Версия за печат

02744-2013-0002

BG-Смолян: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Диагностично - консултативен център Смолян" ЕООД, бул. България №2, За: д-р Проданов, тел: 0301 62666, вътр. 268, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: dkcsmolyan@gmail.com, Факс: 0301 62549

Място/места за контакт: Виктория Санкова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dkcsmolyan.com.

Адрес на профила на купувача: dkcsmolyan.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории по обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: "ДКЦ Смолян" ЕООД, гр.Смолян,бул. България №2
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории по обособени позиции

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000, 33696500

Описание:

Медицински консумативи
Лабораторни реактиви

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
160472.51 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие в размер , както следва: по 5 (пет) лв. за всяка обособена позиция, включена в предложението на участника; Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност 150 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите; - парична сума, вносима по следната банкова сметка: "ИНТЕРНЕШЕНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - Смолян, IBAN BG72IABG74911001262900, BIC IABGBGSF. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, определена в договора за доставка на базата на количествата, посочени в приложение № 1 към него. Гаранцията за изпълнение в процедурата следва да бъде представена преди сключването на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Собствени приходи и средства от НЗОК.Условия на плащане:в български лева, отложено за срок до 60 дни след датата на доставката, въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1) Списък на документите, съдържащи се в офертата - подписан и подпечатан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице; 2) Административни сведения за участника; 3) Пълномощно на лицата подписали офертата или приложения към офертата, в случай, че нямат представителни функции – изрично, с нотариална заверка на подписа; 4) Документ за първоначална регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е търговец. 5) Чуждестранните лица представят документи, еквивалентни на документите по предходната точка, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да бъде издаден до един месец преди датата на представяне на офертата. 6) Документ за внесена гаранция за участие (оригинал) в размер съгласно документацията за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. 7) Документ за закупена документация за участие (копие). 8) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 9) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 ,т.3 т.4 и т.5 от ЗОП .10) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 11) Декларация по чл. 56, ал. 1, т.7 от ЗОП за не- или използване на подизпълнители; 12) Декларация за страна на произход на медицинските изделия; 13) Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 14) Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 15) Декларация за остатъчния срок на годност на изделията, които ще се доставят – поне 60 % от срока на годност да е остатъчен спрямо датата на доставката; 16) Декларация за приемане клаузите на проекта на договора. 17) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация - описани в раздел ІІ; 18) Доказателства за финансово-икономическо състояние. 19) Проект на договора, подписан и подпечатан от участника на всяка страница 20) Оферта, изготвена в съответствие с Приложение №3 и №3-1. *Забележка: Техническата спецификация на предлаганите продукти се представя на хартиен и оптичен носител (CD).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2012 г. - копия, подписани и подпечатани на всяка страница от участника; Счетоводните документи следва да съдържат данни за общия оборот на участника за последната година, в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си (копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”). 2. Референция от обслужваща банка, адресирана до възложителя и издадена във връзка с участието в настоящата процедура (оригинал) - в случаите, когато участникът е новоучреден или по други обективни причини не може да представи исканите по предходната точка документи за икономическото и финансовото си състояние. 3. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години. В случаите на новорегистрирани търговски дружества (през 2012 г.), такива документи не се изискват.
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия упълномощен представител - копие на оригинала и в официален превод на български език; 2. ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган – копие на оригинала и в официален превод на български език; 3. Декларация за нанесена „СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ - декларация свободен текст. 4. Инструкция за употреба на предлаганите медицински изделия на български език, а за медицинските изделия, за които не се изисква инструкция за употреба, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ, участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен или на оптичен носител (CD). 5. Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ - декларация свободен текст. 6. Списък на основните договори с лечебни заведения за болнична помощ за доставки на медицинските изделия (вкл. за които се подава офератата), обект на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2010, 2011 и 2012г.) от участника, включително стойностите, датите и получателите. 7.Най-малко 3 три (броя) референции/прeпоръки за добра търговска репутация за доставка на медицински изделия (вкл. за които се подава офертата) обект на поръчката, издадени от лечебни заведения за болнична помощ (и посочени в списъка по предходната точка), надлежно издадени, подписани от законния представител на съответното лечебно заведение за болична помощ (в оригинал или във формата на нотариално заверени копия); 8. Информация за персонала, базите, складовете и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката - във формата на декларация, подписана от законния представител на участника; 9. Сертификати за съответствие с ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя (във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); 10. Сертификат за съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалентен при участника във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); 11. Проспекти, каталози, спецификации от производителя и други документи, доказващи съответствието на медицинските изделия със Спецификацията на възложителя – във формата на заверени от участника фотокопия.
Минимални изисквания: 1. Участниците да предлагат медицински изделия, отговарящи на нормативните изисквания за пускане на пазара и употреба; 2. Участникът трябва за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) да е изпълнил успешно най-малко 3 (три) договора за доставка на медицински изделия в лечебни заведения за болнична помощ, обект на поръчката. Тези 3 (три) договора следва да са вече с приключило изпълнение или да се изпълняват в момента (може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но по тях да са реализирани доставки. 3. Участниците да имат добра търговска репутация като доставчици на медицински изделия; 4. Участниците да имат технически възможности за изпълнението на поръчката. 5. Организацията на дейността им да е в съответствие със стандартите на с ISO 9001:2008 или еквивалентен при участника.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.10.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие ще се получава в деловодството на дружеството в срок до 7 дни преди крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявлението, срещу платежен документ на стойност 5 (пет) лева, платими в касата или по банков път по сметка в "ИНТЕРНЕШЕНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - Смолян, IBAN BG72IABG74911001262900, BIC IABGBGSF на името на „ДКЦ-Смолян“ ЕООД.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.10.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.10.2013 г.  Час: 13:00
Място

