Версия за печат

02744-2013-0003

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 29 от 07.10.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагностично консултативен център - Смолян" ЕООД, бул.България 2, За: Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: dkcsmolyan@gmail.com, Факс: 0301 62549

Място/места за контакт: 0301 62666

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkcsmolyan.com.

Адрес на профила на купувача: www.dkcsmolyan.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория и микробиологична лаборатория

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория и микробиологична лаборатория, включени в обособени позиции от 1 до 15

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33140000

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 23 от 12.09.2013 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2744-2013-3
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

559607

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

12.09.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Не е подадена нито една оферта и няма явили се участници или техни представители в определения час на договарянето.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

ОП № 1 Nyco Card -апарат за изследване на гликиран хемоглобин,микроалбумин, С реактивен протеин ОП № 2 Набор за бързо оцветяване на кръвни натривки -ДКК и морфология на еритроцити -3 х 200мл. ОП № 3 Течни хранителни среди ОП № 4 L- аргинин - амп х 1.5 мл ОП № 5 L- лизин - амп х 1.5 мл ОП № 6 L- орнитин -амп х 1.5 мл ОП № 7 Арабиноза - амп х 1.5 мл ОП № 8 Овнешка кръв дефибринирана, стъкло х100 мл. ОП № 9 Аглутиниращи серуми за типизиране Шигели готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон по 1 мл. ОП № 10 Серуми за типизиране Е. Coli готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон 1 мл ОП № 11 Серуми за типизиране на салмонелни, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло,флакон 1 мл ОП № 14 Химичен индикатор за контрол на суха стерилизация 165°С ОП № 15 Ненатоварени плаки за микроелайза, нестерилни, 96 лункови с капак U образни

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.10.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Венцислав Райков Проданов
Длъжност: Управител