Версия за печат

00017-2013-0013

BG-Берковица: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Мая Горанова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89129, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Община Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на минерални материали за стопяване на снега и леда. Видове работи по изпълнение на поръчката: Подготвителни работи - изготвяне на оперативни планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др. Снегопочистване - Механизирано почистване от сняг на улични платна и пътища, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; - извършва се със специализирана техника, като не се допуска затрупване на страничните улици и платната за движение. Опесъчаване и обработка на заледени участъци с пясъко-солени смеси - извършва се при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини и съгласно Инструкцията за зимното поддържане и дял IV – “Зимно поддържане” на ”Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” (Агенция „Пътна инфраструктура”,София 2009 г).В цената за опесъчаване се включват всички разходи, н т.ч. и стойността на материалите. Опесъчаването се извършва само след предварителна заявка от Възложителя. Денонощно дежурство на хора и техника през есенно-зимния сезон. Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон. Снегопочистването ще се извършва с автомобили с прикачени предни гребла, трактори и булдозери, снабдени със съоръжения с тласкащо действие (едностранни и двустранни снегоринни плугове); съоръжения с изхвърлящо действие (роторни снегорини) или прикачни снегоринни гребла и комплектовани със сигнализация за работа при лоши метеорологични условия. В борбата с зимната хлъзгавост по пътищата да се използват следните материали: промишлена сол натриев хлорид и пясък. Изпълнението на снегопочистването и опесъчаването по количество, видове операции, материали и методология трябва да отговаря на изискванията по техническите спецификации. Пясъкът(промит и непресят) трябва да отговаря на изискванията по техническите спецификации.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км (409,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път за сезон 2013-2014 г.” „Зимно подържане и снегопочистване на 51.8 км общински пътища и 26 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2013-2014 г.” „Зимно подържане и снегопочистване на общински път IV- 81029, участък гр.Берковица-х.”Ком” за сезон 2013-2014 г.”

Прогнозна стойност без ДДС
125000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