"ДКЦ Смолян" ЕООД,гр.Смолян, бул.България № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на предложенията могат да присъстват предтавители на участниците, подали предложения за участие в процедурата или уполномощени от тях лица по надлежния ред, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще бъдет уведомени най-малко два дни преди провеждане на заседанието на официалната интернет страница на "ДКЦ - Смолян" ЕООД - http://www.dkcsmolyan.comРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Ръкавици – здрави, некъсащи се при работа
1) Кратко описание

Ръкавици латексови-в кутия /еднократни, нестерилни / и хирургически стерилни латекс

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Спринцовки и игли за еднократна употреба – съвместими по между си
1) Кратко описание

Спринцовки и игли за еднократна употреба – съвместими по между си

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Затворена система за вземане на кръв
1) Кратко описание

Затворена система за вземане на кръв

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ЕКГ материали
1) Кратко описание

ЕКГ материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Превързочни материали
1) Кратко описание

Превързочни материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Конци хирургични атравматични резорбируеми
1) Кратко описание

Конци хирургични атравматични резорбируеми

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Конци хирургични атравматични нерезорбируеми
1) Кратко описание

Конци хирургични атравматични нерезорбируеми

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Пациентен кабел за ЕКГ апарат Shiller AT-102
1) Кратко описание

Пациентен кабел за ЕКГ апарат Shiller AT-102

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Хартиени кърпи за ръце еднократни в опаковка до 100 бр.
1) Кратко описание

Хартиени кърпи за ръце еднократни в опаковка до 100 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Лансети за убождане
1) Кратко описание

Лансети за убождане

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Гел за УЗД
1) Кратко описание

Гел за УЗД

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Дървени шпатули за гърло - индцивидуално опаковани
1) Кратко описание

Дървени шпатули за гърло - индцивидуално опаковани

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Чаршаф за еднократна употреба за кушетка/ролка/
1) Кратко описание

Чаршаф за еднократна употреба за кушетка/ролка/

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Хирургично острие за скалпел /лезвие/
1) Кратко описание

Хирургично острие за скалпел /лезвие/

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Уринарни Катетри - фолиеви /двупътен урологичен фолей катетър от латекс с балон до 30 сс /
1) Кратко описание

Уринарни Катетри - фолиеви /двупътен урологичен фолей катетър от латекс с балон до 30 сс /

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Дренаж гофриран силиконов 36/5 см.
1) Кратко описание

Дренаж гофриран силиконов 36/5 см.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Видеопринтерна хартия 110mm х 20m
1) Кратко описание

Видеопринтерна хартия 110mm х 20m

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Ренгенови консумативи
1) Кратко описание

Ренгенови консумативи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Мамографски филми-18/24
1) Кратко описание

Мамографски филми-18/24

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Филми за Drystar
1) Кратко описание

Филми за Drystar

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Апарат за изследване на хемокоагулация Trombotaimer - 1
1) Кратко описание

Апарат за изследване на хемокоагулация Trombotaimer - 1 - реактиви и консумативи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Глюкоанализатор BIOSEN C
1) Кратко описание

Глюкоанализатор BIOSEN C - реактиви и консумативи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Хематологичен анализатор Sysmex KX - 21N
1) Кратко описание

Хематологичен анализатор Sysmex KX - 21N - реактиви и консумативи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Гама- глутамилтрансфераза ГГТ GGTL2
1) Кратко описание

Гама- глутамилтрансфераза ГГТ GGTL2 - Реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Алкална фосфатаза ALP 2
1) Кратко описание

Алкална фосфатаза ALP 2 -реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Амилаза AMYL Eps
1) Кратко описание

Амилаза AMYL Eps - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Аланин Аминотрансфераза АлАт ALTPL
1) Кратко описание

Аланин Аминотрансфераза АлАт ALTPL - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Лактат Дехидрогеназа ЛДХ LDHPL
1) Кратко описание

Лактат Дехидрогеназа ЛДХ LDHPL - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Креатин киназа CKL
1) Кратко описание

Креатин киназа CKL - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Аспартат Аминотрансфераза АсАт ASTPL
1) Кратко описание

Аспартат Аминотрансфераза АсАт ASTPL - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Магнезий MG
1) Кратко описание

Магнезий MG - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Фосфор PHOS 2
1) Кратко описание

Фосфор PHOS 2 - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Албумин ALB 2
1) Кратко описание

Албумин ALB 2 - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Уреа UREAL
1) Кратко описание

Уреа UREAL - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Пикочна киселина UA2
1) Кратко описание

Пикочна киселина UA2 - реактиви за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Имуноглобулин А IG A /100 т./
1) Кратко описание

Имуноглобулин А IG A /100 т./ - реактиви за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Имуноглобулин М IGM /100 т./
1) Кратко описание

Имуноглобулин М IGM /100 т./ - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Имуноглобулин G IGGT /100 т./
1) Кратко описание

Имуноглобулин G IGGT /100 т./ - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Липаза
1) Кратко описание

Липаза - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Хуматрол
1) Кратко описание

Хуматрол - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Рандом аксес флуид
1) Кратко описание

Рандом аксес флуид - реактив за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Други реактиви за биохимичен анализатор Техникон RА - 500
1) Кратко описание

Други реактиви за биохимичен анализатор Техникон RА - 500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Тест ленти за изследване на урини
1) Кратко описание

Тест ленти за изследване на урини

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за имуноанализатор AIA 360
1) Кратко описание

Реактиви за имуноанализатор AIA 360

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Nyco Card -апарат за изследване на гликиран хемоглобин/микроалбумин/
1) Кратко описание

Nyco Card -апарат за изследване на гликиран хемоглобин/микроалбумин/ - реактиви и консумативи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Електролитен анализатор Prolyte - К/Nа/Cl
1) Кратко описание

Електролитен анализатор Prolyte - К/Nа/Cl - пакет реактиви

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Бързи тестове за оцветяване на натривки
1) Кратко описание

Бързи тестове за оцветяване на натривки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Кръвен агар база -суха субстанция -банка до 500 гр.
1) Кратко описание

Кръвен агар база -суха субстанция -банка до 500 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Мак Конки -суха субстанция банка до 500 гр.
1) Кратко описание

Мак Конки -суха субстанция банка до 500 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Левин -суха субстанция банка до 500 гр.
1) Кратко описание

Левин -суха субстанция банка до 500 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Клиглер- суха субстанция банка до 500 гр.
1) Кратко описание

Клиглер- суха субстанция банка до 500 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Мюлер-Хинтон агар -суха субстанция банка до 500 гр.
1) Кратко описание

Мюлер-Хинтон агар -суха субстанция банка до 500 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Дезоксихолат-цитрат лактоза агар- суха субстанция банка до 500 гр.
1) Кратко описание

Дезоксихолат-цитрат лактоза агар- суха субстанция банка до 500 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Селенитов бульон -суха субстанция банка до 500 гр.
1) Кратко описание

Селенитов бульон -суха субстанция банка до 500 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Соево – казеинов бульон - суха субстанция банка до 500 гр.
1) Кратко описание

Соево – казеинов бульон - суха субстанция банка до 500 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Обикновен бульон -суха субстанция банка до 500 гр.
1) Кратко описание

Обикновен бульон -суха субстанция банка до 500 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Сабуро агар с декстроза-суха субстанция банка до 500 гр.
1) Кратко описание

Сабуро агар с декстроза-суха субстанция банка до 500 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Триптон-глюкозов бульон -суха субстанция банка до 500 гр.
1) Кратко описание

Триптон-глюкозов бульон -суха субстанция банка до 500 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Среда за подвижност и индо-суха субстанция банка до 500 гр.
1) Кратко описание

Среда за подвижност и индо-суха субстанция банка до 500 гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Симонс цитрат агар -епруветки
1) Кратко описание

Симонс цитрат агар -епруветки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Обикновен бульон - готова среда в епруветка ,опаковка до 500 мл.
1) Кратко описание

Обикновен бульон - готова среда в епруветка ,опаковка до 500 мл.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Кристензен бульон с урея-епруветки
1) Кратко описание

Кристензен бульон с урея-епруветки - течна хранителнa средa

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Мляко, епруветки
1) Кратко описание

Мляко, епруветки - течна хранителнa средa

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Мляко с метилен блау, епруветки
1) Кратко описание

Мляко с метилен блау, епруветки- течна хранителнa средa

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция L-аргинин- амп. х 1.5 мл
1) Кратко описание

L-аргинин- амп. х 1.5 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция L-лизин- амп. х1.5 мл
1) Кратко описание

L-лизин- амп. х1.5 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция L-орнитин -амп. х 1.5 мл
1) Кратко описание

L-орнитин -амп. х 1.5 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция Арабиноза- амп. х 1.5 мл
1) Кратко описание

Арабиноза- амп. х 1.5 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция Овнешка кръв дефибринирана,стъкло х 100мл.
1) Кратко описание

Овнешка кръв дефибринирана,стъкло х 100мл.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Норм.заешка плазма/готова форма 3мл/ в стъкло
1) Кратко описание

Норм.заешка плазма/готова форма 3мл/ в стъкло

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция PYR тест, за откриване на хидролиза на L-пиролидонил-нафтиламид -PYR
1) Кратко описание

PYR тест, за откриване на хидролиза на L-пиролидонил-нафтиламид -PYR

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция Тест Индофенол оксидаза за отчитане продукцията на цитохром оксидаза от микроорганизми, сухи лентички
1) Кратко описание

Тест Индофенол оксидаза за отчитане продукцията на цитохром оксидаза от микроорганизми, сухи лентички

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция Дискове напоени с Оптохин,опаковка до 50 диска
1) Кратко описание

Дискове напоени с Оптохин,опаковка до 50 диска

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция Метилен блау по Льофлер банка до 500 мл.
1) Кратко описание

Метилен блау по Льофлер банка до 500 мл.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция Набор за оцветявне по Грам,флакони до 100мл.
1) Кратко описание

Набор за оцветявне по Грам,флакони до 100мл.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция Реактив на Ковач стъкло до 100 мл.
1) Кратко описание

