00564-2013-0010

BG-гр.Панагюрище: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351743

Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Таня Чалъкова - ръководител проект, България 4500, гр.Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.

Електронен достъп до информация: www.panagyurishte.org.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Панагюрище
Код NUTS: BG423
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” Строително монтажните работи ще се реализират на площадка, намираща се в местността „Братаница", на имот с идентификатор №55302.85.19 по КККР на гр. Панагюрище с ЕКАТТЕ 55302 (номер по предходен план №085303), в границите на която е разположено съществуващото депо на община Панагюрище. Обхвата на обществена поръчка за “Избор на изпълнител на СМР”, включва следните видове СМР: I. Рекултивация на съществуващо регламентирано депо Панагюрище 1 Избрания метод рекултивиране на депото в град Панагюрище е „ in situ” и рекултвацията ще протече в следната последователност: 1. вертикална планировка 2. техническа рекултивация 3. биологична рекултивация 4. управление на биогаз 5. система за наблюдение и мониторинг Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като съществуващото дере бъде запълнено и бъде изградена опорна земно-насипна дига, в която да бъде закотвена от една страна рекултивацията на старото сметище, а от друга да послужи за опора на новите клетки, които ще бъдат изградени на площадката. II. Изграждане на ново депо – Клетка 1 Южно от рекултивацията на съществуващото регламентирано депо в гр. Панагюрище ще бъде изградено ново депо, разделено на клетки, осигуряващо етапност на строителството и експлоатацията му. Чрез рекултивация на всяка от запълнените клетки се предотвратява достъпа на чисти атмосферни води в отпадъците и се намалява количеството отделян инфилтрат от депото. 1. За изграждане на Клетка 1 ще се изпълнят следните СМР: • Земни работи • Почистване на строителната площадка / Рязане на дървета • Изкоп на земни маси • Насип на земни маси • Изграждане на долен изолационен екран • Слоевете и дейностите за екранирането на Клетка 1 са: o Подготовка на земното легло – уплътнена глина o Минерален запечатващ слой от глина - бентонитова хидроизолация (GCL's) o Геосинтетичен екран – полимерна мембрана o Защитен пласт Геотекстил o Дренажен слой за инфилтрат - Управление на инфилтрат За инфилтрата от новите клетки и от рекултивацията на старото депо се предвижда изграждането на ретензионен басейн, оразмерен да поеме цялото количество инфилтрат. За изпълнение на дейностите п т.I и т. II се предвижда изграждане водосток за повърхностните води събирани в дерето между старото и новопроектираното депо, засипване на дерето и изграждане на опорна дига - обща за двете депа. За рекултивация на Клетка 1, както и за всяка останала се изпълняват дейностите описани в т. I - Рекултивация на съществуващо регламентирано депо Панагюрище 1. III. Стопански двор Предназначението на стопанския двор е да обслужва работещите на депото работници и да съхранява наличната механизация, както и за осъществяване на текущ входящ контрол на постъпващите отпадъци, дезинфекция на излизащите от сметището сметовозни коли и съдовете, което ще се реализира чрез изграждане на необхозимите постройки и съпътстващи съоръжения. ІV. Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура - път и водопровод.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45222110, 45112300, 45112350, 45200000

Описание:

Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци
Работи по насипване и рекултивация на почвата
Работи по рекултивация на замърсени земи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обхвата на обществена поръчка за “Избор на изпълнител на СМР”, включва следните видове СМР: 1. "Рекултивация на регламентирано депо Панагюрище 1" Избрания метод рекултивиране на депото в град Панагюрище е „ in situ” и се изразява в предепониране на слоя отпадъци за оформяне на тялото на депото и уплътняване на отпадъците - изкопи и насипи - 42 000 м3 - техническа рекултивация – 30 000 м2 - биологична рекултивация 2. "Изграждане на съоръжение за третиране и обезвреждане на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча “, • Изграждане на нови съоръжения на площадката: - Направа на тръбен водосток – 325 м - Засипване на дере – 36 000 м3 насип - Изграждане на опорната дига – 270м - Изграждане на укрепителните съоръжения към Клетка 1 от габиони 1200 м3 • Изграждане на Клетка 1; - Почистване на строителната площадка и рязане на дървета – 14 600 м2 - Изкоп на земни маси и транспорт до 200м – 14200м3 - Разриване с булдозер – 14200м3 - Допълнително насип на земни маси – 1970 м3 - Изграждане на долен изолационен екран – 15700 м2 - Изграждане на ретензионен басейн, комбинирана шахта, помпена шахта за инфилтрат и напорен тръбопровод от нея към разпределителни шахти на системата за оросяване; • Изграждане на стопански двор - КПП (48,46м2), битово-административна сграда (144,33м2), резервоар за противопожарни и битово-питейни нужди, дезинфекционен трап, гараж с работилница и склад за материали (269,22м2), навес за ферментация и узряване на компост (1446,38м2), навес за готов компост (438,63м2), навес за техника за експлоатация на депо (220,83м2). - Доставка и монтаж на модулна ЛПСОВ, - Оформят се експлоатационният път и пътищата за достъп, необходими за експлоатацията на депото – 2580 м2, 40000м3 - изкоп - Монтира се оградата на цялото депо – 2200 м - Засаждане на лесозащитен пояс • Изграждане на довеждаща инфраструктура - Довеждащ път - Довеждащ водопровод, помпени станции, водомерна шахта

Стойност, без да се включва ДДС
12345005.53 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 1. Гаранция за участие Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 100 000.00 лева (сто хиляди лева). Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Панагюрище: Банка: „Райфайзенбанк България“ ЕАД; IBAN: BG75RZBB91553320057007 или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от валидността на офертата и условия, които да предвиждат възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора и е със срок на валидност 30 дни след датата на въвеждане в експлоатация на обекта. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Панагюрище: Банка: „Райфайзенбанк България“ ЕАД; IBAN: BG75RZBB91553320057007 или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията проекто-договор. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва на части, както следва: - В 30 (тридесет) дневен срок от подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово до ...[лв.], представляващи до 20 % (на сто) от Цената за изпълнение на Договора. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. - Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми, равняващи се на 20 на сто от междинните плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до размера на полученото Авансово плащане. - Авансът се изплаща само след представяне на запис на заповед на предявяване, покриващ пълния размер на аванса, и фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане и начислен ДДС. - Междинни плащания се извършват за реално изпълнени и актувани строително-монтажни работи, като общия размер на междинните плащания е до 60 % (шестдесет на сто) от стойността на договора. - Междинните плащания се извършват въз основа на: 1. Количествено-стойностна сметка, представена от Изпълнителя, заедно с работния проект, приета от Възложителя. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно посочената в количествено -стойностна сметка единична цена за всяка позиция с цел удостоверяване начина на образуване на стойността на разходите; 2. Обемът на текущо/етапно извършените СМР се удостоверява чрез подписване на двустранен Констативен протокол между Изпълнител, Консултант и Възложител; 3. Данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на протокола от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. - Разплащането ще се извършва по банков път, чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на утвърждаване на Междинния сертификат; - Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 80% (осемдесет на сто) от стойността на Договора; - От сумите по Междиннити сертификати ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада пропорционална сума до окончателното разплащане за погасяване на авансовото плащане. - Окончателното плащане ще е сумата, равна на разликата между стойността на договора между Възложителя и Изпълнителя и общата сума от авансовото и междинните плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от изпълнителя суми за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение. Окончателното плащане ще се извърши в 30 (тридесет) дневен срок от датата на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Сертификата за съществено завършване и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документ с нотариална заверка на подписите, с който е създадено обединението, съдържащо минимум клаузи, които гарантират, че : всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумениетоили анекс към споразумението за създаване следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на общ.поръчка могат да участват като участници бълг. или чужд.физ. или юр.лица, вкл.техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и наст.документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а предл.първо, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Лице, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, трябва да трябва да е вписано в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група втора категория, предмет на наст.общ.поръчка. В случай, че е чужд.лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на наст.общ.поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от комп.органи съгласно нац.му закон, придр.с превод на бълг.език. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на стр.дейности. Доказва се с копие Удост.за рег.в ЦПРС и талона към него или декларация, пос.наимен.на лицето и ЕИК за наличието на на такава регистрация, или еквивалентни док. за чужд.лица. Участниците представят: 1) Подробен списък, избр.документите, поставени в офертата, подписан от участника или нег.представл.; 2) Документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 ал.4 от ЗТР, когато участникът е юр.лице или ЕТ.В случаите, при които не е представен ЕИК, съгласно чл. 24, ал. 1 от ППЗОП, участниците - юр.лица или ЕТ, прилагат към своите оферти и удост.за акт.състояние, но с представянето му не отпада задължението за представяне на документа за регистрация; Чуждестранните юр.лица прилагат екв.документ за регистрация на съдебен или адм.орган от държавата, в която са установени в офиц.превод; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физ.лице; 3) Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания съгл.т.ІIІ.2.2. Мин.изисквания за икон.и фин.състояние; 4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация съгл.т.IІІ.2.3. Мин.изисквания за техн.възм.и квал.; 5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, чл.47, ал.2, т. 1, т.2а (предл.първо), т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 ЗОП; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП съгл.пос. в поле VІ.3) Доп.инф.от обявл.; 7) Декларация за ползване на подизпълнител/и, съд.наим.на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; 8) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо); 9) Документ за гаранция за участие в процедурата; 10) Документ, удост.регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; 11) Начален документ за участие в общ.поръчка по образец към док.за участие, без посочване на данни относими към Плик№2 и Плик№3; 12) Нотариално зав.пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в наст.процедура, ако е разл.от лицето по офиц.регистрация. 13) Споразумение за създаване на обединение за участие в общ.поръчка с нотариална заверка на подписите. Ако в дог.за създ.на обед.не е опр.предст.,то уч.предст. и документ, подписан от лицата в обед.,в който зад.се пос.предст. 14) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откр.процедура и с инв.проект; 15) Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 16) Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в обявлението и док.за участие; 17) Плик№2 - Техн.предложение и срок за изпълнение на поръчката 18) Плик№3 - Ценово предложение