01.04.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие - 1% от прогнозната стойност на всяка една обособена позиция по която участника кандидаства, в български лева, както следва: 1.1 Гаранция за Обособена позиция № 1 - „Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км републикански път за сезон 2013-2014 г.” – 420,00 лв. 1.2. „Снегопочистване и зимно подържане на 51.8 км общински пътища и 26 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2013-2014 г.” – 410,00 лв. 1.3.„Снегопочистване и зимно подържане на общински път IV-81029, участък от гр.Берковица до х. „Ком” за сезон 2013-2014 г.” – 420,00 лв. 2. Гаранция за изпълнение - 3 % от ценовото предложение, оферирано от участника за всяка една обособена позиция по която кандидатства. *Гаранцията за изпълнение се представя при класиране на кандидата и към момента на сключване на договора за възлагане на поръчката. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят по избор на участника в парична сума или банкова гаранция. Когато кандидатът е обединение- неюридическо лице, всеки от съдружниците може да е наредител по банковата гаранция или вносител на паричната сума по гаранцията. Когато гаранцията е в парична сума, същата се внася по сметка на Община Берковица: IBAN: BG13UNCR70003301006351, BIC: UNCRBGSF, при "УниКредит Булбанк" АД, клон Берковица. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 60 дни от датата на представяне на офертата. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите или участникът е класиран на първо или второ място, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл.41 от ЗОП. Гаранцията за участие се задържа в случай, че участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора. Гаранцията за участие на отстранените и на класираните участници след второ място се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, а за класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законово са престояли при него. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 120 дни от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора се възстановява в срок до 30 дни след приключване изпълнението по договора. Гаранцията за изпълнение се задържа при условията на договора. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който законно гаранцията е престояла при него. В изключителни случаи, преди изтичане на срока на валидност, възложителят може да поиска от участниците в обществената поръчка да удължат срока на гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на дейностите по зимно снегопочистване се извършва на база оформени констативни протоколи за действително извършените дейности. Разплащането се извършва в срок, съгласно условията на договора за изпълнение, но не по- малко от 20 календарни дни след заверка на протокола за действително извършените работи и издадена фактура, като дължимата сума се формира въз основа на договорените единични цени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Заявление за участие/Оферта/ – Образец № 1, придружена със Списък на документите /чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП/ - свободен образец; 2. Посочване на ЕИК от участника в заявлението/офертата/ или в образеца с административните сведения, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР. Когато ЕИК не е посочен от участника, същият представя Копие от документа за регистрация в търговския регистър - за участник юридическо лице или ЕТ, както и копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3. Административни сведения за участника – Образец № 2; 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, т. 2а, т. 5 от ЗОП – Образец № 3; 5. Декларация по чл. чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП-Образец № 4; 6. Декларация по чл.47, ал. 5, ЗОП – Образец № 5; 7. Справка-декларация с информация за специализиран оборот от снегопочистване през последните три години (2010, 2011, 2012) – Образец № 6; /В справката могат да се включат и оборотите от изпълнени договори за снегопочистване през 2013г, които договори да са изпълнени до обявената дата за депозиране на офертите/. Сумите се посочват в български лева, без ДДС. Към справката се прилагат документи удостоверяващи размера на специализирания оборот – договори/по изрично съгласие на кандидата/ или референции за изпълнени договори с посочени стойности на договорите, дата на започване на изпълнението и дата на завършване на изпълнението, счетоводни справки, извлечения от ГФО или баланс и др. При представяне на копия от изброените документи, участника ги заверява с подпис и печат на съответното длъжностно лице. 8. Справка-декларация за общия търговски оборот за последните 3 /три/ финансови години (2010, 2011, 2012)– Образец № 7. Сумите се посочват в български лева, без ДДС. Към Справката се прилагат заверени от участника копия от следните съставни части на годишните финансови отчети за 2012, 2011 и 2010 г., както следва: счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника; 9. Справка-декларация за членовете на екипа, отговорен за изпълнението на поръчката – Образец № 8; 10. Оригинали или заверени от участника копия на застрахователни полици по застраховка „Гражданска отговорност”, валидни към датата за депозиране на офертите - за всяко едно от транспортните средства, които ще се ползват при изпълнение на поръчката. При сключване на договора за възлагане на обществената поръчка,кандидатите определени за изпълнители представят застраховки”Гражданска отговорност” валидни минимум до 01.04.2014 година завсяко едно от заявените в процедурата моторни превозни средства. 11. Ценово предложение – Образец № 9 – подава се по отделно за всяка една обособена позиция за която се кандидатства; 12. Декларация за подизпълнители – Образец № 10 и Образец № 10 «А»; 13. Декларация за собствени или наети МПС - Образец № 11; 14. Декларация за спазване на условията в процедурата - Образец № 12; 15. Декларация за валидност на офертата – Образец № 13; 16. Проект на договор – Образец № 14; 17. Техническо предложение – Образец №15; 18. Декларация, че участника приема условията на проекта за договор- Образец № 16. 19. Гаранция за участие в процедурата – в парична сума или банкова гаранция по избор на участника. 20. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя нотариално заверено споразумение, в което споразумение е посочено лицето представляващо обединението. 21. Референции за изпълнени договори или заверени от участника копия от договори и други документи удостоверяващи изпълнени минимум 1 договор за снегопочистване, зимно поддържане, опесъчаване през последните 3 години. Независимо от броя на изпълнените договори, същият следва да отговаря на изискването за минимален специализиран оборот.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: • Справка-декларация за оборота от зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване за 2012, 2011 и 2010 година – Образец 6; Към справката се прилагат документи удостоверяващи размера на специализирания оборот – копия от договори/по желание на участника/ или референции за изпълнение с посочени стойности на договорите и датата на започване на изпълнението по договора и датата на неговото приключване, счетоводни справки, извлечения от ГФО и др. При представяне на копия от изброените документи, участника ги заверява със подпис и печат на съответното длъжностно лице. • Справка-декларация за общия търговски оборот за финансовите 2012, 2011 и 2010 година – Образец 7. Към справката се прилагат заверени от участника копия от следните съставни части на годишните финансови отчети, както следва: счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника; • Оригинал или заверени от участника копия на застрахователна полица по застраховка „Гражданска отговорност” за всяко едно от транспортните средства, които ще се ползват при изпълнение на поръчката, валидни към датата на депозиране на офертата. • Участниците, които са установени в чужда държава, представят счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи при горните условия, само ако публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Минимални изисквания: 1. Общ търговски оборот от цялостната дейност за последните три финансови години – 2012, 2011 и 2010, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум двукратната стойност на обособената позиция или минимум двукратната стойност от сбора на обособените позиции, когато участника кандидаства за повече от една обособена позиция. Оборота се посочва в български лева без ДДС. 2.Специализиран оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните три години – 2012, 2011 и 2010г., или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум еднократта стойност на обособената позиция или минимум еднократната стойност от сбора на обособените позиции, когато участника кандидаства за повече от една обособена позиция. Оборота се посочва в български лева без ДДС. *Под „сходни” с предмета на поръчката дейности, навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изпълнението на договори, включващ поотделно или в комбинация следните основни дейности: зимно поддържане, снегопочистване и дейности по обработка чрез разпръскване на смеси. 3. Сключена застраховка „Гражданска отговорност” за всяко транспортно средство с което ще се изпълнява поръчката, валидна към датата на депозиране на офертата. При класиране на участника за изпълнител и при сключване на договора, същият представя застраховки „Гражданска отговорност”, които да са валидни минимум до 01.04.2014 година. *При участие на обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания за икономическо и финансово състояние по т. 4.1 и т. 4.2 се прилага за цялото обединение, а не към всяко от лицата включенив него(чл. 25, ал. 8 от ЗОП)
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: • Референции или заверени от участника копия от договори и други документи удостоверяващи извършени услуги по снегопочистване, зимно поддържане, опесъчаване през последните три години; • Справка-декларация за собствена или наета техника – Образец № 11. Към справката се прилагат заверени от участника копия от свидетелство за регистрация на МПС(големия талон), както и съответните договори за лизинг или наем, когато техниката не е собственост на участника. • Справка-декларация за членовете на екипа, отговорен за изпълнението на поръчката – Образец 8. Към справката се прилагат заверени от участника копия от документи, удостоверяващи образование и квалификация, когато се изисква такава и правоспособността на лицата ангажирани с изпълнение на поръчката, както и трудови или граждански договори удостоверяващи правоотношенията на участника с персонала
Минимални изисквания: 1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: общо за последните 3 години (2010, 2011 и 2012), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да е изпълнил най-малко 1 (един) договор за зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване. Независимо от броя на изпълнените договори, същият следва да отговаря на изискването за минимален специализиран оборот. 2. Да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на обществената поръчка включващ задължително: а) технически ръководител – 1 бр; б) оперативен дежурен – 1 бр; в) шофьори - не по-малко от броя на транспортните средства предвидени за снегопочистване и опесъчаване, притежаващи съответната категория за управление на МПС. 3. Да разполага с минимален брой техника по обособени позиции, както следва: За обособена позиция № 1 за снегопочистване: • Снегорини - 5 бр., в т.ч. 2 броя - със задвижване на 2 моста, мощност минимум 75 к.с. и ширина на греблото над 290 см, и 3 броя – с мощност минимум 75 к.с. и ширина на греблото над 250 см; за машинно опесъчаване: • Опесъчители -1 бр. Резервна техника: • Опесъчител - 1 бр • Снегорини - 1 бр За обособена позиция № 2 за снегопочистване: • Снегорини - 5 бр., в т.ч. 2 броя - със задвижване на 2 моста, мощност минимум 75 к.с. и ширина на греблото над 290 см, и 3 броя – с мощност минимум 75 к.с. и ширина на греблото над 250 см; за машинно опесъчаване: • Опесъчители -1 бр. Резервна техника: • Снегорини - 1 брой За обособена позиция № 3 за снегопочистване: • Верижна машина - 1 бр • Снегорини - 2 бр. със задвижване на 2 моста, мощност минимум 75 к.с. и ширина на греблото над 290 см; за опесъчаване: • Опесъчител - 1 бр. *Забележка: Изискването за минимален брой персонал и вид техника се прилага комулативно, ако учасникът кандидатства за повече от една обособени позиции.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 526162 от 27.02.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.09.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 11.2 BGN
Условия и начин на плащане

