Версия за печат

00384-2013-0006

BG-Бяла Слатина: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Бяла Слатина”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основно място на изпълнение: Община Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Дейностите по доставката и монтажа на оборудване, обзавеждане и инвентар за двата Центъра за настаняване от семеен тип по проект на Община Бяла Слатина: „Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда – с. Търнава, Община Бяла Слатина ”, осъществяван по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-12/2011/042 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, представляват по същество финалните дейности по превръщане на изградените центрове в сигурна среда, близка до семейната, която да осигури равни възможности за активно социално включване за децата и младежите от Община Бяла Слатина, настанени в специализирани институции. Основна цел на настоящия проект е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Бяла Слатина, в съответствие с бъдещите нужди и потребности на ползвателите на предлаганата резидентна услуга.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

39150000

Описание:

Различни видове мебелировка и оборудване

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Оборудваното, предмет на настоящата доставка, следва да бъде ново и неупотребявано. Количествата трябва да бъдат съобразени с изискванията на настоящите технически спецификации. Техническите спецификации включват компоненти, подробно изброени по вид, количество и технически характеристики.Участникът подава оферта за всички компоненти, включени в Техническите спецификации. Дейностите, необходими за изпълнение на поръчката, са описани в Техническите спецификации.

Прогнозна стойност без ДДС
118665.72 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие е в размер на 1 186,66 (хиляда сто осемдесет и шест лева и шестдесет и шест ст.) лeва. Гаранцията се представя под формата на: парична сума - внесена в касата в Община Бяла Слатина; банкова гаранция - със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертата, определен от възложителя в обявлението за обществена поръчка и в настоящата документация; Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-кратка от 100 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 2. Гаранцията за изпълнение на договора за изпълнение на обществена поръчка е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за два Центъра за настаняване от семеен тип, финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/042, за изпълнение на проект „Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда – с. Търнава, Община Бяла Слатина ” от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Доставката е необходимо присъща на изгражданите два центъра за настаняване от семеен тип, като цели да осигури нормалното им функциониране. Проектът е изготвен в съответствие със Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1–12/2011 “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в Договора за възлагане на обществената поръчка ( чл.4, 5 и 6 от същия), а именно: 1.Авансово плащане, в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка. Авансът е платим в срок до 20 (двадесет) работни дни след получаване на съобщение от Възложителя, за започване на изпълнението на поръчката, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена фактура. 2.Окончателно плащане, в размер на останалите 70% (седемдесет процента) от общата цена за изпълнение на доставките – в срок до 30 (тридесет) работни дни от надлежно извършване на всички доставки, предмет на настоящата обществена поръчка, удостоверено с подписването на приемателно-предавателен протокол.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението/ консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.1. Участници – физически лица, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани: за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено. да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.1.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове. 1.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 1.4. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 1.5. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. 1.6. Дейността на участника – чуждестранно лице, да не е под разпореждане на съда. 1.7. Участникът да не е преустановил дейността си. 1.8. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен. 1.9. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 1.10. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 1.11. Участникът: 1.11.1.да не е и да няма лица от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в т.ч. прокуристите, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Бяла Слатина; 1.11.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси , както и такова лице не е съдружник, притежател на дялове или акции, управител или член на орган на управление или контрол на участника. 3. Документи за доказване на изискванията по т. 1 и 2 3.1. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 и 2 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации. 3.2. Декларациите се попълват по образците, съгласно настоящата документация (Образци № 5, 6, 7, 8 и 18). 3.3. Лицата, които следва да декларират съответното обстоятелство са изрично посочени в съответния образец на декларация. 3.4. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията, този участник ще бъде отстранен от участие 3.5.Участниците са да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние 1.1. За да бъде допуснат до оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да отговаря на посочените по-долу изисквания. 1.1.1. минимален документално доказан общ оборот или доход общо за предходните три приключени финансови години /2010, 2011, 2012/ в размер равен или по-голям от 300 000 (триста хиляди) лева. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването по настоящата точка се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 300 000 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя. 1.2. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника. 1.2.1. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011, 2012г.) – подписани и подпечатани от участника на всяка страница. 1.2.2. За физическите лица – заверено от НАП копие на данъчна декларация за всяка от предходните три години (2010, 2011, 2012г.). 1.2.3. Справка за общия оборот за всяка от последните три приключени финансови години (2010, 2011, 2012 г.). 1.3. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. 1.4. В случай че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията изисква допълнителни документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.5. При първоначалния преглед на съдържанието на офертите на участниците, комисията не извършва преглед по същество на документите, по отношение на доказването на съответствието с критериите за подбор, а проверява единствено формалната страна и наличието на съответните документи и изисква тяхното поправяне и/или допълнително представяне на липсващи документи, в съответствие с изискванията на настоящата документация. Отговорността относно възможността с представените документи да бъде безспорно доказано съответствието с критериите за подбор е изцяло на участника, като преценката му трябва да е извършена при първоначалното представяне на офертата. Участниците нямат право да представят допълнителни документи, извън посочените от комисията в Протокол № 1. В случай че участникът представи допълнително документи, извън поисканите от комисията в протокол № 1, същите не се вземат предвид от комисията при преценката относно съответствието с критериите за подбор. 1.6. В случай че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен начин да се изведе и докаже информацията относно съответствието с критериите за подбор, участникът се предлага за отстраняване и в последствие отранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 2.2. Документи за доказване на техническите възможности на участника 2.2.1 Заверени копия на валидни сертификати за внедрени системи за управление на качеството по международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен; 2.2.2. Списък на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години (Образец № 14), считано до крайната дата за подаване на офертата. 2.2.3. Списък на ръководния състав и на технически екип, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството, в съответствие с изискванията на възложителя – в оригинал, използва се образец № 9. Списъкът трябва да включва задължително информация за лицата от техническия екип, които ще участват непосредствено в изпълнение на поръчката, за които се прилагат заверени копия на документи, доказващи образование, стаж и професионална квалификация, в зависимост от дейностите, които ще извършват. Прилагат се също професионална автобиография – в оригинал, по образец № 10, изготвена и подписана от всеки един от членовете на техническия екип. 2.3. В случай че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията изисква допълнителни документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 2.4. При първоначалния преглед на съдържанието на офертите на участниците, комисията не извършва преглед по същество на документите, по отношение на доказването на съответствието с критериите за подбор, а проверява единствено формалната страна и наличието на съответните документи и изисква тяхното поправяне и/или допълнително представяне на липсващи документи, в съответствие с изискванията на настоящата документация. Отговорността относно възможността с представените документи да бъде безспорно доказано съответствието с критериите за подбор е изцяло на участника, като преценката му трябва да е извършена при първоначалното представяне на офертата. Участниците нямат право да представят допълнителни документи, извън посочените от комисията в Протокол № 1. В случай че участникът представи допълнително документи, извън поисканите от комисията в протокол № 1, същите не се вземат предвид от комисията при преценката относно съответствието с критериите за подбор. 2.5. В случай че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен и безспорен начин да се изведе и докаже информацията относно съответствието с критериите за подбор, участникът ще бъде предложен за отстраняване от понататъшно участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 2. Минимални изисквания за технически възможности 2.1. За да бъде допуснат до оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да отговаря на посочените по-долу изисквания. 2.1.1 Участникът трябва да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или друга еквивалентна система (съгласно изискванията на чл. 53, ал. 4 от ЗОП) с обхват на сертификация, сходен с предмета на поръчката; 2.1.2. Да има и докаже опит в изпълнението на доставки, сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано от крайната дата за получаване на оферти. *„Сходни с предмета на настоящата поръчка” са доставки на бяла и черна техника, корпусна и мека мебел, маси и столове, кухненски инвентар, постелъчен инвентар и/или доставки на болнично оборудване. 2.1.3. Участникът следва да разполага за срока на изпълнение на договора за поръчката с технически лица - минимум 2 (двама), които ще отговарят за изпълнение на поръчката, в това число за контрола на качеството и които да отговарят на следните минимални изисквания: а) да притежават средно техническо или висше инженерно техническо образование; б) да имат минимум 3 години професионален опит в извършването на монтаж на оборудване и обзавеждане. 2.1.4. Участникът следва да осигури гаранционен сервиз на доставеното оборудване и обзавеждане по време на гаранционния срок. 2.1.5. Участникът трябва да гарантира, че към датата
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена цена; тежест: 50
Показател: Сумарен гаранционен срок; тежест: 30
Показател: Време за доставка и монтаж; тежест: 20
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
04.10.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