Реактив на Ковач стъкло до 100 мл.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция 95% спирт в банка до 1 литър
1) Кратко описание

95% спирт в банка до 1 литър

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция Имерсионно масло за микроскопия с индекс на пчупване (n 20 D) 1.5150-1.5118.500 мл.
1) Кратко описание

Имерсионно масло за микроскопия с индекс на пчупване (n 20 D) 1.5150-1.5118.500 мл.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция Парафин течен
1) Кратко описание

Парафин течен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция Аглутиниращи серуми за типизиране Шигели готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон по 1 мл.
1) Кратко описание

Аглутиниращи серуми за типизиране Шигели готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон по 1 мл.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция Серуми за типизиране Е. Coli готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон 1 мл
1) Кратко описание

Серуми за типизиране Е. Coli готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон 1 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция Серуми за типизиране на салмонелни, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло,флакон 1 мл
1) Кратко описание

Серуми за типизиране на салмонелни, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло,флакон 1 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция Антибиотични дискове , отговарящи на изискванията на CLSI
1) Кратко описание

Антибиотични дискове , отговарящи на изискванията на CLSI

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция Латекс-аглутинационен Антистрептолизин /AST/
1) Кратко описание

Латекс-аглутинационен Антистрептолизин /AST/

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция Латекс-аглутинационен Ревматоиден фактор
1) Кратко описание

Латекс-аглутинационен Ревматоиден фактор

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция TPHA
1) Кратко описание

TPHA

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция Бърз диагностичен тест Рота стрип
1) Кратко описание

Бърз диагностичен тест Рота стрип

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция Хламидия имунохроматографски тест
1) Кратко описание

Хламидия имунохроматографски тест

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция Anti HCV по метода ELISA, чупещи се стрипове 1х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630нм;
1) Кратко описание

Anti HCV по метода ELISA, чупещи се стрипове 1х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630нм;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 90 / Заглавие на обособената позиция HbsAg по метода ELISA, чупещи се стрипове 1х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630нм;
1) Кратко описание

HbsAg по метода ELISA, чупещи се стрипове 1х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630нм;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 91 / Заглавие на обособената позиция Anti-HBc- тест за качествена детекция на антитела срещу хепатитен В вирус по метода ELISA , чупещи се стрипове 1 х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630 нм;
1) Кратко описание

Anti-HBc- тест за качествена детекция на антитела срещу хепатитен В вирус по метода ELISA , чупещи се стрипове 1 х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630 нм;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 92 / Заглавие на обособената позиция HbеAg по метода ELISA, чупещи се стрипове 1х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630нм;
1) Кратко описание

HbеAg по метода ELISA, чупещи се стрипове 1х 8 ямки. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630нм;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 93 / Заглавие на обособената позиция Anti HIV (Type Subtype 0) , чупещи се стрипове 1х 8 ямки .Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630 нм;
1) Кратко описание

Anti HIV (Type Subtype 0) , чупещи се стрипове 1х 8 ямки .Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630 нм;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 94 / Заглавие на обособената позиция ELISA тест за доказване на рубеолни IgМ антитела в серум: чупещи се стрипове 1х 8 ямки.Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630 нм; Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температура. Изпълнение в рамките на до 2 часа.
1) Кратко описание

ELISA тест за доказване на рубеолни IgМ антитела в серум: чупещи се стрипове 1х 8 ямки.Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630 нм; Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температура. Изпълнение в рамките на до 2 часа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 95 / Заглавие на обособената позиция ELISA тест за доказване на паротитни IgМ антитела в серум: чупещи се стрипове .Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм. Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температура ,изпълнение в рамките на до 2 часа.
1) Кратко описание

ELISA тест за доказване на паротитни IgМ антитела в серум: чупещи се стрипове .Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм. Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температура ,изпълнение в рамките на до 2 часа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 96 / Заглавие на обособената позиция ELISA тест за доказване на паротитни IgG антитела в серум: чупещи се стрипове .Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм. Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температура ,изпълнение в рамките на до 2 часа.
1) Кратко описание