Цена на документацията е в български лева и с включено ДДС. Лицата могат да закупят документацията за участие от деловодството на Община Берковица, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4 всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 12.30 ч. до 17.00 часа, след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Берковица: По банков път: IBAN: BG35UBBS80028413870905, BIC: UBBSBGSF, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000 в БАНКА ОББ АД на касата в Община Берковица Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването - Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4 от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 13.30 ч. до 16.00 часа, всеки работен ден.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.10.2013 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.10.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна Зала - Общинска администрация Берковица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120, ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. Витоша № 18. В срока по ал. 5, т. 1 от чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на сомостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км републикански път за сезон 2013-2014 г.
1) Кратко описание

Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км републикански път за сезон 2013-2014 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Снегопочистване и зимно подържане на 65.8 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км републикански път

Прогнозна стойност, без ДДС
42000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Зимно подържане и снегопочистване на 51.8 км общински пътища и 26 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2013-2014 г.
1) Кратко описание

Зимно подържане и снегопочистване на 51.8 км общински пътища и 26 км улици в населените места на територията на Община Берковица

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Зимно подържане и снегопочистване на 51.8 км общински пътища и 26 км улици в населените места на територията на Община Берковица

Прогнозна стойност, без ДДС
41000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Снегопочистване и зимно подържане на общински път IV-81029, участъка от гр. Берковица до х. „Ком” за сезон 2013-2014 г.
1) Кратко описание

Снегопочистване и зимно подържане на общински път IV-81029, участъка от гр. Берковица до х. „Ком” за сезон 2013-2014 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

Снегопочистване и зимно подържане на общински път IV-81029, участъка от гр. Берковица до х. „Ком”

Прогнозна стойност, без ДДС
42000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение