Версия за печат

02538-2013-0008

BG-гр.Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173091526

Районна прокуратура гр.Пловдив, пл. „Съединение” № 3 ет.VІ, За: Пламенка Стойнова Димова, Република България 4000, гр.Пловдив, Тел.: 032 600302, E-mail: rprok@plv.prb.bg , sad_admin_rp@plv.prb.bg, Факс: 032 625878

Място/места за контакт: пл. „Съединение” № 3 ет.VІ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.prb.bg/rpplovdiv/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/rpplovdiv/bg/.

Електронен достъп до информация: http://www.prb.bg/rpplovdiv/bg/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура Пловдив

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Услугата ще се извършва на място при Възложителя, гр. Пловдив, пл. „Съединение” №3
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Договор за предоставяне на услуги по обслужване на магистрати и служители от Районна прокуратура Пловдив от служба по трудова медицина (СТМ), включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 и 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 3 от за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008 г.) и други нормативни актове, свързани с осигуряване на здраве и безопасност при работа. Персонала на Районна прокуратура гр.Пловдив е 93 човека, като посочената от възложителя обща численост на персонала подлежи на промяна но време на изпълнение на поръчката.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
859.32 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 105 - 180235 от 01.06.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 001 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

19.08.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Одико-69" ООД, Бул. "Марица" № 100, Република българия 4000, Пловдив, Тел.: 032 638040, E-mail: odiko69@gmail.com, Факс: 032 651748

Интернет адрес/и:

URL: http://www.odiko.net.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1767 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 859.32 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.09.2013 г.