на строителството, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемане на обекта в зависимост от категорията му

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството, оценка за съответствието на инвестиционният проект, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, контрол на количествата и качеството на строителството, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемане на обекта в зависимост от категорията му 2. Проверяване и подписване актове/протоколи за изпълнение на строителството, с които се документира количеството и качеството на извършените СМР на строежа. 3. Съставяне документацията за изпълнение на строителството - съставя и подписва всички актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 4. Даване при необходимост писмени указания за точно и качествено изпълнение на строителството и вземане технически решения, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорност на изпълнителя; 5. Ежемесечно информиране на възложителя с доклад за хода на изпълнението на възложените дейности, ресурсното обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя. 6. Инспектира строителните работи и постоянно контролира и проверява дали изпълнението отговаря на спецификациите и проектната техническа документация по количество и качество и съответствието им на проектните и нормативни изисквания. 7. Издава Съобщение за несъответствие, както и инструкции за отстраняване/поправка на всички работи, които не отговарят на изискванията на договора за строителство. 8. Изпълнява отговорностите по чл. 168 от ЗУТ, включително уведомява ДНСК при нарушаване на техническите правила и нормативи по реда и в срока по ал. 5. 9. Контролира и подготвя цялата документация, която става неразделна част от документацията за приемателен процес, подготвя и организира за подписване Констативния акт (обр. 15) за изпълнения строеж по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ. 10. След приключване на строителството - представяне окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ на Възложителя. Докладът се съставя, подписва и подпечатва от изпълнителя и от квалифицираните лица на консултантската фирма. За обект: Спортен комплекс, с. Мирково, общ. Мирково В границите на комплекса са предвидени: • Спортен център • Плувен басейн с прилежащи съблекални • Футболен стадион с обслужваща сграда за отборите и трибуни • Игрище за мини футбол • Тенис на корт • Тенис на маса • Игрище за баскетбол • Игрище за волейбол • Тоалетни за посетители • Паркинги за автобуси • Паркинги за автомобили съгласно изготвените и одобрени проект и спецификации. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени за обект на територията на община Мирково, съгласно техническа спецификация /техническо задание/ за изпълнение на поръчката.