За получаване на документацията за участие, кандидатите заплащат сума от BGN 12 в касата на Община Бяла Слатина - Общинска администрация, ул. "Климент Охридски" 68, гр. Бяла Слатина, или се внасят по следната банкова сметка: Титуляр: Община Бяла Слатина BIC: IABG BGSF; IBAN: BG43IABG74948402026200, вид плащане: 448007, "Интернешънъл Асет Банк", клон Бяла Слатина, на адрес гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" 68, от 9:00 до 16:30 ч. всеки работен ден. С оглед намаляване на срока за получаване на офертите, Възложителят е предоставил пълен достъп до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес: www.byala-slatina.com в "Профил на купувача".

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
14.10.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.10.2013 г.  Час: 11:00
Място

Община Бяла Слатина

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в откритата процедура.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението - име, адрес за кореспонденция, ЕИК, телефон, факс, ел. поща; 2. Техническа оферта - предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя, в което се посочва срок на валидност на офертата, но не по-малък от 90 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти; 3. Ценово предложение - ценова оферта за изпълнение на поръчката с посочена стойност без ДДС и с ДДС. 4. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, Декларация по чл. 47, ал. 2, Декларация по чл. 47, ал. 5, документи, уодстоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, отговарящи за извършване на услугата. 5. Подписан и подпечатан от участника проект на договор , изготвени от възложителя. 6. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично в деловодството на на Общинска администрация, гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите; 2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания; 3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.09.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