Версия за печат

02744-2013-0003

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 23 от 12.09.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагностично консултативен център - Смолян" ЕООД, бул.България № 2, За: Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: dkcsmolyan@gmail.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkcsmolyan.com.

Адрес на профила на купувача: www.dkcsmolyan.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП, поради прекратена открита процедура по реда на чл.39, ал.1,т.1 от ЗОП с Решение №13 от 06.06.2013г на Управителя на "ДКЦ - Смолян" ЕООД за обособени позиции, за които не е подадена нито една оферта.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ИМЕССА” ЕООД за СОП №1 „ХИМТЕКС” ООД за СОП № 2,14,15 „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за СОП № 2, „БУЛ- БИО- НЦЗПБ” ЕООД за СОП № 3,4,5,6,7,8,9,10,11,14 „БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД за СОП № 12,13 „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД за СОП № 14,15

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 4 от 28.03.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02744-2013-0001

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поканата е качена в сайта на "ДКЦ - Смолян" ЕООД - www.dkcsmolyan.com


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.09.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Венцислав Райков Проданов
Длъжност: Управител