Прогнозна стойност без ДДС
105204 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие, а определеният изпълнител: - гаранция за изпълнение в една от следните форми: 1. Депозит на парична сума по сметка на Възложителя - IBAN: BG11UNCR75273359158836; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; или 2. Банкова гаранция в полза на Възложителя - със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертите. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на «Банкова гаранция» или по образец на банката издател. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, а определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на: 1000,00 /хиляда лева/. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него на: отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител, на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, която е в размер на 3 % от договорната стойност в лева, без ДДС. При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора за възлагане, изпълнение, гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя в пълен размер в срок от 90 дни след издаване на Приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата, без да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите разходи по проекта. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените услуги, в срокове, уговорени в договора. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, където е посочена следната схема на плащанията: 2.1. Авансoво плащане в размер до 50% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила, постъпване на финансови средства и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка /Акт образец № 2а/. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за авансово плащане; 2.2. Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя работи и получените суми от аванс и междинни плащания. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията; 2. Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на работата, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и представяне на: - фактура за окончателно плащане, съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията. Сборът от стойностите на авансовото и окончателното плащания не може да надхвърля общата стойност на договора. Всички документи, свързани с плащанията по договора - Фактурите за извършване на плащания и проформа-фактурите се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя. Те следва да съдържат задължителната информация и в описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение /или анекс към съществуващо споразумение /или еквивалентен документ. Споразумението/анекса/съответния документ се представя в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението/анекса/ съответния документ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; • че водещият член на/представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • че след изпълнение и приемане на обекта гаранционните срокове ще бъдат задължение на водещия член на обединението/консорциума. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато представляващия обединението не е посочен в споразумението/анекса/съответния документ за създаване на обединение, то следва да се представи нотариално заверено пълномощно /декларация /или друг подходящ документ от всички членове на обединението - за упълномощаване на лицето, определено за представител. Документи: доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка и доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществената поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на процедурата и което декларира изпълнение на посочените изисквания към обединението/консорциума. Не се допускат промени в състава на обедине Документи: Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка и доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на процедурата и което декларира изпълнение на посочените изисквания към обединението/консорциума. Представя се документ, подписан от лицата в обединението/консорциума, в който задължително се посочва представляващия. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, или не е подписано от лицата в обединението, или не е посочен представляващия, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, или лице което участва в обединението е дало сьгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от горепосочените обстоятелства.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от: ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”: 1) Начален документ за участие – Обр.; 2) Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника – Обр.; 3) Административни сведения – Обр.; 4) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация; 5) Декл-я,че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка - Обр.; 6) Декл-я, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката – Обр.; 7) Регистрационни документи на участника - Когато участникът е ЮЛ или ЕТ копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; Когато участникът е чуждестранното ЮЛ, което не е регистрирано в България представя заверено копие от документ за регистрация от съдебен или административен орган, съобразно националното му законодателство. Документът се представя в официален превод; Когато участникът е ФЛ представя копие от документ за самоличност; 8) Документ за закупена документация за участие; 9) Документ/и за внесени/уредени гаранции за участие - оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие по Обр.; 10) Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП – Обр.; 11) Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, т.2а и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП - Обр.; 12) Декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - Обр.; 13) Документ за регистрация по ЗДДС, ако участникът е регистриран (заверено копие) - Когато участникът е ЮЛ, установено/регистрирано извън РБ той представя еквивалентен документ и в официален превод; 14) Доказателства за икономическо и финансово състояние на участниците по чл.50 от ЗОП, посочени в поле III.2.2) на обявлението; 15) Доказателства за технически възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в поле III.2.3) на обявлението; 16) Декл-я за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - Обр.; 17) Декл-я за неучастието на подизпълнители – Обр., когато не се предвижда участие на подизпълнител; 18) Декл-я за участието на подизпълнител/и - Обр., когато се предвижда участие на подизпълнител/и; 19) Декларация от подизпълнителя/ите, че са съгласни да участват в процедурата като такива – Обр. (когато е приложимо); 20) Документи за подизпълнителя/ите (когато е приложимо); 21) Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ - Споразумение за създаване на обединение /или анекс /или друг документ за участие в обществената поръчка, съгласно условията в поле ІІІ.1.3) на обявлението; 22) Нотариално заверено пълномощно /декларация /или друг документ от всички членове на обединението за упълномощаване на лицето, определено за представител, когато представляващия обединението не е посочен в документа за създаване на обединение; 23) Декл-я за запознаване сс техническата спецификация - Обр.; 24) Декл-я за приемане условията в проекта на договор – Обр.; Участниците следва да представят документите, посочени в поле ІІІ.2.2) и поле ІІІ.2.3) на обявлението. ПЛИК 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: Техническо предложение за изпълнение на поръчката - използва се Обр.; Обяснителна записка - използва се Обр.; ПЛИК № 3 "Предлагана цена” : Ценова оферта - използва се Обр., КСС - използва се Обр..
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Оборот на участника от услуги по упражняване на строителен надзор. Доказва се, като се представят: - Справка - декларация за оборота от услуги по упражняване на строителен надзор от последните 3 /три/ приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /по образец/; - заверени копия от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. При участие на физически лица, възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително данъчна декларация, справка от работодател или други. /Съгласно чл.50, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който приеме за подходящ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен./ Забележка: Участниците не представят посочените годишни финансови отчети, ако са представили ЕИК и данните им са достъпни /публикувани в пълен обем/ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 2. Застраховане професионална отговорност. Доказва се, като се представят: - копие от застраховката за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна такава.
Минимални изисквания: 1. Оборот на участника от услуги по упражняване на строителен надзор. Необходимо е участникът да докаже минимален оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно услуги по упражняване на строителен надзор равен или над 300 000 (триста хиляди) лева, за предходните три приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Застраховане професионална отговорност. Участниците трябва да имат сключена, валидна към датата определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за проф. отговорност за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си – съгл. чл. 171, ал.1 от ЗУТ – с общ лимит на отговорност покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Обн. ДВ, бр.17 от 2004 г./ за изпълнение на строежи ІI-ра категория, съгласно чл.137 от ЗУТ и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентна такава. Проф. дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Лиценз за упражняване на строителен надзор. Доказва се, като се представят: - копие на валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор, придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза и/или ако е чуждестранен участник еквивалент /копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство/. 2. Да отговаря на изискването на чл.166, ал.3 от ЗУТ. Доказва се, като се представят: - декларация, че отговаря на изискването на чл.166, ал.3 от ЗУТ /по образец/. 3. Опит от услуги по упражняване на строителен надзор. Доказва се, като се представят: - Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка - от услуги по упражняване на строителен надзор за последните 3 /три/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите – по образец, придружена от: - препоръки за добро изпълнение за посочените сходни договора /препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на услугата, както и дали е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания, възложителя с телефон и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изходящ номер/, - копия на описаните договори и/или констативни актове за приемане годността на строежа /образец 15/ и/или Разрешение за ползване и/или Удостоверения за въвеждане в експлоатация на посочените сходни обекти. 4. Инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката. Доказва се, като се представят: - списък – декларация на инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката (по образец) с приложени необходимите доказателства: - декларация от лицата включени в инженерно-техническия екип за изпълнение на поръчката за съгласие /по образец/; - за доказване на професионалната квалификация и опит: попълнени и подписани автобиографии (по образец), копие от диплом /За чуждестранни лица - техническа правоспособност се признава, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ/ и документи удостоверяващи професионален опит/стаж. 5. Система за управление на качеството. Доказва се, като се представят: - копие от валиден сертификат ISO9001-2008* за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. *Забележка: Сертификатите следва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия стандарти за контрол на качеството и безопасност при работа в съответствие с чл.53, ал.3 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Лиценз за упражняване на строителен надзор. Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекити и/или упражняване на строителен надзор /приета с ПМС 247 от 31.10.2003 г. , обн., ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г…..изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г./ за лица регистрирани на територията на РБългария и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право - документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 2. Да отговаря на изискването на чл.166, ал.3 от ЗУТ. 3. Опит от услуги по упражняване на строителен надзор. Необходимо е участникът да има опит по упражняване на строителен надзор през последните 3 /три/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. Необходимо е участникът да е изпълнил или да e в процес на изпълнение: - 1 (един) сходен договор за упражняване на строителен надзор с обем на стойност не по-малка от 100 000 (сто хиляди) лв., през последните 3 /три/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. - Договори за сходни обекти с общ изпълнен обем - на стойност не по-малка от 200 000 (двеста хиляди) лв. през последните 3 /три/ години. * Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбира: упражняване на строителен надзор на спортни комплекси включващи футболен стадион с размери на футболно игрище, съответстващи на изискванията на УЕФА. Един от спортните комплекси трябва да бъде с РЗП не по-малко от 10 000 кв.м. и капацитет не по-малко от 1000 души. 4. Инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката. За изпълнение на поръчката участникът трябва да осигури екип, назначени на трудов или граждански договор лица, включващ специалисти от съответните области с достатъчно опит, стаж и с необходимата професионална квалификация за да осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на обекта на поръчката. За изпълнението на поръчката участникът трябва да упражнява строителния надзор и извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, както следва: - Ръководител на обекта, със специалност „ПГС” или „Строителен инженер” или „Архитектура”, минимум 7 години професионален стаж/опит и притежаващ Удостоверение за технически контрол по част „Конструктивна”; - един (1) инженер, със специалност „Архитектура”; - един (1) инженер, със специалност „Ландшафтна архитектура”; - един (1) инженер, със специалност „ВиК”; - един (1) инженер, със специалност „Електро”; - един (1) инженер, със специалност „ОВК”; - един (1) инженер, със специалност „Геодезия”; - един (1) инженер, със специалност „Координатор по безопасност и здраве” – може да се съвместява от някои от останалите членове на екипа; 5. Система за управление на качеството. Участниците трябва да са въвели система за управление на качеството с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката /упражняване на строителен надзор/.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекити и/или упражняване на строителен надзор /приета с ПМС 247 от 31.10.2003 г. , обн., ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г…..изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г./ за лица регистрирани на територията на РБългария и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право - документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, придружен от списък на правоспособните физически лица