ELISA тест за доказване на паротитни IgG антитела в серум: чупещи се стрипове .Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм. Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температура ,изпълнение в рамките на до 2 часа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 97 / Заглавие на обособената позиция Експресен тест за HAV IgM
1) Кратко описание

Експресен тест за HAV IgM

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 98 / Заглавие на обособената позиция Експресен тест за HBsAg
1) Кратко описание

Експресен тест за HBsAg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 99 / Заглавие на обособената позиция Експресен тест за HCV
1) Кратко описание

Експресен тест за HCV

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 100 / Заглавие на обособената позиция Експресен тест за HIV
1) Кратко описание

Експресен тест за HIV

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 101 / Заглавие на обособената позиция ELISA тест за доказване на IgG антитела срещу Echinococcus granulosus в серум: чупещи се стрипове 1 х 8 ямки Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм.
1) Кратко описание

ELISA тест за доказване на IgG антитела срещу Echinococcus granulosus в серум: чупещи се стрипове 1 х 8 ямки Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 102 / Заглавие на обособената позиция ELISA тест за доказване на IgG антитела срещу Trichinella spiralis в серум: чупещи се стрипове 1 х 8 ямки Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм.
1) Кратко описание

ELISA тест за доказване на IgG антитела срещу Trichinella spiralis в серум: чупещи се стрипове 1 х 8 ямки Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 103 / Заглавие на обособената позиция ELISA тест за доказване на IgM антитела срещу Toxoplasma goudii в серум: чупещи се стрипове 1 х 8 ямки Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм.
1) Кратко описание

ELISA тест за доказване на IgM антитела срещу Toxoplasma goudii в серум: чупещи се стрипове 1 х 8 ямки Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 104 / Заглавие на обособената позиция ELISA тест за доказване на IgG антитела срещу Toxoplasma goudii в серум: чупещи се стрипове 1 х 8 ямки Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм.
1) Кратко описание

ELISA тест за доказване на IgG антитела срещу Toxoplasma goudii в серум: чупещи се стрипове 1 х 8 ямки Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 105 / Заглавие на обособената позиция Пипети
1) Кратко описание

Пипети

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 106 / Заглавие на обособената позиция Лабораторна посуда - стъкло
1) Кратко описание

Лабораторна посуда - стъкло

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 107 / Заглавие на обособената позиция Лабораторна посуда - пластмаса
1) Кратко описание

Лабораторна посуда - пластмаса

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 108 / Заглавие на обособената позиция Тапи
1) Кратко описание

Тапи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 109 / Заглавие на обособената позиция Йозета
1) Кратко описание

Йозета

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 110 / Заглавие на обособената позиция Kонтейнери
1) Кратко описание

Kонтейнери

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 111 / Заглавие на обособената позиция Химичен индикатор за контрол на суха стерилизация 165°С
1) Кратко описание

Химичен индикатор за контрол на суха стерилизация 165°С

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 112 / Заглавие на обособената позиция Химичен индикатор за контрол на стерилизация с пара под налягане 121°С
1) Кратко описание

Химичен индикатор за контрол на стерилизация с пара под налягане 121°С

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 113 / Заглавие на обособената позиция Тампони дървени, 150 mm, стерилни,опакаковани х 10 бр.
1) Кратко описание

Тампони дървени, 150 mm, стерилни,опакаковани х 10 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 114 / Заглавие на обособената позиция Транспортен тампон,памук,туба Swab150мм,индивидуално опакован
1) Кратко описание

Транспортен тампон,памук,туба Swab150мм,индивидуално опакован

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 115 / Заглавие на обособената позиция Транспортен тампон ,памук, с туба Swab 150 mm, индивидуално опакован , стерилен с транспортна среда Amies, без въглен
1) Кратко описание

Транспортен тампон ,памук, с туба Swab 150 mm, индивидуално опакован , стерилен с транспортна среда Amies, без въглен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата специфиакция - Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12