Версия за печат

00564-2013-0010

BG-гр.Панагюрище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 23 от 09.09.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Таня Чалъкова - ръководител проект, България 4500, гр.Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” Строително монтажните работи ще се реализират на площадка, намираща се в местността „Братаница", на имот с идентификатор №55302.85.19 по КККР на гр. Панагюрище с ЕКАТТЕ 55302 (номер по предходен план №085303), в границите на която е разположено съществуващото депо на община Панагюрище. Обхвата на обществена поръчка за “Избор на изпълнител на СМР”, включва следните видове СМР: I. Рекултивация на съществуващо регламентирано депо Панагюрище 1 Избрания метод рекултивиране на депото в град Панагюрище е „ in situ” и рекултвацията ще протече в следната последователност: 1. вертикална планировка 2. техническа рекултивация 3. биологична рекултивация 4. управление на биогаз 5. система за наблюдение и мониторинг Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като съществуващото дере бъде запълнено и бъде изградена опорна земно-насипна дига, в която да бъде закотвена от една страна рекултивацията на старото сметище, а от друга да послужи за опора на новите клетки, които ще бъдат изградени на площадката. II. Изграждане на ново депо – Клетка 1 Южно от рекултивацията на съществуващото регламентирано депо в гр. Панагюрище ще бъде изградено ново депо, разделено на клетки, осигуряващо етапност на строителството и експлоатацията му. Чрез рекултивация на всяка от запълнените клетки се предотвратява достъпа на чисти атмосферни води в отпадъците и се намалява количеството отделян инфилтрат от депото. 1. За изграждане на Клетка 1 ще се изпълнят следните СМР: • Земни работи • Почистване на строителната площадка / Рязане на дървета • Изкоп на земни маси • Насип на земни маси • Изграждане на долен изолационен екран • Слоевете и дейностите за екранирането на Клетка 1 са: o Подготовка на земното легло – уплътнена глина o Минерален запечатващ слой от глина - бентонитова хидроизолация (GCL's) o Геосинтетичен екран – полимерна мембрана o Защитен пласт Геотекстил o Дренажен слой за инфилтрат - Управление на инфилтрат За инфилтрата от новите клетки и от рекултивацията на старото депо се предвижда изграждането на ретензионен басейн, оразмерен да поеме цялото количество инфилтрат. За изпълнение на дейностите п т.I и т. II се предвижда изграждане водосток за повърхностните води събирани в дерето между старото и новопроектираното депо, засипване на дерето и изграждане на опорна дига - обща за двете депа. За рекултивация на Клетка 1, както и за всяка останала се изпълняват дейностите описани в т. I - Рекултивация на съществуващо регламентирано депо Панагюрище 1. III. Стопански двор Предназначението на стопанския двор е да обслужва работещите на депото работници и да съхранява наличната механизация, както и за осъществяване на текущ входящ контрол на постъпващите отпадъци, дезинфекция на излизащите от сметището сметовозни коли и съдовете, което ще се реализира чрез изграждане на необхозимите постройки и съпътстващи съоръжения. ІV. Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура - път и водопровод.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.09.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Никола Иванов Белишки
Длъжност: Кмет на Община Панагюрище