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Справка-декларация по образец за реализираните обороти от участника по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП; 2. Заверени от участника копия на годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, или представяне от участника на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията), като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2012 г., то същият представя справка за общия оборот и оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката, подписана от представляващия участника и главния счетоводител. 3. Копие от валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни участници, като професионалната дейност /като обекти/ от застрахователните полици трябва да съответства на предмета на обособената позиция, за която е подадена оферта, като участникът прилага Декларация в свободен текст, че в случай, че същата изтече по време на изпълнението на поръчката, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. 4. Документи (банкова атестация и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или др.), издадени не по-рано от 30 /тридесет/ дни преди датата на представяне на офертата, които да удостоверяват наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства в изискуемия размер.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот от дейността не по-малко от 35 000 000,00 лв без ДДС и оборот от реализация на обекти, сходни с предмета на поръчката на обща стойност не по-малко от 30 000 000,00 лв без ДДС. Под „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в док.и обявлението за процедурата следва да се разбира изпълнението на договор/и, включващ поотделно или в комбинация/и следните основни дейности: ново изграждане и/или реконструкция и/или рекултивация на депа за отпадъци. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 2.Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност при строителство, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа от предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. 3. В процедурата могат да участват лица, които имат достъп до собствени финансови ресурси, гарантирана неотменима кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 2 000 000 лева (два милиона). Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. В случай, че участникът е обединение, което не е юр. лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък-декларация по образец, съдържащ описание на основните изпълнени договори, в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение за по-важните обекти. В препоръките задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, стойността на подобния вид работи, изпълнени от участника, както и дали изпълнението е проф. и в съотв. с норм.изискв., адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката. 2. Справка-декларация по образец, Автобиография във формат по образец и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (оф.документи, удост.образованието, проф.квал. и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удост. за вписване в проф.регистри, сертификати, трудови или осиг.книжки), както и Декларация за разположение на експерт по образец. 3. Копие от Сертификатите за внедрени системи ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалентни или представяне на други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил през последните пет години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне един договор, включващ поотделно или в комбинация/и следн.основни дейности: ново изграждане и/или реконструкция и/или рекултивация на депо за отпадъци с обем по-голям от 70000куб.м. 2. Участникът трябва да разполага с екип квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията подробно указани в раздел VІ.3) Допълнителна информация от настоящето обявление, както следва: 2.1. Ръководител на екипа; 2.2. Технически ръководител; 2.3. Специалист – контрол на качеството; 2.4. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд; 2.5. Специалист по опазване на околната среда; 3.Лице, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, следва да има въведена система за управление на качеството и опазване на околната среда с обхват строително-монтажни работи, съгласно съответните системи: 3.1. ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество или еквивалентно; 3.2. ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалентно; При участие на обединения,които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединение. При участие на подизпълнители изискванията се прилагат по отношение на тях съобразно вида и дела на участието им.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за изпълнение – П1; тежест: 15
Показател: Техническо предложение –П2, вкл. технологична последователност на стр.процеси и управление на риска; тежест: 40
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 45
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.10.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 45 BGN
Условия и начин на плащане

