Версия за печат

00991-2013-0006

BG-гр.Ловеч:

РЕШЕНИЕ

Номер: ИД-6825 от 13.09.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"В и К" АД - гр. Ловеч, ул."Райна Княгиня" Nо 1-А, За: Марина Бороджиева, Република България 5500, гр.Ловеч, Тел.: 068 651142, E-mail: m.borodjieva@wss-lovech.bg, m.borodjieva@gmail.com, info@wss-lovech.bg, Факс: 068 651113

Място/места за контакт: "В и К" АД - гр. Ловеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wss-lovech.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.wss-lovech.bg/.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмета на поръчката е „Пренос чрез разпределителните мрежи на електрическа енергия средно напрежение до обекти на „В и К“ АД, гр. Ловеч находящи се на територията на област Ловеч“. Обекта на обществената поръчка включва две обособени позиции /ОП/, както следва: Обособена позиция № 1 - „Пренос чрез разпределителните мрежи на електрическа енергия средно напрежение до обект на „В и К“ АД, гр. Ловеч“ - Помпена станция Златна Панега, на адрес: с. Златна Панега, общ. Луковит с извод „Добревци“ с абонатен № 54500006 и извод „Бяло поле“ с абонатен № 54500007”; Обособена позиция № 2 - „Пренос чрез разпределителните мрежи на електрическа енергия средно напрежение до обект на „В и К“ АД, гр. Ловеч“ - Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, Северна индустриална зона № 70 – извод „Пластмаси“ с абонатен № 51500050 и извод „ДАТ“ с абонатен № 51500051”;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура договаряне без обявление. Дейността, предмет на обществената поръчка, може да се извършва от лица, които притежават изключителни права за нейното осъществяване, предоставени по силата на закон. Съгласно чл.43, ал.2, т.1 от Закона за енергетиката, за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на електрическа енергия. Необходимостта от организиране и провеждане на процедура на договаряне без обявление, на основание чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП, се налага предвид факта, че "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.София е единственото дружество за Западна България, което по смисъла на чл.43, ал.2, т.1 от Закона за енергетиката има издадена лицензия от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за разпределение на електрическа енергия с №Л-135-07/13.08.2004 година.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ДО „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ”АД ул.”Цар Симеон” № 330 гр. София 1309

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.09.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Данаил Красимиров Събевски
Длъжност: Изпълнителен Директор на "ВиК" АД, гр.Ловеч