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение - Тп; Тп = Тп1+Тп2; тежест: 50
Показател: Ценово предложение за изпълнение на поръчката - Цп; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.11.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на община Мирково, на адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35 всеки работен ден между 8:00-12.00 и 13.00 - 16:00 часа, след заплащане на определената цена в брой - в касата на община Мирково или по банков път - превод по банкова сметка на Възложителя IBAN: BG18UNCR75278459464300; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; Код за вид плащане: 447000. При поискване за изпращане на документацията от заинтересовано лице, Въжложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник трябва да уведоми Възложителя за това по факса или на електронния адрес на община Мирково, публикувани в обявлението и да изпрати копие от платежното нареждане. Пълен достъп до документацията за участие е предоставен по електронен път на официалната интернет страница на община Мирково - http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.11.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.11.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на община Мирково - с адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35, сградата на община Мирково, етаж II

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Допълнителна информация

Относимо към Раздел ІV, т.ІV.2.1.: Техническо предложение - Тп; Тп = Тп1+Тп2, където - Тп1 - Описание на предлагания подход за изпълнение на услугата, организация на ресурсите при изпълнение на дейностите по изпълнение на услугата. Максимален брой точки по Тп1 – 50 точки; - Тп2 - Процеси за изпълнение на дейностите и процедури за контрол по изпълнение на дейностите. Максимален брой точки по Тп2 – 50 точки; За оценка на предложенията на участниците: По Показател 2 (Фп): Ценово предложение за изпълнение на поръчката: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения бюджет, който е в размер до: 105 204,00 лева без ДДС; От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната прогнозна стойност. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.3 от ЗОП.Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице или техни обединения при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл.56, ал.4 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120, ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: 1000 София, бул. Витоша № 18. В срока по ал. 5, т. 1 и ал.6 от чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на сомостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП. Обжалването се извършва съгласно чл. 120 от ЗОП, като на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка, предмет на настоящото обявление. Решението се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалбата срещу решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1/ жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2/ документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3/ документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.10.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