02538-2013-0061

BG-София: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173090381

Апелативна прокуратура - София, ул. "Антим І" № 17, ет. 7, За: Марияна Зарева, Република България 1303, София, Тел.: 02 9810336, E-mail: m_zareva@prb.bg, Факс: 02 9800059

Място/места за контакт: гр. София, ул. "Антим І" № 17, ет. 7, ст. 721

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/apsofia/bg.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/apsofia/bg/Public_procurement.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/apsofia/bg/Public_procurement.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Открита процедура за възлагана на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура - София"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, ул. "Антим І" № 17, ет. 7 и ет. 8
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура – София”. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности, свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на работодателя съгласно изискванията на чл.25 и чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и други релевантни нормативни актове.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
495.6 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 121 - 207571 от 25.06.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.08.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Лорамед" ООД, ул. "София" 8, ет. 4, Република България 1301, София, Тел.: 02 9584003, E-mail: loramed_stm@abv.bg, Факс: 02 9812686

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1204 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 495.6 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.10.2013 г.