Посочената цена е с включен ДДС. За получаване на хартиен носител на настоящата документация може да бъде закупена всеки работен ден в рамките на работното време на общината до 17:00 часа, като сумата може да бъде заплатена на касата на „ЦУИГ” при Община Панагюрище или се превежда по следната банкова сметка на Община Панагюрище: Банка: „Райфайзенбанк България“ ЕАД; IBAN: BG79 RZBB 9155 3120 0570 00; BIC: RZBBBGSF. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При закупуване на документацията на хартиен носител заинтересованите лица задължително представят адрес, телефон, факс, електронна поща и лице за контакт, за верността на които носят отговорност. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. Пълен достъп до настоящата документация, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й, е предоставен на официалния уеб-сайт на Община Панагюрище - www.panagyurishte.org. С оглед обстоятелството, че възложителят няма разходи по смисъла на чл.28 ал.4 ЗОП при изтеглянето на документацията от сайта, то незакупуването на документация не води до отстраняване от процедурата на участник, НО предвид факта, че в този случай няма да има предоставени контактни данни, то участникът носи отговорност да се запознава с публикувани на същия сайт разяснения по реда на чл.29 ЗОП.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
31.10.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.11.2013 г.  Час: 10:00
Място

административна сграда на Община Панагюрище

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 2, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”.

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.panagyurishte.org от датата на изпращане на настоящото обявление, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й. Инвестиционните проекти са налични на електронен носител, като същите се предоставят на заинтересованите лица при закупуване на документация за участие. Датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.panagyurishte.org. Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството, и които са приложими към строителството. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата: П3 = А + Б, Където: А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ- макс.60т.; Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА- макс.40т. ОБЩО: 100 т. Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на строителство и при осигурено финансиране, при което да е налице необходимост повторното строителство да се извърши от същия изпълнител, да възложи повторното строителство чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, като новата поръчка ще съответства на настоящия проект и ще включва според нуждите на възложителя дейности, сходни с настоящия проект. Изисквания към екипа квалифициран персонал, с който трябва да разполага участника за изпълнение на поръчката съгласно т.2 на Изисквано минимално ниво от раздел ІІІ.2.3) Технически възможности. 2.1. Ръководител на екипа – строителен инженер „магистър” ХТС, ПГС, ССС или еквивалентно, стаж по специалността минимум 5 (пет) години и опит в изпълнението на поне един сходен обект - депо за отпадъци; 2.2. Технически ръководител – строителен инженер „магистър” ХТС, ПГС, ССС или еквивалентно, стаж по специалността минимум 5 (пет) години и опит като технически ръководител минимум 3 (три) години; 2.3. Специалист – контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството минимум 2 (две) години. 2.4. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ минимум 2 (две) години. 2.5. Специалист по опазване на околната среда - образование или квалификация в областта на опазване на околната среда или еквивалентно, със стаж по специалността минимум 2 (две) години.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.09.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