Версия за печат

00979-2013-0009

BG-Шумен:

РЕШЕНИЕ

Номер: 021 от 27.09.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Комплексен онкологичен цинтър ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Енчева Ралева - Гл.счетоводител, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832

Място/места за контакт: Иванка Енчева Ралева - Гл.счетоводител
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на допълнителни СМР на строеж" Сграда за лъчетерапия" описани по видове и обеми в Приложение 1.Строителството е възложено след проведена открита процедура по ЗОП и възлагането на допълнителните работи изпълнява условията поставени в чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП.Допълнителните работи е необходимо да се извършат в срок до 30.10.2013 г

II.3) Кратко описание на поръчката

Извършване на допълнителни СМР на строеж" Сграда за лъчетерапия" описани по видове и обеми в Приложение 1.Строителството е възложено след проведена открита процедура по ЗОП и възлагането на допълнителните работи изпълнява условията поставени в чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП.Допълнителните работи е необходимо да се извършат в срок до 30.10.2013 г

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 020 от 30.08.2013 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 979-2013-9
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

04.10.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

При обявена процедура на Договаряне без обявление с Решение в АОП- ID 557894, подадената от участника оферта не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 118, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.10.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Сотир Стоянов Караниколов
Длъжност: Управител